Specjalista terapii uzależnień

psychoterapia uzaleznien swpr

Specjalista terapii uzależnień

NOWE

 

SZKOŁA WYŻSZA PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE

OTRZYMAŁA  REKOMENDACJĘ

DYREKTORA KRAJOWEGO BIURA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DLA KOLEJNEJ EDYCJI  STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

Zapraszamy do udziału w zajęciach I i II Modułu specjalistycznego szkolenia

w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków

w ramach studiów podyplomowych

 Specjalista psychoterapii uzależnień

 Studia umożliwiają uzyskanie certyfikatu Specjalisty psychoterapii uzależnień
i dają możliwość podjęcia pracy w placówkach leczniczych
zajmujących się terapią uzależnień.

TRWA REKRUTACJA

 Kierownik studiów: Magdalena Smaś-Myszczyszyn

 

ZAJĘCIA ROZPOCZNĄ SIĘ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019.

 ZAPRASZAMY

 

Kierownik merytoryczny: Magdalena Smaś-Myszczyszyn

Terminarz zjazdów 2018/2019: Pobierz Terminarz

 

Wśród wykładowców są między innymi::

Prof. dr hab. N. med. Marcin Wojnar; Dr Sławomir Jakima; ks. dr Marek Dziewiecki; dr Jolanta Celebucka, Magdalena Ilnicka; David Stuart oraz szereg kolejnych wykładowców z bogatym doświadczeniem terapeutycznym i  dydaktycznym.

Otwarty nabór na studia w zakresie Specjalisty terapii uzależnień, obejmujące:

Moduł I – od semestru zimowego 2018 r.

Moduł II – od semestru letniego  2019 r.

 

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji, lub ich nabycie, w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących różnych form uzależnień, profilaktyki i terapii osób uzależnionych w aspekcie wiedzy psychologicznej, klinicznej oraz oddziaływań stosowanych w procesie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych. W trakcie zajęć studenci uzyskają wiedzę i praktyczne kompetencje w zakresie:

 • metod terapeutycznych i umiejętnego ich stosowania;
 • samodzielnego opracowania i realizacji diagnozy;
 • opracowania planu terapeutycznego według indywidualnych potrzeb pacjenta;
 • przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych i profilaktycznych.

 

ADRESATAMI STUDIÓW SĄ

Studia podyplomowe w zakresie Specjalisty terapii uzależnień są adresowane do osób, które posiadają tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub osoby, które uzyskały tytuł magistra uzyskany w ramach studiów na kierunku: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia.

Studia te zawierają dwa moduły i w zależności od określonych kryteriów, które spełniają studenci, program Studiów będzie obejmował pierwszy i drugi moduł lub wyłącznie drugi moduł.

Osoby, które nie posiadają udokumentowanej wiedzy z zakresu podstaw psychologii (skończyły studia na kierunkach innych niż  psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, filozofia, teologia, medycyna, pielęgniarstwo i nie posiadają zaświadczeń o ukończeniu dodatkowych szkoleń w obszarze pomocy psychologicznej) zobowiązane są do zapoznania się z dodatkową literaturą (lista w załączeniu). Znajomość wskazanej literatury będzie sprawdzana podczas indywidualnej rozmowy z kierownikiem studiów. Student zobowiązany jest najpóźniej do końca pierwszego semestru podejść do tej rozmowy i uzyskać odpowiedni wpis w karcie przebiegu studiów poświadczający znajomość zagadnień wskazanych w literaturze.

Moduł 1 i 2 będzie realizowany przez osoby, które spełniają następujące kryteria:

Nie posiadają doświadczenia w pracy z osobami uzależnionymi, lub mają staż pracy w systemie terapii uzależnień krótszy niż 2 lata; mają tytuł magistra lub lekarza medycyny, lub realizują ostatni rok studiów magisterskich na kierunku psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, filozofia, teologia, medycyna, pielęgniarstwo (przy założeniu, że studia te ukończą w czasie trwania studiów podyplomowych, otrzymując tytuł magistra). W przypadku osób uzależnionych wymagane jest ukończenie terapii własnej i minimum 3 lata abstynencji przed rozpoczęciem Studiów.

 

Moduł 2 będzie realizowany przez osoby, które spełniają następujące kryteria:

Mają staż pracy w terapii uzależnienia co najmniej 2 lata; mają tytuł magistra lub lekarza medycyny, lub realizują ostatni rok studiów magisterskich na kierunku psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, nauki o rodzinie, filozofia, teologia, medycyna, pielęgniarstwo (przy założeniu, że studia te ukończą w czasie trwania studiów podyplomowych, otrzymując tytuł magistra). W przypadku osób uzależnionych wymagane jest ukończenie terapii własnej i minimum 3 lata abstynencji przed rozpoczęciem Studiów.

 

KWALIFIKACJE I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Program zakłada przygotowanie do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi w charakterze specjalisty terapii uzależnień w systemie lecznictwa uzależnień. Program stanowi etap w procesie przygotowania do egzaminu państwowego i uzyskania certyfikatu Ministra Zdrowia. Jednocześnie realizowany program kształcenia poszerza kwalifikacje osób zatrudnionych, bądź aspirujących do pracy, w punktach konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień, w charakterze familiologa, pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poradni zdrowia psychicznego, pracownika socjalnego, kuratora rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej, pracownika klubów i świetlic środowiskowych.

