Wiedza o społeczeństwie

wiedza o spoleczenstwie panstwie prawie swpr

Wiedza o społeczeństwie

(blisko 100 absolwentów w edycjach 2005/2006, 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2017/2018)

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

Studia podyplomowe Wiedza o społeczeństwie powołane zostały głównie w celu kształcenia przyszłych nauczycieli tego przedmiotu.

Adresowane są do absolwentów kierunków humanistycznych i nauk społecznych różnych typów szkół wyższych, co najmniej ze stopniem licencjata z przygotowaniem pedagogicznym, chętnych do poszerzenia i pogłębienia wiedzy w proponowanym kierunku.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia organizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów – łącznie ponad 350 godzin dydaktycznych oraz osobno praktyki zawodowe (w wymiarze 90 godzin, student ma prawo wyboru miejsca odbywania praktyk). Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w dwudniowych sesjach – w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu (zwykle 9-10 zjazdów w semestrze). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

PROGRAM STUDIÓW 

Program jest dostosowany do podstawy programowej w szkole podstawowej (nowej) i w liceum. Składa się z przedmiotów  kierunkowych, fakultatywnych i z zakresu dydaktyki historii. Obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • Historia XX wieku
 • Geografia polityczna
 • Socjologia
 • Podstawy ekonomii
 • Wprowadzenie do socjologii
 • Ustrój Rzeczypospolitej
 • Współczesne systemy polityczne
 • System prawny Rzeczypospolitej
 • Samorząd terytorialny
 • Współczesne społeczeństwo polskie
 • Geografia polityczna
 • Wiedza o Unii Europejskiej
 • Elementy religioznawstwa
 • Dydaktyka WOS i warsztaty dydaktyczne

 

Zajęcia dostosowane są do potrzeb przyszłego nauczyciela wiedzy o społeczeństwie i prowadzone z uwzględnieniem specyfiki pracy w szkole. Znaczna część zajęć będzie miała charakter warsztatowy, aby praktycznie przygotować studenta do wykonywanego zawodu. Małe grupy ułatwiają kontakt z wykładowcą i zdobywanie wiedzy w przyjaznych warunkach.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Uczestnictwo w zajęciach
 • Uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń
 • Pozytywna ocena praktyk pedagogicznych
 • Praktyczny egzamin końcowy w formie ustnej
 • Wniesienie wszystkich wymaganych opłat

ZAPISY:

 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego, poprzez e-mail na adres podany na formularzu:
  http://www.swpr.edu.pl/informacje-rekrutacji/
 • dostarczenie formularza listownie, faksem lub osobiście:
  Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin ul. M. Grzegorzewskiej 10,
  02-778 Warszawa  tel. 22 644 07 97, 22 644 04 55, fax: 22 644 07 97
 • po zakwalifikowaniu, dostarczenie dokumentów – według informacji podanych w zakładce: http://www.swpr.edu.pl/informacje/

Opłatę wpisową i opłaty za studia należy wnosić na konto: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 93160011270003012283881001; Fortis Bank Polska SA; [z dopiskiem: Wiedza o społeczeństwie]

 

KOSZT STUDIÓW to 1800 PLN za semestr.

DODATKOWE WARIANTY STUDIÓW

 1. Dla zainteresowanych istnieje możliwość łączenia studiów ze studiami podyplomowymi na kierunku Historia (studia w tym wariancie trwają trzy semestry) w ramach studiów Historia z wos.

Koszt studiów w tym wariancie to 2700 PLN za każdy semestr.

 

Kierownik studiów:
dr Dariusz Skorupa
mail : skorupad@poczta.onet.pl