Arteterapia

arteterapia - studia podyplomowe

Arteterapia

Szkoła Wyższa  Przymierza Rodzin zaprasza na dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu Arteterapii.  Naszym celem jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wiedzy o sztuce i twórczości, a także praktycznym wykorzystywaniu ich w celach terapeutycznych.

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, pedagogów specjalnych, animatorów kulturalno-oświatowych,  pracowników placówek oświatowo-wychowawczych i terapeutycznych  z wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim).

Organizacja i przebieg zajęć:

– studia trwają dwa semestry,

– program studiów obejmuje 420 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk,

– zajęcia prowadzone są systemem studiów zaocznych w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych,

– absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów Arteterapii,

Program studiów:

Program obejmuje następujące zagadnienia realizowane formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów:

 • psychologia twórczości  – 20 godz.
 • psychologia rozwojowa – 10 godz.
 • psychologia ogólna – 10 godz.
 • elementy psychiatrii klinicznej i psychoterapii – 10 godz.
 • socjologia sztuki – 10 godz.
 • teoria i filozofia sztuki – 10 godz.
 • analiza dzieła sztuki -10 godz.
 • podstawy teorii sztuki – 20 godz.
 • antropologia kultury – 10 godz.
 • teorie i techniki arteterapii – 20 godz.
 • kreatywność w myśleniu i działaniu – 10 godz.
 • choreoterapia – 20 godz.
 • techniki taneczne – 30 godz.
 • relaksacja – 10 godz.
 • muzykoterapia – 20 godz.
 • gra na instrumentach – 20 godz.
 • śpiew – 20 godz.
 • formy plastyczne – 10 godz.
 • rzeźba – 10 godz.
 • malarstwo – 10 godz.
 • rysunek – 10 godz.
 • grafika – 10 godz.
 • dramoterapia – 20 godz.
 • sztuka aktorska – 20 godz.
 • reżyseria – 20 godz.
 • biblioterapia – 20 godz.
 • terapia zajęciowa – 20 godz.
 • terapia wizualna – 10 godz
Profil absolwenta:

Absolwent Studiów Podyplomowych jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do podjęcia samodzielnej pracy animatora terapeuty z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnego rodzaju zaburzeniami emocjonalnymi oraz z określonymi dysfunkcjami.

Posiadane umiejętności:

– posługiwanie się metodami stymulującymi rozwój postawy twórczej

– dokonywanie pozytywnych zmian w rozwoju osobistym poprzez działania artystyczne

– prowadzenie działań terapeutycznych w formie warsztatów

– realizowanie własnych projektów artystycznych

– pracy związanej z animacją i upowszechnianiem kultury.

Warunki ukończenia studiów:

– uczestnictwo w zajęciach

– zaliczenie wszystkich zajęć

– prowadzenie dokumentacji praktyk

– uzyskanie pozytywnej oceny praktyk oraz złożenie pisemnego opisu jej przebiegu

– uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego po 2 semestrze.

Uprawnienia studiów:

Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania samodzielnego stanowiska animatora działań twórczych i arteterapeutycznych w galeriach, domach kultury, ogniskach młodzieżowych, szpitalach, domach opieki społecznej, domach kultury, pogotowiach opiekuńczo-wychowawczych oraz w stowarzyszeniach i fundacjach obejmujących różne formy terapii przez sztukę.

Koszt studiów: 1650zł  za semestr

Opiekun kierunku: mgr Małgorzata Matuszczak  tel. 501 123 263

Email: gosia.matuszczak@gmail.com