Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych SWPR

Wydział Nauk Społecznych

Na Wydziale prowadzone są studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia pierwszego stopnia trwają sześć semestrów (trzy lata) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Podstawą procesu dydaktycznego na obu poziomach kształcenia jest program kształcenia i plan studiów.

Studenci mają do wyboru specjalności (nienauczycielskie):

 • terapia osób ze spektrum zaburzeń autystycznych
 • opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

Absolwenci specjalności  terapia osób ze spektrum zaburzeń autystycznych posiadają kompetencje z zakresu terapii pedagogicznej, terapii integracji sensorycznej, terapii osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, terapii zaburzeń emocjonalnych i społecznych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wdrażania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji i in. Są wyposażeni w umiejętności prowadzenia działań pro-inkluzyjnych (w tym edukacji włączającej) wobec osób ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Absolwenci specjalności  terapia osób ze spektrum zaburzeń autystycznych otrzymują kwalifikacje zawodowe do pracy:

 • w poradniach specjalistycznych,
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju,
 • ośrodkach rewalidacyjno-opiekuńczych,
 • pracowniach terapeutycznych,
 • ośrodkach terapii zajęciowej dla dzieci i osób dorosłych,
 • organizacjach wspierających osoby z ASD,
 • w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych (po uzyskaniu kwalifikacji nauczycielskich) jako terapeuci dzieci z spektrum zaburzeń autystycznych (ASD – autistic spectrum disorder).
Absolwenci specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją otrzymują kwalifikacje zawodowe do pracy:

 • w świetlicy szkolnej, terapeutycznej, środowiskowej,
 • jako pedagog szkolny,
 • jako pedagog-wychowawca w szkole, internacie, ośrodku szkolno-wychowawczym, bursie,
 • jako specjalista do pracy z rodziną własną, zastępczą, w rodzinnym domu dziecka (i innych instytucjach opieki wychowawczej),
 • w placówkach wsparcia dziennego,
 • w placówkach interwencyjnych,
 • w placówkach na wzór rodzinnych (z wyjątkiem domów małego dziecka)
 • w placówkach socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych,
 • w zakładach poprawczych,
 • w schroniskach dla nieletnich,
 • w instytucjach penitencjarnych (zakładach karnych jako wychowawcy),
 • w policji (prewencja),
 • w ośrodkach diagnostycznych i konsultacyjnych,
 • w sądach (zawodowi kuratorzy sądowi),
 • w telefonach zaufania,
 • w organizacjach pozarządowych, zajmujących się problemami patologii społecznej i uzależnieniami,
 • w placówkach i stowarzyszeniach pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Oprócz tego, absolwenci po tej specjalności posiadają kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga/konsultanta/ doradcy:

 • w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych,
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,
 • w ośrodkach pomocy społecznej,
 • w biurach porad obywatelskich,
 • w centrach pomocy rodzinie itp.

 

Absolwenci posiadają rzetelne kompetencje i kwalifikacje pogłębione praktykami odbytymi podczas studiów we wszystkich obszarach wchodzących w skład tych specjalności zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami ministerialnymi o szkolnictwie wyższym i regulaminem praktyk SWPR.

Kierunek Socjologia w SWPR jest odpowiedzią na zmienne potrzeby współczesnego rynku pracy. Umiejętność dostosowywania się do rynku pracy jest tym, czego uczymy naszych socjologów. Bycie elastycznym, otwartym na nowe możliwości, gotowym na zmianę to cechy, które charakteryzują naszych absolwentów. Socjologia w SWPR zapewnia te podstawowe dla współczesnego człowieka umiejętności.

Socjologia w SWPR

daje możliwość wieloperspektywicznego podejścia do świata i problemów, które się w nim pojawiają;
poszerza horyzonty myślenia;
nie ogranicza absolwenta do jednej dziedziny zawodowej, umożliwiając odnalezienie się w wielu różnych zawodach;

Podstawowym celem kształcenia studentów socjologii jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej w oparciu o przedmioty podstawowe m.in. socjologię wsi i miasta, socjologię wychowania, socjologię rodziny, socjologię rynku pracy, ale przede wszystkim nacisk kładziemy na wiedzę praktyczną oraz interdyscyplinarność, a nawet multidyscyplinarność czy transdyscyplinarność nauczania.

