Regulamin studiów

Regulamin studiów w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie

Studenci i wykładowcy Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin tworzą wspólnotę, która kieruje się zasadami chrześcijańskimi. Zgodnie z tradycją akademicką, społeczność ta chce w przyjaźni i pokoju zdobywać wiedzę i wzrastać w mądrości, by w przyszłości służyć Narodowi pracą nauczycielską i pedagogiczną.

I. Przepisy ogólne

 1. Regulamin dotyczy wszystkich form kształcenia w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin.
 2. Przyjęcie w poczet studentów Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin następuje z chwilą złożenia ślubowania oraz wręczenia indeksu i legitymacji.
 3. Student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks pod warunkiem, że uiścił opłatę za pierwszy miesiąc studiów. Indeks stanowi własność studenta także po zakończeniu studiów. Warunkiem przedłużenia legitymacji jest terminowe wywiązywanie się z opłat za studia i zaliczenie (przez egzaminy i zaliczenia) wymaganej liczby zajęć.
 4. Nadzór ogólny nad rekrutacją i tokiem studiów sprawuje rektor.
 5. Rektor jest zwierzchnikiem i opiekunem studentów Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin.
 6. Studentów Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin reprezentują organy samorządu studenckiego.
 7. W sprawach niezastrzeżonych do kompetencji rektora nadzór nad realizacją toku studiów sprawuje dziekan.
 8. Określony przez radę wydziału nadzór nad poszczególnymi latami studiów sprawują opiekunowie lat.

II. Organizacja studiów

 1. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku.
 2. Okresy sesji, przerw semestralnych i dni wolne od zajęć ustala rektor w porozumieniu z przedstawicielami samorządu studenckiego.
 3. Programy i plany nauczania obejmują rodzaje przedmiotów, ich wymiar czasowy i zasady zaliczania.
 4. Prowadzenie wykładów, przyjmowanie egzaminów oraz kierowanie seminariami licencjackimi zastrzeżone jest dla nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora. Podejmowanie tych obowiązków przez innych nauczycieli akademickich wymaga upoważnienia przez Senat Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin.
 5. W wypadkach ustalonych przez Radę Wydziału student może starać się o indywidualny tok studiów. Jego projekt musi zostać uprzednio zaakceptowany przez opiekuna naukowego.

III. Prawa i obowiązki studentów

Studenci mają prawo do:

 1. Korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin dla zdobywania wiedzy w wybranym kierunku studiów.
 2. Korzystania w tym samym celu z pomocy kadry naukowo-dydaktycznej oraz innych organów Szkoły.
 3. Uczestniczenia w organach kolegialnych Szkoły za pośrednictwem przedstawicieli.
 4. Zrzeszania się w organizacjach, odpowiadających normom prawnym państwa oraz Statutowi Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin.
 5. Zgłaszania władzom Szkoły postulatów dotyczących planów i programów nauczania i wychowania oraz problemów socjalno-bytowych.
 6. Uczestniczenia w imprezach kulturalnych, badaniach, seminariach oraz odczytach przewidzianych dla całej społeczności Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin.
 7. Uczestniczenia w zajęciach zamkniętych za zgodą prowadzącego.
 8. Tworzenia kół naukowych, które zaakceptuje Senat.
 9. Rozwijania aktywności sportowej i turystycznej w ramach możliwości lokalowych i finansowych Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin.
 10. Otrzymywania ze strony Szkoły świadczeń materialnych stosownych do możliwości Szkoły oraz przepisów Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Szkoły.
 11. Korzystania z uprawnień przysługujących całej społeczności studenckiej Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawowe obowiązki studentów obejmują:

 1. Zdobywanie wiedzy, pracę nad własnym charakterem i rozwojem osobowości.
 2. Poszanowanie chrześcijańskich norm zachowania oraz praw i obyczajów studenckich.
 3. Poszanowanie mienia Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin.
 4. Troskę o dobre imię Szkoły w niej i poza jej terenem.
 5. Niezwłoczne powiadomienie Szkoły o zmianie nazwiska, stanu cywilnego i adresu.
 6. Poinformowanie Szkoły o zmianie warunków materialnych, które rozstrzygnęły o przyznaniu stypendium.
 7. Terminowe uiszczanie opłat za Szkołę zgodnie z Regulaminem odpłatności Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin.

