Specjalista terapii uzależnień

psychoterapia uzaleznien swpr

Specjalista terapii uzależnień

STUDIA PODYPLOMOWE SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ

REKOMENDOWANE PRZEZ


DYREKTORA KRAJOWEGO BIURA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO

PRZEZ MINISTRA ZDROWIA

 

Kierownik merytoryczny: Magdalena Smaś-Myszczyszyn

Ze względu na liczbę osób przyjętych zostały utworzone dwie grupy studentów dla studiów podyplomowych Specjalista terapii uzależnień. W związku z tym udostępniony wcześniej studentom harmonogram zajęć i plan zajęć zostały zmodyfikowane. Poniżej znajduje się aktualny terminarz zjazdów. Aktualny plan zajęć zostanie wysłany studentom grupy 1 i grupy 2 drogą mailową

Terminarz zjazdów 2017/2018: Pobierz Terminarz

 

Otwarty nabór na studia w zakresie Specjalisty terapii uzależnień, obejmujące:

Moduł I – od października 2017 r.

Moduł II – od stycznia 2018 r.

 

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji, lub ich nabycie, w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących różnych form uzależnień, profilaktyki i terapii osób uzależnionych w aspekcie wiedzy psychologicznej, klinicznej oraz oddziaływań stosowanych w procesie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych. W trakcie zajęć studenci uzyskają wiedzę i praktyczne kompetencje w zakresie:

 • metod terapeutycznych i umiejętnego ich stosowania;
 • samodzielnego opracowania i realizacji diagnozy;
 • opracowania planu terapeutycznego według indywidualnych potrzeb pacjenta;
 • przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych i profilaktycznych.

 

ADRESATAMI STUDIÓW SĄ

Studia podyplomowe w zakresie Specjalisty terapii uzależnień są adresowane do osób, które ukończyły studia wyższe i uzyskały tytuł magistra. Studia te zawierają dwa moduły i w zależności od określonych kryteriów, które spełniają studenci, program Studiów będzie obejmował pierwszy i drugi moduł, lub wyłącznie drugi moduł.

Osoby, które nie posiadają udokumentowanej wiedzy z zakresu podstaw psychologii (skończyły studia na kierunkach innych niż  psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, filozofia, teologia, medycyna, pielęgniarstwo i nie posiadają zaświadczeń o ukończeniu dodatkowych szkoleń w obszarze pomocy psychologicznej) zobowiązane są do zapoznania się z dodatkową literaturą (lista w załączeniu). Znajomość wskazanej literatury będzie sprawdzana podczas indywidualnej rozmowy z kierownikiem studiów. Student zobowiązany jest najpóźniej do końca pierwszego semestru podejść do tej rozmowy i uzyskać odpowiedni wpis w karcie przebiegu studiów poświadczający znajomość zagadnień wskazanych w literaturze.

Moduł 1 i 2 będzie realizowany przez osoby, które spełniają następujące kryteria:

Nie posiadają doświadczenia w pracy z osobami uzależnionymi, lub mają staż pracy w systemie terapii uzależnień krótszy niż 2 lata; mają tytuł magistra lub lekarza medycyny, lub realizują ostatni rok studiów magisterskich na kierunku psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, filozofia, teologia, medycyna, pielęgniarstwo (przy założeniu, że studia te ukończą w czasie trwania studiów podyplomowych, otrzymując tytuł magistra). W przypadku osób uzależnionych wymagane jest ukończenie terapii własnej i minimum 3 lata abstynencji przed rozpoczęciem Studiów.

 

Moduł 2 będzie realizowany przez osoby, które spełniają następujące kryteria:

Mają staż pracy w terapii uzależnienia co najmniej 2 lata; mają tytuł magistra lub lekarza medycyny, lub realizują ostatni rok studiów magisterskich na kierunku psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, filozofia, teologia, medycyna, pielęgniarstwo (przy założeniu, że studia te ukończą w czasie trwania studiów podyplomowych, otrzymując tytuł magistra). W przypadku osób uzależnionych wymagane jest ukończenie terapii własnej i minimum 3 lata abstynencji przed rozpoczęciem Studiów.

 

KWALIFIKACJE I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Program zakłada przygotowanie do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi w charakterze specjalisty terapii uzależnień w systemie lecznictwa uzależnień. Program stanowi etap w procesie przygotowania do egzaminu państwowego i uzyskania certyfikatu Ministra Zdrowia. Jednocześnie realizowany program kształcenia poszerza kwalifikacje osób zatrudnionych, bądź aspirujących do pracy, w punktach konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień, w charakterze familiologa, pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poradni zdrowia psychicznego, pracownika socjalnego, kuratora rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej, pracownika klubów i świetlic środowiskowych.

