Zdrowie publiczne

zdrowie publiczne swpr

Zdrowie publiczne

Kierunek: ZDROWIE PUBLICZNE

ZE SPECJALNOŚCIĄ DO WYBORU:

 • Rzecznictwo i ochrona praw pacjenta;
 • Specjalista terapii uzależnień;
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka chorób cywilizacyjnych.
I. Zdrowie publiczne w systemie kształcenia

Zdrowie publiczne jest kierunkiem studiów funkcjonującym głównie w domenie nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Jest on ukierunkowany na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa, uwzględniając uwarunkowania systemu służby zdrowia, czynniki edukacyjno-kulturowe, cywilizacyjne, czy ekologiczne. Stąd wymiar bio-medyczny jest rozbudowany w ramach interdyscyplinarnego programu, który pozwala na zrozumienie, zarządzanie i kształtowanie relacjami między zdrowiem, a czynnikami prawnymi, oświatowymi, czy ekonomicznymi. W warstwie podstawowej i kierunkowej program łączy wiedzę z dziedziny nauk medycznych, nauk o zdrowiu a także ekonomii, prawa, administracji i nauk społecznych. Program w zależności od przyjętej specjalności rozwija zagadnienia z dziedziny terapii uzależnień, praw pacjenta, edukacji zdrowotnej, chorób cywilizacyjnych oraz prawa i administracji placówek.

II. Cel studiów

1) Celem teoretycznym jest połączenie w interdyscyplinarną całość wiedzy i wykształcenia umiejętności z zakresu nauk medycznych, zarządzania, ekonomii, prawa, psychologii, socjologii oraz ochrony środowisk, które umożliwią:

 • rozumienie i rozpoznawanie biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia, człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji;
 • branie udziału w kontroli i ocenie stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym i komunikowania wyników tych działań jednostkom nadrzędnym;
 • pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i zabezpieczanie danych o sytuacji zdrowotnej jednostek i zbiorowości;
 • realizowanie programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej;
 • wdrażanie i udział w koordynowaniu programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
 • pozyskiwanie i przetwarzanie danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym;

2) Celem praktycznym jest przygotowanie absolwenta do realizowania funkcji wykonawczych i doradczych w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz ubiegania się o stanowiska związane z profilaktyką, kontrolą sanitarnoepidemiologiczną, edukacją zdrowotną i promocją zdrowia oraz zarządzaniem danymi medycznymi w instytucjach państwowych i samorządowych oraz licznych fundacjach i sektorze prywatnym, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji nabytych w ramach obranej specjalności;

III. Kadra naukowo-dydaktyczna

Zajęcia będą realizowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz wybranych ośrodków naukowych, placówek medycznych, terapeutycznych, opiekuńczych z terenu Warszawy.

Program studiów w wymiarze podstawowym i kierunkowym

Program studiów obejmuje zagadnienia takie, jak:

 • prawo, ekonomia, socjologia, psychologia, ochrona środowiska, demografia w odniesieniu do problematyki zdrowia publicznego;
 • etyka zawodowa;
 • anatomia i fizjologii człowieka, procesy diagnozowania, leczenia, chorób, wybrane zagadnienia medycyn, propedeutyki medycyny i zdrowia;
 • podstawowe problemy zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej, systemy opieki zdrowotnej, ustawodawstwa krajowego i unijnego, epidemiologia, nadzór sanitarno-epidemiologiczny, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dietetyka;
 • organizacja ratownictwa medycznego, kwalifikowana pierwsza pomoc;
Specjalności: wiedza-umiejętności-kwalifikacje

W ramach studiów studenci mogą wybrać określoną specjalność profilującą wiedzę i umiejętności:

 • Rzecznictwo i ochrona praw pacjenta;
 • Specjalista terapii uzależnień;
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka chorób cywilizacyjnych.
Rzecznictwo i ochrona praw pacjenta

Celem tej specjalności jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny  prawa pacjenta i prawa regulującego ochronę zdrowia, administrację, organizację i wykonywanie funkcji rzecznika praw pacjenta.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów dają kompetencje do realizowania funkcji zawodowych takich, jak:

 • edukator praw pacjenta,
 • pracownik realizujący funkcje związane z prawami pacjenta, podstawami prawnymi i administracyjno-organizacyjnymi działalności służby zdrowia,
 • pracownik zajmujący się organizowaniem, koordynacją i monitorowaniem systemu ochrony zdrowia w kontekście zabezpieczenia i dochodzenia praw pacjenta.

Ukończenie studiów z tą specjalnością daje możliwość profesjonalnego realizowania doradztwa prawno-administracyjnego dla pacjentów, w ramach systemu ochrony zdrowia oraz w efektywnym wypełnianiu obowiązków zawodowych oraz dochodzenia praw pacjenta.

Specjalista terapii uzależnień

Celem specjalności jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form uzależnień, profilaktyki i terapii osób uzależnionych w aspekcie wiedzy psychologicznej, klinicznej oraz oddziaływań stosowanych w procesie diagnozy, programów terapeutycznych, terapii osób uzależnionych i współuzależnionych.

Program zakłada przygotowanie do specyficznej pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi w charakterze specjalisty terapii uzależnień. Uwzględnia on:

a) kompetencje przygotowania diagnozy, na podstawie której powstaje plan terapeutyczny odpowiadający potrzebom pacjenta;

b) znajomość metod terapeutycznych i zdolność ich realizacji według planu terapeutycznego i indywidualnych potrzeb pacjenta;

c) kompetencje do przygotowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych i profilaktycznych związanych z terapią pacjenta.

Program specjalności przygotowuje do pracy w charakterze terapeuty uzależnień w systemie szkolnictwa, bądź w innych placówkach jako specjalista ds. uzależnień, pracownik punktów konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradni zdrowia psychicznego, klubów i świetlic środowiskowych.

Edukacja zdrowotna i profilaktyka chorób cywilizacyjnych

Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do planowania, realizacji, działań ewaluacyjnych na gruncie edukacji zdrowotnej w placówkach oświatowych różnych typów, według obowiązującej podstawy kształcenia ogólnego. Celem jest przekazanie kompetencji w dziedzinie tworzenia diagnozy, przygotowywania, realizacji i ewaluacji programów profilaktycznych w odniesieniu do chorób cywilizacyjnych także w ośrodkach i instytucjach nie związanych z systemem szkolnictwa, lecz zajmujących się edukacją społeczną

Student:

 • otrzyma wiedzę w zakresie nauczania o zdrowiu, o czynnikach warunkujących zdrowie, uwarunkowaniach związanych ze stylem życia i zachowaniami zdrowotnymi;
 • pozna cele, metody i formy realizacji edukacji, promocji zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych; przygotowany jest do pracy w programach i projektach edukacyjno-profilaktycznych;
 • posiada kompetencje organizowania i prowadzenia zajęć w zakresie dbania o zdrowie własne i innych; potrafi inicjować procesy promocji zdrowia w ramach tworzenia polityki zdrowotnej i prozdrowotnej;
 • posiada wiedzę w zakresie unikania czynników ryzyka,
 • posiada umiejętność wykonywania systematycznych badań i odpowiednio szybkiego reagowania na pojawienie się niepokojących objawów choroby;

Zdobyte umiejętności pozwolą na ubieganie się o zatrudnienie w ośrodkach oświatowych, w zakładach opieki zdrowotnej, a także w innych organizacjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia; w instytucjach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w działach pomocy społecznej, w wybranych obszarach przedstawicielstwa medycznego firm farmaceutycznych.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania tytułu licencjata jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie wszystkich egzaminów z przedmiotów przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyki, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.+