PEDAGOGIKA SPECJALNA – (oligofrenopedagogika)

PEDAGOGIKA SPECJALNA – (oligofrenopedagogika)

Pedagogika specjalna


Cel studiów

W związku z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi  kwalifikacji zawodowych  nauczycieli zajmujących się rozwojem i edukacją uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach  podstawowych, zapraszamy na nowe podyplomowe, trzysemestralne studia na kierunku Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

Organizacja studiów

Studia trwają trzy semestry – 450 godzin dydaktycznych + 180 godzin praktyk
Zajęcia prowadzone są systemem zaocznym, w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych, średnio dwa razy w miesiącu. Kandydat na studia musi mieć ukończone co najmniej studia I stopnia (licencjat) i przygotowanie pedagogiczne.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów – Pedagogika specjalna w zakresie: edukacja, terapia  i wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Program studiów

Program studiów obejmuje kształcenie w następujących obszarach:

 • Psychologia kliniczna i psychopatologia
 • Pedagogika  i dydaktyka specjalna
 • Edukacja inkluzyjna i etyka
 • Genetyczne uwarunkowania dysfunkcji
 • Diagnoza psychopedagogiczna i terapia dziecka z niepełnosprawnością
 • Wychowanie w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością
 • Metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Terapia trudności w uczeniu się matematyki, czytania i pisania
 • Profilaktyka zaburzeń rozwojowych dzieci
 • Metodyka pracy z dzieckiem ze spektrum zaburzeń autystycznych
 • Wspomaganie dziecka z dysfunkcją ruchu

Na studiach działa także pracownia projektów dydaktycznych, gdzie studenci przygotowują materiały edukacyjne, programy i scenariusze zajęć oraz pomocne w pracy z dzieckiem, którymi mogą posługiwać się  w codziennej praktyce nauczycielskiej w wybranym przez siebie zakresie.

UWAGA: istnieje możliwość wyboru czwartego semestru, poszerzającego wiedzę, umiejętności i kompetencje studenta w obszarach:

 • Terapia pedagogiczna
 • Profilaktyka i terapia zaburzeń słuchu i mowy
 • Terapia integracji sensorycznej dla pedagogów
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dodatkowe dwa semestry)

Profil absolwenta

Absolwent jest przygotowany:
– do pracy na stanowisku  pedagoga specjalnego  (nauczyciela współorganizującego proces kształcenia) w zakresie diagnozowania i samodzielnego rozwiązywania problemów dziecka  z niepełnosprawnością  intelektualną, związanych z jego funkcjonowaniem w sytuacjach zadaniowych o charakterze edukacyjnym i interpersonalnym,
– do współorganizowania kształcenia inkluzyjnego w ogólnodostępnych szkołach podstawowych na poziomie I i II etapu edukacyjnego,
– do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania w ośrodkach wczesnej interwencji,  poradniach  rehabilitacyjnych  i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub samodzielnie utworzonych stanowiskach pracy edukacyjnej i w innych sytuacjach pedagogicznych, uwzględniających w nauczaniu indywidualne potrzeby rozwojowe ucznia  (nauczanie domowe).

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 12 marca 2009 r. § 2.1. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – Dz. U.  z 2009 r., poz. 400,

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – Dz.U. z 2018 r., poz. 1485,

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – Dz. U. z 2018r., poz. 1647,

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczyciel niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli – Dz. U. z 2012 r., poz. 426.

Warunki ukończenia studiów

 • uczestnictwo w zajęciach programowych i sesjach egzaminacyjnych
 • zaliczenie praktyk pedagogicznych
 • zaliczenie egzaminu dyplomowego

Zapisy:

 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego, poprzez e-mail na adres podany na formularzu:
  http://www.swpr.edu.pl/informacje-rekrutacji/
 • dostarczenie formularza listownie, faksem lub osobiście:
  Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin ul. M. Grzegorzewskiej 10,
  02-778 Warszawa  tel. 22 644 07 97, 22 644 04 55, fax: 22 644 07 97
 • po zakwalifikowaniu, dostarczenie dokumentów – według informacji podanych w zakładce: http://www.swpr.edu.pl/informacje/

Opłatę wpisową i opłaty za studia należy wnosić na konto: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 93160011270003012283881001; Fortis Bank Polska SA; [z dopiskiem: Ped. specjalna]

Koszt studiów: 1500 zł za semestr

Kierownik studiów:
mgr Agata Jardzioch
tel.  609 148 808
mail: ajardzioch@swpr.pl