Historia z Geografią

Studia podyplomowe dla wychowawców klas – wychowanie przez dialog

Historia z Geografią

HISTORIA z Geografią (nowość)

Międzykierunkowe studia powołane dla kształcenia przyszłych nauczycieli historii i geografii w szkole podstawowej i szkołach ponadgimnazjalnych.

Adresowane są głównie do absolwentów kierunków humanistycznych i przyrodniczych różnych typów szkół wyższych, posiadających co najmniej stopień licencjata i chętnych do poszerzenia i pogłębienia wiedzy w proponowanych kierunkach oraz zdobycia uprawnień do nauczania obu przedmiotów w szkole.

W toku studiów studenci realizują ujednolicony program studiów podyplomowych w zakresie Historii i Geografii. Studia trwają trzy semestry.

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie wyższych studiów w zakresie nauk humanistycznych lub przyrodniczych (posiadanie co najmniej stopnia licencjata).

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Uczestnictwo w zajęciach
 • Uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń
 • Pozytywna ocena praktyk pedagogicznych
 • Praktyczny egzamin końcowy w formie ustnej
 • Wniesienie wszystkich wymaganych opłat

ZAPISY:

 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego, poprzez e-mail na adres podany na formularzu:
  http://www.swpr.edu.pl/informacje-rekrutacji/
 • dostarczenie formularza listownie, faksem lub osobiście:
  Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin ul. M. Grzegorzewskiej 10,
  02-778 Warszawa  tel. 22 644 07 97, 22 644 04 55, fax: 22 644 07 97
 • po zakwalifikowaniu, dostarczenie dokumentów – według informacji podanych w zakładce: http://www.swpr.edu.pl/informacje/

Opłatę wpisową (300 zł na poczet czesnego) i opłaty za studia należy wnosić na konto: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 93160011270003012283881001; Fortis Bank Polska SA; [z dopiskiem: Historia z geografią]

 

Koszt studiów to 1800 zł za semestr.