Studium pomocy psychologicznej i socjoterapii

studium pomocy psychologicznej socjoterapii

Studium pomocy psychologicznej i socjoterapii

Zapraszamy psychologów, pedagogów, wychowawców ze szkół, poradni, placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, organizacji pozarządowych oraz trenerów, mediatorów, coachów, nauczycieli, asystentów rodzinnych oraz wszystkich zainteresowanych aktywnym uczeniem się i doskonaleniem umiejętności pomocy psychologicznej, socjoterapii i rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych.

Studia przygotowują do pracy:
 • z pojedynczą osobą (dzieckiem, dorosłym,osobą z grupy terapeutycznej,wychowawczej),
 • z dwójką i trójką osób (uczniowie, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic, podgrupa w grupie terapeutycznej lub klasie),
 • z rodziną,
 • z grupą (socjoterapeutyczną, psychoedukacyjną, profilaktyczną, terapeutyczną, klasową),
 • konstruowania scenariuszy i realizowania zajęć socjoterapeutycznych oraz warsztatów psychoedukacyjnych,profilaktycznych,rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych (z różnymi grupami  w tym klasowymi),
 • systemowej analizy i rozumienia procesów zachodzących w osobie, rodzinie, grupie.

Studium oparte jest /1/na metodologii aktywizującej- zapewniając ciągłą pracę nad sobą, nabywanie praktycznych umiejętności – pracy z innymi , analizowania i refleksji oraz /2/ na systemie kształcenia modułowego, w którym

 • cele i treści kształcenia wynikają z przyszłych zadań zawodowych: zadania w trakcie szkolenia są takie same lub podobne, jak rzeczywiste zadania zawodowe,
 • działania uczestnika Studium podczas ćwiczeń praktycznych są zbliżone lub identyczne z tymi w pracy zawodowej,
 • jednostki modułowe integrują treści kształcenia z różnych dziedzin wiedzy (psychologia kliniczna i rozwojowa, socjologia, teoria komunikacji,psychoterapia)
 • proces uczenia się dominuje nad procesem nauczania (uczestnik trakcie warsztatów samodzielnie prowadzi sesje pracy z jednostką, diadą, triadą, grupą).

Studium trwa 3 semestry i zawiera 360 godzin praktycznych zajęć, realizowanych w blokach tematycznych w trakcie weekendowych zjazdów i jedno lub dwudniowych superwizji.

RAMOWY PROGRAM:
 • PSYCHOLOGICZNY TRENING GRUPOWY /50 g./- praca nad sobą, pogłębianie samoświadomości, rozumienia siebie i innych, zjawisk zachodzących w grupie,
 • WARSZTAT PRACY Z JEDNOSTKĄ /50 g./- uczenie się pracy w kontakcie indywidualnym np. z uczniem, wychowankiem, uczestnikiem grupy terapeutycznej, rodzicem
 • WARSZTAT PRACY Z DIADĄ I TRIADĄ /30 g. /-uczenie się pracy z dwiema i trzema osobami , np. uczniami, uczniem i nauczycielem czy podgrupą w grupie terapeutycznej
 • WARSZTAT PRACY Z RODZINĄ /30 g. /- uczenie się mediacji rodzinnych oraz interakcyjno-komunikacyjnego stylu pracy z rodziną
 • WARSZTAT- METODY ROZWOJU KOMPETENCJI EMOCJONALNO-SPOŁECZNYCH /20 g. /-poznawanie i systematyzacja metod i technik pracy z grupą socjoterapeutyczną, psychoedukacyjną, profilaktyczną
 • WARSZTAT-SCENARIUSZE ROZWOJU KOMPETENCJI EMOCJONALNO-SPOŁECZNYCH  / 30 g. /- uczenie się konstruowania i  analizowania scenariuszy zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznych, warsztatów umiejętności psychospołecznych i kompetencji emocjonalno-społecznych
 • WARSZTAT- SCENARIUSZE ROZWOJU KOMPETENCJI  EMOCJONALNO-SPOŁECZNYCH /40 g /- uczenie się przeprowadzania zajęć i warsztatów psychoedukacyjnych, profilaktycznych, umiejętności psychospołecznych, opartych na scenariuszach,
 • WARSZTAT PRACY Z GRUPĄ /50 g. /- uczenie się stylu prowadzenia grupy opartego na procesie grupowym, zauważania, kierowania i panowania nad zjawiskami zachodzącymi w grupie
 • SUPERWIZJA /60 g./- uczenie się analizy własnej praktyki oraz rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w osobie, rodzinie i grupie z perspektywy systemowej, porządkowanie i pogłębianie wiedzy nt. pomagania.

Zajęcia w Studium odbywają się w małych, 8-15 osobowych grupach ze stałym prowadzącym, spełniającym funkcję tutora.
Warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia jest gotowość do pracy nad sobą i możliwości praktycznego stosowania nabywanych umiejętności – w swoim miejscu pracy lub jako wolontariusz.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIUM :
 • uczestnictwo w zajęciach
 • praktykowanie- działania psychoedukacyjne, profilaktyczne, zajęcia socjoterapeutyczne w wybranym przez siebie miejscu lub miejscach (minimum 120 godzin)
 • prowadzenie opisu-dokumentacji własnej praktyki
 • złożenie pisemnej pracy opisującej wybrane fragmenty własnej praktyki

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu pomocy psychologicznej i socjoterapii. Dla osób podlegających pod Kartę Nauczyciela Studium ma charakter kursu kwalifikacyjnego z zakresu socjoterapii.

