Przyroda

przyroda swpr

Przyroda

(ponad 100 absolwentów w edycjach 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2009/2010, 2011/2012)

Przyroda jako przedmiot nauczania w klasach IV-VI szkoły podstawowej stanowi zintegrowaną wiedzę o środowisku i procesach w nim zachodzących, a także o sposobach jego ochrony. Istotnym elementem nauczania przyrody jest wskazywanie bogactwa (różnorodności) przyrody i jej wartości a także wyjaśnianie zmian zachodzących w środowisku oraz ich przyczyn, z wykorzystaniem wiedzy  z  zakresu geografii, biologii, fizyki i chemii.

Studia podyplomowe przeznaczone są głównie dla absolwentów biologii, geografii, fizyki i chemii, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do nauczania Przyrody w szkole podstawowej lecz również dla absolwentów innych kierunków studiów ale wyraźnie zainteresowanych tą dyscypliną wiedzy.

Celem studiów jest:
 • Przygotowanie nauczycieli Przyrody do realizacji celów edukacyjnych, zadań szkoły oraz planowanych osiągnięć uczniów, zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego odnośnie przedmiotu  Przyrody i ścieżek edukacyjnych.
 • Kształcenie umiejętności nauczania przyrody jako przedmiotu integrującego biologię, geografię, fizykę i chemię.
 • Przekazanie wybranych elementów aktualnej wiedzy z zakresu biologii, geografii, fizyki i chemii potrzebnej do realizacji celów edukacyjnych w ramach przedmiotu Przyroda.
 • Praktyczne zapoznanie nauczycieli z metodyką badań przyrodniczych
 • Kształcenie umiejętności tworzenia własnych scenariuszy zajęć kameralnych oraz terenowych, ścieżek dydaktycznych oraz innych form aktywnej edukacji.
 • Kształcenie umiejętności tworzenia różnorakich zadań dydaktycznych oraz oceny osiągnięć uczniów.
 • Rozwijanie umiejętności krytycznej oceny materiałów dydaktycznych oraz umiejętności z ich korzystania.
 • Przygotowanie nauczycieli do tworzenia interesujących prezentacji multimedialnych.
 • Wymiana doświadczeń edukacyjnych.
Wykaz przedmiotów:
 • Biologia
 • Geografia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Przyroda
 • Dydaktyka Przyrody
 • Podstawy astronomii
 • Podstawy geologii
 • Podstawy meteorologii i klimatologii
 • Podstawy kartografii (w tym: zajęcia terenowe)
 • Edukacja ekologiczna i regionalna (w tym: ścieżki dydaktyczne)
 • Media w edukacji przyrodniczej
 • Wykład monograficzny
 • Prezentacja i emisja głosu
 • Zajęcia terenowe
PROGRAM  ZAJĘĆ

Uwaga:

Poniższy program został napisany po uprzednich konsultacjach ze studentami studiów podyplomowych Przyroda (rocznik bieżący i 2 roczniki poprzednie). W rezultacie kilku spotkań wprowadzono do programu niezbędne zmiany, które są odpowiedzią na potrzeby zgłoszone przez uczestników studiów. W nadchodzącym roku akademickim, możliwe będą kolejne modyfikacje i korekty programu. Chcemy aby nasz program był stale aktualizowany.

BIOLOGIA   38 godz. (wykłady i ćwiczenia)

 • Elementy ekologii (struktura i organizacja środowiska przyrodniczego, charakterystyka ożywionych i nie ożywionych elementów środowiska, związki pomiędzy różnymi elementami środowiska, łańcuch pokarmowy i jego znaczenie w integracji ekosystemu),  12 godz.
 • Anatomia i fizjologia komórki oraz organizmów wielokomórkowych, przystosowania do środowiska życia,  6 godz.
 • Różnorodność biologiczna i systemy porządkujące świat roślin, zwierząt i grzybów, 4 godz.
 • Ewolucja organizmów i układów ekologicznych,  5 godz.
 • Biogeografia,  2 godz.
 • Podstawy dziedziczenia,  4 godz.
 • Człowiek,  3 godz.

GEOGRAFIA  I GEOLOGIA  38 godz. + 8 godz. (wykłady i ćwiczenia)

 • Środowisko geograficzne;  ukształtowanie powierzchni Ziemi,  2 godz.
 • Procesy wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi,  8 godz..
 • Krajobrazy świata i Polski,   4 godz.
 • Surowce mineralne i ich zasoby; główne gałęzie gospodarki,  2 godz.
 • Rozwój gospodarczy państw; problematyka demograficzna,   2 godz.
 • Ochrona przyrody, 2 godz.
 • Kartografia,  10 godz.
 • Meteorologia i klimatologia, 8 godz.
 • Geologia,  8 godz.

