Terapia pedagogiczna

terapia pedagogiczna swpr

Terapia pedagogiczna

Cel studiów

Studia skierowane są do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, pedagogów, psychologów, wychowawców, pedagogów poradni psychologiczno – pedagogicznych, logopedów i innych specjalistów zainteresowanych problematyką pomocy dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Organizacja studiów

Studia trwają trzy semestry – 450 godzin dydaktycznych + 180 godzin praktyk
Zajęcia prowadzone są systemem zaocznym, w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych, średnio dwa razy w miesiącu.  Absolwenci posiadający uprawnienia pedagogiczne otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów – Terapia Pedagogiczna.

Program studiów

Program studiów obejmuje kształcenie w następujących obszarach:

 • diagnoza psychopedagogiczna
 • planowanie pracy terapeutycznej
 • podstawy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • praca  z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu)
 • metodyka pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
 • metodyka pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
 • metody pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania i emocji
 • wspieranie rodziny dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 • terapia ucznia z dysleksją w starszym wieku szkolnym
 • terapia dziecka z trudnościami w nabywaniu kompetencji językowych
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • wspieranie rozwoju ucznia zdolnego
 • arteterapia
Profil absolwenta

Studia przygotowują słuchaczy do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • diagnozy przyczyn i przejawów zaburzeń rozwojowych, specyficznych trudności w uczeniu się
 • prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych indywidualnych i grupowych,
 • rozwijania uzdolnień,
 • podejmowania działań profilaktycznych,
 • wspierania nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • tworzenia właściwego warsztatu pracy nauczyciela terapii pedagogicznej.

Podyplomowe studia Terapia Pedagogiczna nadają kwalifikacje zawodowe terapeuty pedagogicznego.

Warunki ukończenia studiów
 • uczestnictwo w zajęciach programowych i sesjach egzaminacyjnych
 • zaliczenie praktyk pedagogicznych
 • zaliczenie egzaminu końcowego
Dodatkowym atutem

studiów jest możliwość uczestniczenia w kursach alternatywnych metod pracy terapeutycznej*.

 • terapia ręki
 • czytanie globalne – metoda Domanów
 • ruch rozwijający Weroniki Sherborne
 • drama
 • techniki relaksacyjne
 • techniki pamięciowe (mnemotechniki)
 • arteterapia
 • rysunek w diagnozie i terapii
 • techniki terapii behawioralnej
 • trening umiejętności wychowawczych
 • metoda M. Ch. Knillów
 • papieroplastyka
Koszt studiów

1500 zł za semestr

Opiekun kierunku: mgr Agata Jardzioch

email: ajardzioch@swpr.pl

tel: 609 148 808

tel sekretariatu: +48 22 644 04 55 / email: swpr@swpr.edu.pl