 

PROGRAM STUDIÓW:

Ramowy program studiów obejmuje:

 

Moduł I – Obowiązkowy dla osób ze stażem pracy w terapii uzależnień krótszym niż dwa lata − 250 godzin zajęć w formie:

 • 130 godzin zajęć warsztatowych;
 • 120 godzin stażu klinicznego;

Moduł II – obowiązkowy dla wszystkich uczestników szkolenia bez względu na staż pracy w terapii uzależnień − 636 godzin zajęć w formie:

 • 486 godzin wykładów, treningów, warsztatów, ćwiczeń;
 • 70 godzin superwizji klinicznej;
 • 80 godzin stażu klinicznego;

 

Program w ramach różnego rodzaju zajęć będzie omawiał zagadnienia takie, jak m.in.:

 • Podstawy psychologii rozwojowej
 • Podstawy psychopatologii
 • Społeczne, kulturowe, ekonomiczne i prawne aspekty uzależnień narkotykowych
 • Klasyfikacja i charakterystyka uzależnień substancjalnych
 • Klasyfikacja i charakterystyka uzależnień behawioralnych
 • Struktura systemu pomocy osobom uzależnionym w Polsce
 • Medyczny aspekt używania substancji psychoaktywnych
 • Podstawowe teorie uzależnień
 • Podstawy profilaktyki uzależnień
 • Profilaktyka uzależnień w praktyce – zasoby i ograniczenia
 • Diagnoza nozologiczna uzależnienia
 • Diagnoza problemowa
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu terapeutycznego
 • Farmakoterapia w uzależnieniach
 • Terapia indywidualna w uzależnieniach
 • Opracowywanie indywidualnego programu terapeutycznego
 • Interwencja kryzysowa
 • Terapia grupowa w uzależnieniach
 • Metoda społeczności terapeutycznej
 • Terapia uzależnień behawioralnych
 • Podstawy terapii rodzin
 • Podstawy pracy z grupami specyficznymi
 • Wymiar duchowy terapii uzależnień
 • Metody zapobiegania nawrotom
 • Strategie ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych
 • Zespół wypalenia zawodowego
 • Tworzenie i prowadzenie zespołu terapeutycznego
 • Standardy etyczne terapeuty uzależnień
 • Ewaluacja programów terapeutycznych

 

REALIZACJA PROGRAMU

Program zajęć zrealizowany będzie w trybie weekendowym, w ramach zjazdów dwudniowych (SOBOTA-NIEDZIELA), łącznie 3 semestry. Forma zajęć obejmuje wykłady, warsztaty, ćwiczenia, treningi.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • uczestnictwo w zajęciach programowych;
 • uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych (zaliczeń i egzaminów);
 • pozytywna ocena stażu i superwizji;
 • wniesienie wszystkich wymaganych opłat
 • przedłożenie i obrona pracy projektowej, lub ustny egzamin końcowy przed Komisją, jako potwierdzenie zdobytej wiedzy i kompetencji zawodowych.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA

Konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

 • kwestionariusz do pobrania: http://www.swpr.edu.pl/informacje-rekrutacji/
 • 2 zdjęcia,
 • odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów, lub zaświadczenie z uczelni macierzystej o odbywaniu studiów na dwóch ostatnich latach studiów magisterskich (w sytuacji studiów jednolitych) lub o odbywaniu studiów na pierwszym lub drugim roku studiów  2 stopnia magisterskich uzupełniających;
 • ksero dowodu osobistego,
 • poświadczenie z placówki terapii uzależnień o zatrudnieniu, lub pracy w ramach umowy wolontariackiej. Student przedstawia poświadczenie na rozpoczęcie studiów, lub w późniejszym terminie, nie później jednak niż do końca drugiego semestru.
 • poświadczenie wniesienia bezzwrotnej (w przypadku rezygnacji) zaliczki 300 zł na poczet opat za Studia,
 • podpisany Regulamin Studiów podyplomowych w zakresie Specjalista terapii uzależnień Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie;
 • podpisana umowa (w 2 egzemplarzach);
 • podpisany pakiet informacyjny.

Dokumenty, z adnotacją: Studia podyplomowe w zakresie Specjalista terapii uzależnień należy złożyć osobiście w Sekretariacie Uczelni, lub kierować na adres:

 

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie,

02-778 Warszawa, ul. M. Grzegorzewskiej 10

tel. 226440797

 

Organizacja studiów – Dr Włodzimierz Wieczorek

Tel. kom.: 881-512-212

E-mail: terapiauzaleznien@swpr.pl

 

OPŁATY 

 

Rozmowa rekrutacyjna – 50 zł.

Moduł I – semestr I – 1900 zł.

Trening intrapsychiczny i interpersonalny – 600 zł.

Moduł II – semestr II – 2150 zł.

Moduł II (ciąg dalszy) – semestr III – 2150 zł.

Opłaty za staż kliniczny stanowić będą dodatkową opłatę, w wysokości 2 x 460 zł. na rzecz placówki terapeutycznej, w której staż będzie odbywany.

Opłaty za superwizję stanowić będą dodatkową opłatę, w wysokości 70 x 20 zł. na rzecz superwizora, który będzie prowadził superwizję.

Dla osób pracujących w placówkach lecznictwa uzależnień istnieje możliwość wnioskowania do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii o dofinasowanie jednego stażu i całości superwizji.

Opłaty za Studia można wnosić w Sekretariacie Uczelni za potwierdzeniem opłaty, lub przelewem na konto Uczelni:

rachunek bankowy: 93160011270003012283881001 BNP Paribas Bank Polska SA

 

Opiekun kierunku: dr Włodzimierz Wieczorek: 

Tel. kom.: 881-512-212

E-mail: terapiauzaleznien@swpr.pl  wlodek.m.wieczorek@gmail.com