IV. Przeniesienia i zmiany trybu studiów.

 1. Przeniesienie się studenta do innej uczelni może nastąpić po wypełnieniu wszystkich obowiązków wobec Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin.
 2. Warunki przyjęcia do Szkoły studentów z innych uczelni – w szczególności termin przyjęcia i sposób uzupełnienia różnic programowych – określa indywidualnie dziekan.
 3. Dziekan ustala indywidualnie warunki zmiany trybu studiów (np. z zaocznych na stacjonarne).
 4. Studentowi, który zaliczył I rok studiów, dziekan może udzielić przerwy w studiach. W czasie tej przerwy studentowi nie przysługują prawa studenckie. Następna przerwa możliwa jest dopiero po zakończeniu kolejnego roku studiów.

V. Zaliczenie semestru i roku.

 1. Okresem zaliczeniowym jest rok.
 2. Warunkiem zaliczenia semestru lub roku jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów na dany okres. Jeden z warunków zaliczeń stanowią pozytywnie ocenione prace pisemne.
 3. W ciągu roku student nie powinien być zmuszany do zdania więcej niż 10 egzaminów, a w ciągu semestru nie więcej niż 6.
 4. Zaliczenie ćwiczeń lub laboratorium z danego przedmiotu jest warunkiem przystąpienia do egzaminu z tegoż przedmiotu.
 5. Terminy zaliczeń wyznacza plan studiów, egzaminy student zdaje w czasie przewidzianej w tymże planie sesji egzaminacyjnej. Jeśli egzaminator wyznaczy termin przedsesyjny, student ma prawo z niego skorzystać, o ile zaliczył stosowne ćwiczenia.
 6. Kartę egzaminacyjną otrzymuje student po wypełnieniu zobowiązań finansowych wobec Szkoły.
 7. Skala ocen przy egzaminach i zaliczeniach obejmuje stopnie:
 • bardzo dobry – 5
 • dobry plus – 4,5
 • dobry – 4
 • dostateczny plus – 3,5
 • dostateczny – 3
 • niedostateczny – 2

8. Po otrzymaniu na egzaminie oceny niedostatecznej student ma prawo do zdawania z tegoż przedmiotu jednego egzaminu poprawkowego.

9. W razie niezaliczenia zajęć w przewidzianym terminie student może zaliczać je w terminie poprawkowym tylko w takim wypadku, gdy zgodzi się na to prowadzący zajęcia.   Jeśli zaliczenie nastąpiło po terminie egzaminu z tego przedmiotu, studentowi przysługuje już tylko jeden termin zdawania egzaminu – w sesji poprawkowej.

10. W razie nieusprawiedliwionej nieobecności studenta na egzaminie w ustalonym terminie student traci prawo do zdawania egzaminu w tym terminie. W wypadku choroby lub innej okoliczności, które dziekan uzna za nieobecność usprawiedliwioną, student uzyskuje dodatkowy termin egzaminu. Dziekan decyduje też o okolicznościach i warunkach odroczenia zaliczeń i egzaminów.

11. Studentowi przysługuje w ciągu trzech dni odwołanie do dziekana w sprawie odmowy zaliczenia lub okoliczności nie zdania egzaminu. Jeśli dziekan uzna zastrzeżenia studenta za uzasadnione, zarządza komisyjne sprawdzenie zasadności odmowy zaliczenia lub przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. Komisyjne sprawdzenie zasadności nie zaliczenia lub komisyjny egzamin winny odbyć się w ciągu 7 dni od daty zaskarżenia decyzji przez studenta.

12. W wypadku niezaliczenia przez studenta semestru lub roku zajęć dziekan może zadecydować o warunkowym wpisie na semestr lub rok następny, powtarzaniu roku lub skreśleniu z listy studentów.