CHEMIA 14 godz. (wykłady i ćwiczenia)

 • Właściwości różnych substancji i ich zastosowanie (metale i niemetale, mieszaniny, woda i roztwory, krystalizacja, właściwości materii o różnych stanach skupienia, przemiany chemiczne znane z życia codziennego), 10 godz.
 • Kinetyczno – molekularny model budowy materii,  5 godz.

FIZYKA  14 godz. (wykłady i ćwiczenia)

 • Podstawowe zjawiska fizyczne (mechaniczne, elektryczne i magnetyczne, optyczne i akustyczne), 10 godz.
 • Zjawiska fizyczne zmieniające nasze środowisko życia, 5 godz.

ASTRONOMIA  8 godz. (wykłady)

 • Ziemia w Układzie Słonecznym,  4 godz.
 • Obserwacje astronomiczne,  4 godz.

PRZYRODA  26 godz. (wykłady i warsztaty)

 • Integracja międzyprzedmiotowa w nauczaniu przyrody, np:Woda, Powietrze, Gleba, Ekosystemy,  Edukacja wokół drzewa, Krajobrazy, Człowiek w środowisku, Miejsca naszego życia, 18 godz.
 • Metodyka badań przyrodniczych, 8 godz.

EDUKACJA EKOLOGICZNA I REGIONALNA   8 godz. (wykłady i warsztaty)

 • Przyczyny i skutki rozmaitych działań człowieka w środowisku, przykłady pozytywne i negatywne,   2 godz.
 • Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Polski oraz własnego regionu,  3 godz.
 • Cele edukacji ekologicznej i edukacji regionalnej świadomość ekologiczna i działania na rzecz środowiska, rozwój zrównoważony, 5 godz.

DYDAKTYKA  PRZYRODY 40 godz. (wykłady i warsztaty)

 • Etyka zawodowa nauczyciela Przyrody, 2 godz.
 • Warsztat pracy nauczyciela Przyrody 2, godz.
 • Cele i skuteczność edukacji przyrodniczej,  4 godz.
 • Analiza podstawy programowej, 2 godz.
 • Style kształcenia przyrodniczego, 2 godz.
 • Pytania w edukacji przyrodniczej, 2 godz.
 • Źródła informacji przyrodniczej; Środki dydaktyczne, 2 godz.
 • Kryteria wyboru programów i podręczników, 2 godz.
 • Metody aktywizujące ucznia,  8 godz.
 • Planowanie, realizacja zajęć terenowych  oraz prezentacja wyników; postery 4 godz.
 • Ścieżki dydaktyczne w najbliższej okolicy, 2 godz.
 • Cechy dobrego scenariusza zajęć. Modyfikacja scenariuszy, tworzenie scenariuszy autorskich, 4 godz.
 • Układanie zadań i testów,  2 godz.
 • Projekty edukacyjne, 2 godz.
 • Ocenianie osiągnięć ucznia,  2 godz.

MEDIA W EDUKACJI PRZYRODNICZEJ  12 godz (wykłady i ćwiczenia)

 • Fotografia jako środek dydaktyczny 2 godz..
 • Internet jako źródło informacji  5 godz.
 • Tworzenie prezentacji multimedialnych  5 godz.

WYKŁAD MONOGRAFICZNY

Kierunki współczesnej nauki oraz  ich wyniki i osiągnięcia w odniesieniu do edukacji przyrodniczej.

PREZENTACJA  I  EMISJA  GŁOSU  10 godz. (warsztaty)
ZAJĘCIA TERENOWE  20 godz

 • zajęcia z kartografii,  3 godz.
 • proste badania i obserwacje przyrodnicze, 12 godz.
 • tworzenie własnej ścieżki dydaktycznej, 5 godz.

PRACE  WŁASNE   115 godz.

 • Przygotowanie:
  • zielnika
  • schematów myśli
  • zadań uczniowskich
  • scenariuszy zajęć,
  • autorskich ścieżek dydaktycznych w okolicy szkoły
  • posterów (plakatów) po zajęciach kameralnych, terenowych,
  • kolaży,
  • prezentacji komputerowych, multimedialnych.

Studia trwają trzy semestry: 220 godzin wykładów, warsztatów i ćwiczeń +  20  godzin zajęć w terenie  + 110 godzin pracy własnej = 350 godzin

Koszt studiów : 1200 zł za semestr