Nauczyciel domowy (Guwerner) – Opieka i nauczanie domowe

guwerner swpr

Nauczyciel domowy (Guwerner) – Opieka i nauczanie domowe

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów pedagogicznych i niepedagogicznych, I lub  II stopnia a także jednolitych studiów magisterskich, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do pracy w charakterze Nauczyciela domowego (Guwernera). Nowy, innowacyjny program studiów podyplomowych ma na celu wykształcenie osób które chcą podjąć pracę w roli Nauczyciela domowego.

Program studiów zakłada wykształcenie Absolwenta posiadającego umiejętność zaobserwowania zainteresowań dziecka, daje wskazania jak je rozwinąć oraz jak uczyć tego, czym dziecko jest zainteresowane.
Nauczyciel domowy będzie także potrafił rozwijać zainteresowania edukacyjne dziecka. Jednocześnie nie będzie wywierał na swojego ucznia presji czasu oraz presji oczekiwań. Taki sposób nauczania dzieci jest w istocie nauczaniem zindywidualizowanym i jako taki jest najskuteczniejszą formą edukacji.

Profil absolwenta

Absolwent uzyskuje profesjonalne przygotowanie do samodzielnego pełnienia funkcji opiekuńczych oraz kształcących w pracy z dzieckiem w wieku od 0 do 9 lat, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka i rodziny.

Absolwent uzyskuje przygotowanie teoretyczne i umiejętności praktyczne umożliwiające prawidłową realizację:

funkcji opiekuńczych (dbałość o zdrowie i rozwój dziecka, bezpieczeństwo, rekreację, pomoc rodzinie w opiece nad noworodkiem, w okresie poporodowym etc.);

funkcji wychowawczych (kreatywne spędzanie czasu z dzieckiem, organizowanie działań wspierających rozwój emocjonalny dziecka, twórcza aktywność);

funkcji kształcących (rozwijanie ogólnych operacji myślowych, sposobów racjonalnego uczenia się, wyrabiania i rozwijania zdolności koncentracji uwagi oraz pamięci logicznej) i wspierających rozwój  poznawczy dziecka.

Ramowy Program studiów

Program obejmuje następujące zagadnienia realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów, są to m.in.:

1. Przedmioty zadań opiekuńczych

 • Opieka nad dzieckiem w okresie niemowlęcym.
 • Opieka nad dzieckiem w okresie wczesnodziecięcym.
 • Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym.
 • Podstawy racjonalnego żywienia  dziecka i matki.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna (kurs z certyfikatem).

2. Przedmioty zadań diagnostyczno-prognostycznych

 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania.
 • Neurofizjologiczne podstawy uczenia się dziecka.
 • Psychologia kliniczna małego dziecka.
 • Komunikacja z małym dzieckiem (dialog).

3. Przedmioty zadań wychowawczo-ksztalcących

 • Współpraca z rodziną
 • Pedagogika
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Literatura w wychowaniu dziecka
 • Edukacja plastyczna i techniczna
 • Edukacja muzyczna
 • Etyka
 • Metodyka nauczania dziecka języka obcego
 • Pedagogiki Montessori – podstawy harmonijnego nauczania
 • Metodyka nauczania multisenso.
 • Metodyka nauczania umiejętności matematycznych
 • Metodyka nauczania umiejętności językowych
Organizacja i przebieg zajęć

Studia są trzysemestralne, obejmują 360 godzin dydaktycznych, zajęcia prowadzone są systemem studiów zaocznych w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych, dwa razy w miesiącu, absolwenci otrzymują: świadectwo ukończenia doskonalących Podyplomowych Studiów:

Nauczyciel domowy – Guwerner.

Warunki ukończenia studiów
 • uczestnictwo w zajęciach programowych i sesjach egzaminacyjnych
 • złożenie egzaminów końcowych
 • korzystanie z platformy edukacyjnej moodle.montessori.pl (w wybranym zakresie)
Uprawnienia absolwenta

Ukończenie Podyplomowych Studiów doskonalących uprawnia do samodzielnego pełnienia funkcji Nauczyciela Domowego (Guwernera).

Koszt studiów: 1550 zł za semestr