Uwaga: w Studium mogą uczestniczyć osoby nie posiadające ukończonych studiów wyższych, otrzymają one zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu pomocy psychologicznej i socjoterapii, a po ukończeniu studiów wyższych – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Koszt Studium – 1540 zł za semestr

-200 zł za promotorstwo pracy dyplomowej,płatne przy składaniu pracy

-110 zł za  odrabianie nieobecności na superwizji grupowej

Rekrutacja trwa do 13 listopada 2018 r. na podstawie Zgłoszeń lub Skierowań (wzór do pobrania) i telefonicznej rozmowy wstępnej. /terminy edycji 2018-2020  podane – poniżej /

Terminy zajęć Studium 2018-2020

Psychologiczny trening grupowy- 16-18.11.2018 i 23-25.11.2018
Warsztat pracy z jednostką- 30.11.-2.12.2018 i 15-16.12.2018
Warsztat pracy z diadą i triadą- 4-6.01.2019
Warsztat pracy z rodziną- 18-20.01.2019
Warsztat-Metody pracy z grupą- 15-17.02.2019
Warsztat-Scenariusze w pracy z grupą /konstruowanie/-  1-3.03.2019

Warsztat-Scenariusze w pracy z grupą /prowadzenie/-  30-31.03.2019 i 13-14.04.2019
Warsztat pracy z grupą- 11-13.10.2019 i 18-20.10.2019
Superwizja-pozostałych 6 dni weekendowych superwizji zostanie ustalone z uczestnikami Studium

Zajęcia w SWPR ,Warszawa.M.Grzegorzewskiej 10./pt 15-21; sb 8.15-18.15; ndz. 8.15/9.00 – 18.15  /

Uwaga-w uzasadnionych przypadkach terminy mogą być korygowane w grupie uczestników Studium

 • ukończenie programu Studium umożliwia staranie się o rekomendacje I stopnia trenera umiejętności psychospołecznych oraz o certyfikat  socjoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA PODYPLOMOWE –  110 godzin

Program uzupełniający dla absolwentów d. Studium Socjoterapii oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii z lat 1987-2011, zawierający 110 g. zajęć :

 • WARSZTAT-METODY PRACY Z GRUPĄ / 20 g.- 2 dni/
 • WARSZTAT-SCENARIUSZE W PRACY Z GRUPĄ / 30 g.- 3 dni/ – uczenie się konstruowania i analizowania scenariuszy zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,programów psychoedukacyjnych, profilaktycznych
 • WARSZTAT-SCENARIUSZE W PRACY Z GRUPĄ /40 g.- 4 dni /- ćwiczenie realizowania przygotowanych, własnych scenariuszy zajęć,
 • SUPERWIZJA /20 g.- 2 x po jednym dniu /-analiza realizacji własnej praktyki warsztatowej
 • UWAGA -osoby,które uczestniczyły w Studium,ale go nie ukończyły,mogą mieć zaliczone odbyte wcześniej zajęcia i dołączyć do aktualnej edycji.
Warunki ukończenia:
 • udział w zajęciach; skonstruowanie i zrealizowanie własnych scenariuszy; złożenie pisemnej pracy – opisu realizacji scenariuszy

Przyjęcia-po złożeniu druku Zgłoszenie/Skierowanie /do pobrania / oraz Świadectwa lub Zaświadczenia ukończenia Studium Socjoterapii lub Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w latach 1987-2011 w ODN, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych, Wydziale oraz Pracowni Metod i Szkoleń Psychospołecznych MSCDN w Warszawie

Zgłoszenia lub Skierowania przyjmowane są w sposób ciągły a zajęcia realizowane po skompletowaniu grupy lub dołączeniu do grona uczestników trwającej edycji Studium.
Uczestnicy studiów uzupełniających mają zaliczany dawny,odbyty program Studium i otrzymują świadectwo ukończenia pełnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii .

Koszt – 1540 zł

Kierownik i realizator Studium- Marek Dramiński, /psycholog, psychoterapeuta, autor programu /

Tel 694 125 855, adres mailowy: marek.t.draminski@wp.pl

Historia Studium:

Studium realizowane jest od 1987 roku w Warszawie-w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli /1987- 1990/, Wydziale Doskonalenia Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Warszawie /1991-1992 /,Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych /1992-2005 /,Wydziale i Pracowni Metod i Szkoleń Psychospołecznych MSCDN /2005-2011 /, a z rozszerzonym programem od roku akad.2010/2011 w SWPR

Uwaga -ukończenie programu Studium po spełnieniu wymogów Polskiego Towarzystwa            Psychologicznego umożliwia staranie się o rekomendacje trenerskie I stopnia- trenera umiejętności psychospołecznych oraz certyfikatu socjoterapeuty

Dokumenty Rekrutacyjne dla studiów podyplomowych:
rachunek bankowy SWPR: 93 1600 1127 0003 0122 8388 1001 BNP Paribas Bank Polska SA

Wywiad z Markiem Dramińskim o Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii