Specjalista ds. współpracy szkoły z placówkami lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży

Specjalista ds. współpracy szkoły z placówkami lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie zaprasza na nowe studia:

Specjalista ds. współpracy szkoły z placówkami lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży

Prowadzimy nabór na studia rozpoczynające się w październiku.

 Zapraszamy!

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin prowadzi nabór na trzysemestralne, doskonalące studia podyplomowe:
Specjalista ds. współpracy szkoły  z placówkami lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego przewiduje m.in. wsparcie i pomoc  w realizacji obowiązku szkolnego uczniom zagrożonym lub w trakcie leczenia psychiatrycznego.

Realizując te oczekiwania, otwieramy NOWE  studia podyplomowe:
Specjalista ds. współpracy szkoły z placówkami lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży.

Na studia zapraszamy pedagogów szkolnych, pedagogów, nauczycieli, psychologów,  terapeutów, Rodziców, a także inne  osoby (z wykształceniem magisterskim lub licencjackim)
które w przyszłości zdecydują o ew. potrzebie  zdobycia uprawnienia do pracy w placówkach edukacyjnych.

Organizacja studiów  i przebieg zajęć

Program Studiów obejmuje 520 godzin dydaktycznych.  Ponadto: 60 godzin praktyk.
Zajęcia prowadzone są w systemie studiów zaocznych w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych (2/m-c)
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów: Specjalista ds. współpracy szkoły  z placówkami lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży

Cel studiów

Studia przygotowują do

 • Identyfikowania na terenie szkoły  ucznia w trakcie leczenia psychiatrycznego lub z zagrożeniami:   samodzielnie lub za pośrednictwem rodzica dziecka,  innych nauczycieli, psychologa szkolnego, dostępnej  dokumentacji, i.in.
 • wskazywania możliwości i sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych w konkretnych środowiskach wychowawczych  i w odniesieniu do konkretnej sytuacji życiowej ucznia poprzez nawiązywanie współpracy z psychoterapeutą klinicznym lub lekarzem psychiatrą prowadzącym ucznia
 • opracowywania głównych założeń organizacji pracy wychowawczej i dydaktycznej w szkole, która zapewnia optymalną efektywność wysiłków, zmierzających do osiągnięcia określonych
  zmian w sytuacji życiowej ucznia; poprzez współtworzenie na terenie szkoły Zespołu nauczycieli  realizujących  IPE, którego przebieg i efekty pracy konsultuje z prowadzącym
  psychoterapeutą/psychologiem klinicznym/lekarzem psychiatrą w celu modyfikacji  zgodnie z otrzymanymi zaleceniami
 • utrzymywania kontaktów z przedstawicielami innych nauk społecznych: lekarzami, psychologami, socjologami, politykami oświatowymi i społecznymi w tym budowanie  sieci współpracy
  między placówkami psychiatrycznymi i pedagogami (swoimi odpowiednikami) w kolejnych placówkach szkolnych.
Zadaniem absolwenta będzie:

Uzyskać upoważnienia  od organu prowadzącego do  współtworzenia na terenie szkoły Zespół nauczycieli ds. realizacji IPE. Monitorować  pracę tego zespołu i modyfikować  jej przebieg  uwzględniając zalecenia lekarza psych./psychologa klinicznego/psychoterapeuty  prowadzącego ucznia.
Budować  sieć współpracy pomiędzy placówkami lecznictwa psychiatrycznego a szkołą.
Realizować  zlecone przez psychoterapeutę/psychologa klinicznego/lekarza psychiatrę zadania psycho-edukacyjne wyznaczone  uczniowi.

Rozpowszechniać w środowisku lokalnym, informacje o swojej roli, zadaniach, kompetencjach i ukonstytuowaniu w placówce.

Program studiów

Program studiów realizuje trzy bloki programowe:

1. Przygotowanie teoretyczne

przedmioty specjalistyczne realizowane w bloku przedmiotowym – Pedagogika kliniczna (nowy termin) obejmującym wiedzę z zakresu pomocy w realizacji obowiązku szkolnego i adaptacji do grupy rówieśniczej uczniom z: tzw. fobią szkolną i innymi zaburzeniami lekowymi, z depresją, myślami i tendencjami samobójczymi, dzieciom krzywdzonym, maltretowanym i wykorzystanym seksualnie, dzieciom po przeżyciach traumatycznych oraz dzieciom z zaburzeniami zachowania, dzieciom z zaburzeniami psychiatrycznymi, dzieciom z FAS  obejmujące wiedzę z zakresu psychiatrii wieku rozwojowego i  psychologii klinicznej pozwalającą dostrzegać symptomy zaburzeń psychiatrycznych wśród uczniów oraz zidentyfikować w środowisku szkolnym uczniów  z zagrożeniem wystąpienia tych zaburzeń

2. Działania profilaktyczne

 • przygotowanie  Indywidualnego Programu  Edukacyjnego (IPE) dla konkretnego ucznia oraz koordynowania prac  Zespołu nauczycieli współtworzących i realizujących program IPE oraz do prowadzenia ewaluacji programu IPE  a także przedstawienia jej wyników prowadzącemu  lekarzowi psychiatrze oraz do  modyfikowania   programu w wyniku tych konsultacji
 • stosowanie wiedzy niezbędną do wprowadzenia na terenie szkoły elastycznego modelu nauczania, oraz zajęć psycho-edukacyjnych z uczniem zagrożonym,  stosując montessoriańską metodykę nauczania oraz zasady pedagogiki włączającej

3. Kontakty z placówkami lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży

 • budowanie sieci współpracy pomiędzy placówkami lecznictwa psychiatrycznego a poszczególnymi placówkami edukacyjnymi
 • współpraca z psychoterapeutą/psychologiem klinicznym/lekarzem psychiatrą opiekującym się uczniem w celu realizacji wyznaczonych i zleconych uczniowi zadań psycho-edukacyjnych także koordynowanie i prowadzenie na terenie szkoły zajęć socjoterapeutycznych oraz innych zajęć  o charakterze terapeutycznym
Plan studiów: (m.in.)
 • Pedagogika kliniczna (Uwaga: to nowy termin)
 • Psychiatria dziecięca
 • Pedagogika Montessori
 • Pedagogika inkluzyjna
 • Funkcjonowanie środowiska rodzinnego dziecka z zaburzeniami psychiatrycznymi
 • Projektowane IPE
 • Profilaktyka uzależnień
 • Organizacja i prowadzenie grupy wsparcia – warsztat pracy z grupą
 • Praktyka Pedagoga szkolnego
 • Praktyki specjalistyczne
Warunki ukończenia studiów
 • uczestnictwo w zajęciach programowych i sesjach egzaminacyjnych
 • uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów
 • uzyskania pozytywnej oceny praktyk specjalistycznych
 • korzystanie z platformy edukacyjnej swpronline/moodle
Zapisy:
 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego, poprzez e-mail na adres podany na formularzu:
  Pobierz formularz>>>
 • dostarczenie formularza listownie, lub osobiście:
  Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin ul. M. Grzegorzewskiej 10,
  02-778 Warszawa  tel. 22 644 07 97, 22 644 04 55.
 • po zakwalifikowaniu, dostarczenie dokumentów – według informacji podanych w zakładce: http://www.swpr.edu.pl/rekrutacja

Opłatę wpisową i opłaty za studia należy wnosić na konto:

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie
93160011270003012283881001; Fortis Bank Polska SA;
[z dopiskiem: SPEC. WSPÓL]

Koszt studiów: 2100 zł za semestr
Kierownik studiów: mgr Jarosław Jordan
tel.  503 068 390
mail: jordan@montessori.pl