"Myśl pedeutologiczna i edukacja ustawiczna nauczycieli"

„Myśl pedeutologiczna i edukacja ustawiczna nauczycieli”

12.00 

Praca zbiorowa pod redakcją
Agnieszki Orkwiszewskiej-Jaworskiej i Sabiny Zalewskiej

Książka niniejsza dotyczy teoretycznych i praktycznych problemów współczesnej pedeutologii. Składa się ona z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział obejmuje wybrane zagadnienia wychowania i kształcenia w starożytności, a następnie traktuje o roli nauczycieli domowych w pierwszej połowie XIX wieku w Królestwie Polskim. W drugim rozdziale przedstawiono wybrane zagadnienia edukacji ustawicznej nauczycieli, w tym samokształcenia i samowychowania, kreowania tożsamości nauczycieli, przygotowania do zawodu, dokształcania i doskonalenia zawodowego. Rozdział trzeci jest zorientowany na zagadnienia powinności i kompetencji nauczyciela. W rozdziale czwartym zamieszczono trzy artykuły dotyczące pracy pedagoga specjalnego- terapeuty- w zakładzie leczniczym, na warsztatach terapii zajęciowej, z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Kategoria: