Wydział Geografii

seria geograficzno turystyczna swpr

Wydział Geografii


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/swpr/domains/swpr.edu.pl/public_html/zbyszek/wp-includes/shortcodes.php on line 553

Kierunek Geografia

Kierunek Geografia

Na wydziale prowadzone są studia pierwszego stopnia na kierunku GEOGRAFIA w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia pierwszego stopnia trwają sześć semestrów (trzy lata) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Podstawą procesu dydaktycznego na obu poziomach kształcenia jest program kształcenia i plan studiów.

Założeniem programu kierunku Geografia realizowanego w SWPR jest interdyscyplinarne powiązanie wiedzy z różnych dziedzin geografii rozszerzonych o podstawy nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych. Otrzymując tak wszechstronną wiedzę absolwenci będą rozumieli złożone procesy przyrodnicze i ich wzajemne zależności oraz będą potrafili identyfikować i opisywać procesy zachodzące w społeczeństwie i gospodarce człowieka. Dzięki temu absolwenci uzyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania wielu zawodów związanych z różnymi dziedzinami geografii, gospodarką i planowaniem przestrzennym oraz ochroną i kształtowaniem środowiska.

Studenci mają do wyboru trzy specjalności:

 • nauczycielska
 • geografia turystyczna
 • systemy informacji geograficznej

Absolwenci specjalności nauczycielskiej, otrzymują kwalifikacje zawodowe do pracy w szkole, w klasach IV-VI i gimnazjum. Otrzymują wiedzę na temat podstaw pedagogiki i psychologii, historii wychowania i metodyki z uwzględnieniem metody badawczej, metody projektów edukacyjnych oraz sposobów rozwiązywania złożonych problemów geograficznych.

Absolwenci specjalności geografia turystyczna zdobędą szeroką wiedzę o regionach geograficznych i kulturowych Polski i świata oraz poznają metody organizowania ruchu turystycznego, tworzenia produktów turystycznych oraz promowania regionów. Poznają także zagadnienia biznesu w turystyce. Absolwent studiów zdobędzie również wiedzę o geograficznych aspektach turyzmu, takich jak uwarunkowania przyrodnicze ruchu turystycznego, rola turystyki w rozwoju regionów oraz skutki antropopresji spowodowanej nadmiernym ruchem turystycznym.

Absolwenci specjalizacji systemy informacji geograficznej uzyskają umiejętności pozyskiwania, przetwarzania danych przestrzennych i ich wizualizacji w systemach informacji geograficznej, zarządzania przestrzenią geograficzną oraz racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi. Absolwenci posiądą wiedzę teoretyczną z zakresu geoinformacji, znajomość aktualnych przepisów prawa oraz umiejętność wykorzystania technologii geoinformacyjnych.

Absolwent studiów na kierunku Geografia:

 • potrafi umiejętnie oceniać relacje między elementami środowiska przyrodniczego oraz prognozować ich zmiany
 • potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy związane z społeczeństwie i gospodarce człowieka
 • może kontynuować studia na poziomie magisterskim
 • wykaże się umiejętnością oceny relacji między elementami środowiska przyrodniczego; będzie zatem osobą dobrze przygotowaną do pracy nad właściwym zagospodarowywaniem tego środowiska, która potrafi ocenić skutki szkodliwych dla przyrody działań

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie:

 • jako specjalista w urzędach związanych z ochroną środowiska (np. w urzędzie gminy, starostwie powiatu, urzędzie wojewódzkim, samorządach)
 • jako nauczyciel w szkole podstawowej i gimnazjum
 • jako specjalista zajmujący się modelowaniem danych przestrzennych
 • w pracowniach geodezji i kartografii
 • w redakcjach zajmujących się problematyką przyrodniczą
 • w turystyce

Dodatkowo w czasie studiów kierunkowych będzie możliwość rozpoczęcia studiów podyplomowych, oferowanych przez SWPR, rozszerzających wiedzę i rozwijających nowe umiejętności studentów. Warunkiem otrzymania dyplomu rozpoczętych studiów podyplomowych będzie uzyskanie tytułu licencjata.