wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD)

Oligofrenopedagogika swpr

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD)

Cel studiów

W związku z rosnącymi wymaganiami wobec kwalifikacji nauczycieli i terapeutów oraz koniecznością obejmowania wielospecjalistyczną pomocą małe dzieci z trudnościami rozwojowymi, oferujemy studia ukierunkowane na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z wieloraką niepełnosprawnością, ze spektrum autyzmu oraz wspieranie środowiska rodzinnego.

Organizacja studiów

Studia trwają trzy semestry – 580 godzin dydaktycznych + 150 godzin praktyk
Zajęcia prowadzone są systemem zaocznym, w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych, średnio dwa razy w miesiącu. Kandydat na studia musi mieć ukończone co najmniej studia I stopnia (licencjat). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) z wieloraką niepełnosprawnością, ze spektrum autyzmu oraz wsparcie jego rodziny.

Program studiów

Program studiów obejmuje kształcenie w następujących obszarach:

 • pedagogika dziecka do 10 roku życia
 • pedagogika specjalna, inkluzyjna
 • psychologia rozwojowa i psychiatria
 • podstawy neonatologii i pediatrii
 • pielęgnacja, żywienie i opieka nad małym dzieckiem
 • genetyczne uwarunkowania dysfunkcji
 • psychopedagogiczna diagnoza potrzeb małego dziecka i jego rodziny
 • wczesne objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • współpraca ze środowiskiem rodzinnym
 • wczesna interwencja logopedyczna
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami wzroku, słuchu
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju (intelektualnego, spektrum autyzmu)
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przewlekle chorego
 • arteterapia w pracy z małym dzieckiem
 • profilaktyka niepowodzeń szkolnych i in.
Profil absolwenta

Absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD). Posiadają wiedzę i umiejętności dotyczące diagnozy potrzeb dziecka i jego rodziny, konstruowania programów terapeutycznych i prowadzenia terapii małego dziecka z wieloraką niepełnosprawnością, spektrum autyzmu. Posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie różnorodnych metod i form pracy stosowanych w rehabilitacji psychopedagogicznej małego dziecka, w tym zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych i pedagogicznych. Posiadają kompetencje społeczne niezbędne do budowania życzliwej współpracy z rodziną dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Podyplomowe studia  nadają kwalifikacje zawodowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) oraz dają możliwość prowadzenie zajęć z dziećmi posiadającymi opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Warunki ukończenia studiów
 • uczestnictwo w zajęciach programowych i sesjach egzaminacyjnych
 • zaliczenie praktyk terapeutycznych
 • zaliczenie egzaminu końcowego
Dodatkowym atutem

studiów jest możliwość uczestniczenia w kursach alternatywnych metod pracy terapeutycznej*.

 • terapia ręki
 • ruch rozwijający Weroniki Sherborne
 • techniki terapii behawioralnej
 • masaż twarzy wg Castillo-Moralesa.
 • metoda M. Ch. Knillów
 • papieroplastyka
 • alternatywne metody komunikacji (AAC)

* koszt kursów uzależniony jest od liczby chętnych i czasu trwania.

Koszt studiów

1600 zł za semestr – cena najlepsza na rynku edukacyjnym!, brak opłaty wpisowej

Kierownik studiów:  mgr Agata Jardzioch

+48 609 148 808 / email: ajardzioch@swpr.pl

+48 22 644 04 55 / email: swpr@swpr.edu.pl