 

PROGRAM STUDIÓW:

Ramowy program studiów obejmuje:

 

Moduł I – Obowiązkowy dla osób ze stażem pracy w terapii uzależnień krótszym niż dwa lata − 250 godzin zajęć w formie:

 • 130 godzin zajęć warsztatowych;
 • 120 godzin stażu klinicznego;

Moduł II – obowiązkowy dla wszystkich uczestników szkolenia bez względu na staż pracy w terapii uzależnień − 636 godzin zajęć w formie:

 • 486 godzin wykładów, treningów, warsztatów, ćwiczeń;
 • 70 godzin superwizji klinicznej;
 • 80 godzin stażu klinicznego;

 

Program w ramach różnego rodzaju zajęć będzie omawiał zagadnienia takie, jak m.in.:

 • Podstawy psychologii rozwojowej
 • Podstawy psychopatologii
 • Społeczne, kulturowe, ekonomiczne i prawne aspekty uzależnień narkotykowych
 • Klasyfikacja i charakterystyka uzależnień substancjalnych
 • Klasyfikacja i charakterystyka uzależnień behawioralnych
 • Struktura systemu pomocy osobom uzależnionym w Polsce
 • Medyczny aspekt używania substancji psychoaktywnych
 • Podstawowe teorie uzależnień
 • Podstawy profilaktyki uzależnień
 • Profilaktyka uzależnień w praktyce – zasoby i ograniczenia
 • Diagnoza nozologiczna uzależnienia
 • Diagnoza problemowa
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu terapeutycznego
 • Farmakoterapia w uzależnieniach
 • Terapia indywidualna w uzależnieniach
 • Opracowywanie indywidualnego programu terapeutycznego
 • Interwencja kryzysowa
 • Terapia grupowa w uzależnieniach
 • Metoda społeczności terapeutycznej
 • Terapia uzależnień behawioralnych
 • Podstawy terapii rodzin
 • Podstawy pracy z grupami specyficznymi
 • Wymiar duchowy terapii uzależnień
 • Metody zapobiegania nawrotom
 • Strategie ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych
 • Zespół wypalenia zawodowego
 • Tworzenie i prowadzenie zespołu terapeutycznego
 • Standardy etyczne terapeuty uzależnień
 • Ewaluacja programów terapeutycznych

 

REALIZACJA PROGRAMU

Program zajęć zrealizowany będzie w trybie weekendowym, w ramach 27 zjazdów trzydniowych (piątek-niedziela), łącznie 3 semestry. Forma zajęć obejmuje wykłady, warsztaty, ćwiczenia, treningi.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • uczestnictwo w zajęciach programowych;
 • uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych (zaliczeń i egzaminów);
 • pozytywna ocena stażu i superwizji;
 • wniesienie wszystkich wymaganych opłat
 • przedłożenie i obrona pracy projektowej, lub ustny egzamin końcowy przed Komisją, jako potwierdzenie zdobytej wiedzy i kompetencji zawodowych.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA

Konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

 •  kwestionariusz kształcenia podyplomowego,
 •  2 zdjęcia,
 •  odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów, lub zaświadczenie z uczelni macierzystej o odbywaniu studiów na dwóch ostatnich latach studiów magisterskich (w sytuacji studiów jednolitych) lub o odbywaniu studiów na pierwszym lub drugim roku studiów  2 stopnia magisterskich uzupełniających;
 • ksero dowodu osobistego,
 • poświadczenie z placówki terapii uzależnień o zatrudnieniu, lub pracy w ramach umowy wolontariackiej. Student przedstawia poświadczenie na rozpoczęcie studiów, lub w późniejszym terminie, nie później jednak niż do końca drugiego semestru.
 • poświadczenie wniesienia bezzwrotnej (w przypadku rezygnacji) zaliczki 300 zł na poczet opat za Studia,
 • podpisany Regulamin Studiów podyplomowych w zakresie Specjalista terapii uzależnień Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie;
 • podpisana umowa (w 2 egzemplarzach);
 • podpisany pakiet informacyjny.

Dokumenty, z adnotacją: Studia podyplomowe w zakresie Specjalista terapii uzależnień należy złożyć osobiście w Sekretariacie Uczelni, lub kierować na adres:

 

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie,

02-778 Warszawa, ul. M. Grzegorzewskiej 10

tel. 226440797

 

Organizacja studiów – Dr Włodzimierz Wieczorek
Tel. kom.: 881-512-212

 

OPŁATY

Moduł I – 1850 zł (semestr I, bez treningów);

Treningi wraz z opłatą za II semestr – 2450 zł;

III semestr – 2150 zł;

Opłaty za staż kliniczny stanowić będą dodatkową opłatę, w wysokości 2 x 460 zł. na rzecz placówki terapeutycznej, w której staż będzie odbywany.

Opłaty za superwizję stanowić będą dodatkową opłatę, w wysokości 70 x 20 zł. na rzecz superwizora, który będzie prowadził superwizję.

Dla osób pracujących w placówkach lecznictwa uzależnień istnieje możliwość wnioskowania do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii o dofinasowanie jednego stażu i całości superwizji.

Opłaty za Studia można wnosić w Sekretariacie Uczelni za potwierdzeniem opłaty, lub przelewem na konto Uczelni:

rachunek bankowy: 93160011270003012283881001 BNP Paribas Bank Polska SA

 

Opiekun kierunku: dr Włodzimierz Wieczorek: 

Tel. kom.: 881-512-212