Język polski z historią

polski z historią swpr

Język polski z historią

(ponad 130 absolwentów w edycjach 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014)

Międzykierunkowe studia powołane dla kształcenia przyszłych nauczycieli języka polskiego i historii w szkole podstawowej i szkołach ponadgimnazjalnych.

Adresowane są do absolwentów kierunków humanistycznych różnych typów szkół wyższych, posiadających co najmniej stopień licencjata i chętnych do poszerzenia i pogłębienia wiedzy w proponowanych kierunkach oraz zdobycia uprawnień do nauczania obu przedmiotów w szkole.

W toku studiów studenci realizują ujednolicony program studiów podyplomowych w zakresie Filologii polskiej i Historii

Zajęcia organizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów oraz osobno praktyki studenckie. Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w dwudniowych sesjach – w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu (zwykle 9 zjazdów w semestrze). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie wyższych studiów humanistycznych (posiadanie co najmniej stopnia licencjata).

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Uczestnictwo w zajęciach
 • Uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń
 • Pozytywna ocena praktyk pedagogicznych
 • Praktyczny egzamin końcowy w formie ustnej
 • Wniesienie wszystkich wymaganych opłat

ZAPISY:

 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego, poprzez e-mail na adres podany na formularzu:
  http://www.swpr.edu.pl/informacje-rekrutacji/
 • dostarczenie formularza listownie, faksem lub osobiście:
  Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin ul. M. Grzegorzewskiej 10,
  02-778 Warszawa  tel. 22 644 07 97, 22 644 04 55, fax: 22 644 07 97
 • po zakwalifikowaniu, dostarczenie dokumentów – według informacji podanych w zakładce: http://www.swpr.edu.pl/informacje/

Opłatę wpisową i opłaty za studia należy wnosić na konto: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 93160011270003012283881001; Fortis Bank Polska SA; [z dopiskiem: Język polski z historią]

 

Koszt studiów to 1800 zł za semestr.