Informatyka dla nauczycieli

informatyka swpr

Informatyka dla nauczycieli

(ponad 40 absolwentów w edycjach 2004/2005 i  2010/2011)

Studia są skierowane przede wszystkim do nauczycieli różnych specjalności, którzy chcą uzyskać wiedzę z zakresu informatyki, a także jej zastosowań, zwłaszcza w obszarze technologii informacyjnej.

Cel Studiów:

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach przedmiotów: „Technologie informacyjne”, „Informatyka” oraz „Elementy informatyki” w szkołach średnich i podstawowych oraz przygotowanie do stosowania narzędzi informatycznych w nauczaniu innych przedmiotów.

Studia te mają charakter kwalifikacyjny i uprawniają do prowadzenia zajęć z wyżej wymienionych przedmiotów.

Program Studium
 • podstawy działania i obsługi komputera
  • budowa komputera
  • podstawy użytkowania systemu operacyjnego
  • sieci lokalne
 • programowanie komputerów
  • rozwiązywanie problemów algorytmicznych
  • programowanie
 • przykłady praktycznych zastosowań komputera
  • edycja tekstów i skład komputerowy
  • grafika komputerowa
  • arkusze kalkulacyjne
  • bazy danych
 • wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu i metodyka nauczania informatyki
  • Internet
  • Technologia informacyjna
  • Metodyka nauczania informatyki
 • etyczne, prawne i społeczne aspekty informatyki
 • projekt końcowy
Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w formie wykładów, a przede wszystkim ćwiczeń, – łącznie 350 godzin w czasie 20 zjazdów.

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w dwudniowych sesjach – w soboty i niedziele, co dwa tygodnie

Warunkiem ukończenia Studiów jest zaliczenie wszystkich wymienionych wyżej przedmiotów oraz złożenie projektu końcowego.

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie stopnia co najmniej licencjata lub dyplomu ukończenia wyższych studiów.

Koszt studiów to 1600 zł za semestr.