13. Wpis warunkowy może uzyskać student w wypadku niezaliczenia nie więcej niż trzech przedmiotów.

14. W wypadku studenta, który powtarza rok, o dopuszczeniu do zaliczania przedmiotów z roku wyższego decyduje dziekan.

15. W wypadku studenta, który powtarza rok, uznanie zaliczeń już otrzymanych pozostaje w gestii prowadzącego zajęcia.

16. Skreślenie z listy studentów następuje w wypadku:

 • rezygnacji studenta lub nie przedłożenia przezeń indeksu w celu zaliczenia semestru lub roku studiów;
 • nie uiszczenia w terminie opłaty za studia;
 • nie zaliczenia powtarzanego semestru lub roku studiów;
 • prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej.

17. Dyplomy i świadectwa ukończenia studiów  wydawane są po 30 dniach od dnia egzaminu lub obrony.

VI. Urlopy.

 1. W uzasadnionych sytuacjach życiowych student może otrzymać urlop dziekański. Zaznacza się go wpisem w indeksie. Urlop taki student może otrzymać tylko raz w ciągu studiów.
 2. W okresie urlopu dziekańskiego student zachowuje uprawnienia studenckie z wyłączeniem świadczeń materialnych. Te ostatnie mogą mu zostać przyznane w sytuacji wyjątkowej na mocy decyzji dziekana.

VII. Praca licencjacka i egzamin licencjacki.

 1. Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń przewidzianych programem studiów oraz po zdaniu wszystkich egzaminów student otrzymuje absolutorium.
 2. Student, który uzyskał absolutorium i napisał pozytywnie ocenioną przez promotora i recenzenta pracę licencjacką, ma prawo przystąpić do egzaminu licencjackiego. Jego pozytywny wynik uprawnia do otrzymania dyplomu ukończenia studiów licencjackich.
 3. Warunkiem uzyskania dyplomu jest uregulowanie przez studenta wszystkich obowiązków wobec Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin.
 4. Z chwilą uzyskania przez studenta dyplomu licencjata wygasają prawa studenckie.
 5. Jako termin prekluzyjny złożenia egzaminu licencjackiego przyjmuje się termin zakończenia III roku studiów, a więc 30 września stosownego roku.
 6. W wypadkach uzasadnionych chorobą studenta, długotrwałą nieobecnością promotora lub szczególnymi trudnościami w dostępie do materiałów lub aparatury niezbędnych do napisania pracy licencjackiej, dziekan może przedłużyć prawa studenckie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia III roku studiów.
 7. Student, który nie złożył pracy licencjackiej odpowiednio w terminach wyrażonych w p. 5 i 6, zostaje skreślony z listy studentów. Ma jednak prawo złożenia owej pracy i w wypadku pozytywnego jej ocenienia zdawania egzaminu licencjackiego w ciągu 2 lat od terminu uzyskania absolutorium.
 8. W razie nie uzyskania przez studenta dyplomu licencjata w ciągu dwu lat od terminu otrzymania absolutorium, do egzaminu licencjackiego można przystąpić po uprzednim wznowieniu studiów i wyrównaniu różnic programowych.
 9. W wypadku, gdy na egzaminie licencjackim student uzyska ocenę niedostateczną lub gdy na egzamin ten się nie stawi bez uzasadnionej przyczyny, może za zgodą dziekana otrzymać nowy, ostateczny termin egzaminu licencjackiego. Termin ten winien zostać wyznaczony nie później, niż w ciągu 3 miesięcy od terminu pierwotnego.
 10. Po niezdaniu egzaminu licencjackiego w drugim terminie student w wyniku decyzji dziekana może zostać skreślony z listy studentów lub uzyskać zgodę na powtarzanie ostatniego roku studiów.

VIII. Odpowiedzialność studentów.

 1. Postępując wbrew chrześcijańskim normom życia społecznego oraz obowiązkom studenta Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, uchybiając godności studenta i narażając na szwank dobre imię Szkoły, student ponosi odpowiedzialność przed Dziekanem, Rektorem oraz Komisją Dyscyplinarną Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin.
 2. Komisję Dyscyplinarną powołuje Senat na wniosek Rektora.

IX. Przepisy końcowe.

 1. Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych regulaminem studiów jest Rektor Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin.
 2. Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie wprowadza Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.