Studenci mają do wyboru dwie specjalności:

 • media i komunikacja międzykulturowa
 • społeczności lokalne i służby społeczne

Media i komunikacja międzykulturowa

Kontakty międzyludzkie współcześnie mają miejsce w odmiennych środowiskach kulturowych, jak również mają bardzo zróżnicowany charakter od biznesowego poprzez wojskowy, rozrywkowy, turystyczny, naukowy. Specjalizacja koncentruje się na wykształceniu kompetencji związanych z negocjacjami, mediacjami i współczesnymi mediami. Komunikacja ta odbywa się przede wszystkim poprzez współczesne media, stąd też możliwość kontaktów pomiędzy członkami różnych wspólnot zarówno kulturowych, religijnych, językowych czy etnicznych.

Zdobyte umiejętności:

 • znajomość kluczowych metod komunikacji we współczesnym świecie
 • umiejętność analizy i wyciągania wniosków oraz krytycznej oceny danych i informacji
 • znajomość strategii skutecznej komunikacji międzykulturowej
 • wiedza z zakresu interakcji pomiędzy organizacjami i instytucjami międzynarodowymi, zakorzenionych w różnych kulturach
 • wiedza z zakresu współczesnych mediów (internet, telewizja, prasa, radio)
 • znajomość mechanizmów funkcjonowania jednostki w społeczeństwie
 • znajomość zastosowania narzędzi związanych z badaniami rynkowymi

Praca po studiach:

 • organizacje międzynarodowe
 • organizacje międzykulturowe
 • administracja centralna i samorządowa
 • instytucje UE i ONZ
 • działy informacji i komunikacji
 • instytucje kulturalne
 • firmy konsultingowe
 • firmy szkoleniowe
 • media społecznościowe

Społeczności lokalne i służby społeczne

Organizator społeczności lokalnej, lider społeczny, animator społeczny czy pracownik socjalny to osoby współcześnie bardzo poszukiwane zarówno w instytucjach rządowych, samorządowych, jak i organizacjach pozarządowych. Specjalizacja ta daje możliwość wykorzystania potencjału animacyjnego zawartego w dziedzictwie kultury materialnej i symbolicznej oraz wskazania warunków i sposobów jego wydobywania i uruchamiania. Koncentruje się na wykształceniu kompetencji związanych z organizacją wspólnot lokalnych, realizacją działań na rzecz tychże wspólnot i ich rozwoju, rozwiązywaniem różnych problemów w układach lokalnych, animacją i mediacją społeczną oraz szeroko pojętą pomocą społeczną.

Zdobyte umiejętności:

 • umiejętność animacji i mediacji społecznej
 • umiejętność analizy i wyciągania wniosków oraz krytycznej oceny danych i informacji
 • znajomość strategii skutecznej komunikacji
 • wiedza z zakresu interakcji pomiędzy organizacjami i instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi
 • znajomość mechanizmów funkcjonowania jednostki w społeczeństwie
 • znajomość stosowania metod rozwiązywania problemów w grupach społecznych,
 • umiejętność organizowania grup wsparcia,
 • umiejętność posługiwania się metodami i technikami nawiązywania współpracy oraz współdziałania z różnymi podmiotami w środowisku lokalnym posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej

Praca po studiach:

 • organizacje pozarządowe: fundacje, stowarzyszenia, centra integracji społecznej
 • organizacje międzykulturowe
 • instytucje samorządowe
 • instytucje pomocy społecznej: ośrodki interwencji kryzysowej, świetlice środowiskowe, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej
 • instytucje kulturalne i kulturalno-oświatowe

Absolwent kierunku socjologia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata a program studiów gwarantuje możliwość kontynuacji nauki na poziomie magisterskim na dowolnej wyższej uczelni w Polsce.