Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej

pedagogika przedszkolna swpr

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej

(ponad 700 absolwentów w edycjach 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2013/14, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019)

Na studia zapraszamy osoby z wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim). Naszym celem jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne Słuchaczy do pracy z dziećmi w wieku 3-9 lat. Elementy terapii pedagogicznej przewidziane w planie studiów mają na celu wyposażenie w narzędzia wspierające działania wychowawczo-edukacyjne.

Organizacja i przebieg zajęć
 • program Studiów obejmuje około 390 godzin dydaktycznych + 150 godzin praktyk
 • zajęcia prowadzone są systemem studiów zaocznych w ramach zjazdów, sobotnio-niedzielnych
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Program studiów

Program obejmuje następujące zagadnienia realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów, są to m.in.:

moduł podstawowy, zawierający treści wprowadzające i kierunkowe
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • psychologia
 • etyka
 • prawo oświatowe
moduł metodyczny
 • metodyka wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego
 • edukacja teatralna, muzyczna, plastyczna z metodyką
 • praktyka w szkole i przedszkolu
 • literatura dla dzieci
 • komputery w pracy z dziećmi w przedszkolu i w edukacji początkowej
 • metodyka pracy w grupie wielowiekowej
moduł edukacji włączającej wspierający pracę nauczyciela
 • diagnoza i terapia  pedagogiczna
 • terapia wychowawcza
 • metodyka pracy z dzieckiem autystycznym

UWAGA: w trakcie studiów słuchacze mogą uzyskać przygotowanie pedagogiczne!

dla zainteresowanych oferujemy czwarty semestr  poświęcony metodyce wczesnego nauczania języka obcego

program:
 • praktyczna nauka języka angielskiego – 40 g
 • analiza tekstu języka angielskiego – 40 g
 • anglojęzyczna literatura dla dzieci – 20 g
 • metodyka wczesnego nauczania języka obcego – 60 g
 • kultura krajów anglosaskich – 20 g (przedmiot prowadzony w języku angielskim)

zapraszamy!

oferujemy także kursy z zakresu metodyki i terapii pedagogicznej:
 • metoda projektów edukacyjnych
 • terapia ręki
Profil absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych dysponuje przygotowaniem teoretycznym i praktycznym w zakresie wychowania przedszkolnego i pedagogiki wczesnoszkolnej.

Posiada umiejętności:
 • organizowania i realizacji procesu dydaktycznego na poziomie wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego
 • współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym
 • diagnozowania sytuacji wychowawczej dziecka; prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych wspomagających rozwój dziecka
 • wspierania psychofizycznego rozwoju dziecka w oparciu o wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii
 • wykorzystywania umiejętności praktycznych i metodycznych w przedszkolu i szkole
Warunki ukończenia studiów
 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów
 • pozytywnej oceny praktyk pedagogicznych
 • wniesienie wszystkich wymaganych opłat
 • ustny egzamin końcowy jako potwierdzenie zdobytej wiedzy i kompetencji zawodowych  lub napisanie i obrona pracy dyplomowej
Uprawnienia studiów

Podyplomowe Studia Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej nadają kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć wychowawczo dydaktycznych w przedszkolu i szkole (nauczanie wczesnoszkolne). Kompetencje z zakresu terapii pedagogicznej stanowią element wspierający pracę nauczyciela.

Opiekun kierunku: dr Teresa Stankiewicz:  tes.stankiewicz@gmail.com

tel. 22 644 07 97;  22 644 04 55;   797 349 169

Koszt studiów 1500 zł za semestr (studia trwają 3 semestry)