Studium pomocy psychologicznej i socjoterapii

studium pomocy psychologicznej socjoterapii

Studium pomocy psychologicznej i socjoterapii

Zapraszamy psychologów, pedagogów, wychowawców ze szkół, poradni, placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, organizacji pozarządowych oraz trenerów, mediatorów, coachów, nauczycieli, asystentów rodzinnych oraz wszystkich zainteresowanych aktywnym uczeniem się i doskonaleniem umiejętności pomocy psychologicznej i socjoterapii.

Studia przygotowują do pracy:
 • z pojedynczą osobą (dzieckiem, dorosłym,osobą z grupy terapeutycznej),
 • z dwójką i trójką osób (uczniowie, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic, podgrupa w grupie terapeutycznej lub klasie),
 • z rodziną,
 • z grupą (socjoterapeutyczną, psychoedukacyjną, profilaktyczną, terapeutyczną, klasową),
 • konstruowania scenariuszy i realizowania zajęć socjoterapeutycznych oraz warsztatów psychoedukacyjnych, profilaktycznych, umiejętności psychospołecznych (z różnymi grupami  w tym klasowymi),
 • systemowej analizy i rozumienia procesów zachodzących w osobie, rodzinie, grupie.

Studium oparte jest /1/na metodologii aktywizującej- zapewniając ciągłą pracę nad sobą, nabywanie praktycznych umiejętności – pracy z innymi , analizowania i refleksji oraz /2/ na systemie kształcenia modułowego, w którym

 • cele i treści kształcenia wynikają z przyszłych zadań zawodowych: zadania w trakcie szkolenia są takie same lub podobne, jak rzeczywiste zadania zawodowe,
 • działania uczestnika Studium podczas ćwiczeń praktycznych są zbliżone lub identyczne z tymi w pracy zawodowej,
 • jednostki modułowe integrują treści kształcenia z różnych dziedzin wiedzy (psychologia kliniczna i rozwojowa, socjologia, teoria komunikacji,psychoterapia)
 • proces uczenia się dominuje nad procesem nauczania (uczestnik trakcie warsztatów samodzielnie prowadzi sesje pracy z jednostką, diadą, triadą, grupą).

Studium trwa 3 semestry i zawiera 360 godzin praktycznych zajęć, realizowanych w blokach tematycznych w trakcie kilkudniowych zjazdów ( częściowo z oderwaniem od pracy) i jedno lub dwudniowych superwizji.

RAMOWY PROGRAM:
 • PSYCHOLOGICZNY TRENING GRUPOWY /50 g.-5 dni/- praca nad sobą, pogłębianie samoświadomości, rozumienia siebie i innych, zjawisk zachodzących w grupie,
 • WARSZTAT PRACY Z JEDNOSTKĄ /50 g.-5 dni /- uczenie się pracy w kontakcie indywidualnym np. z uczniem, wychowankiem, uczestnikiem grupy terapeutycznej, rodzicem
 • WARSZTAT PRACY Z DIADĄ I TRIADĄ /30 g.-3 dni /-uczenie się pracy z dwiema i trzema osobami , np. uczniami, uczniem i nauczycielem czy podgrupą w grupie terapeutycznej
 • WARSZTAT PRACY Z RODZINĄ /30 g.-3 dni /- uczenie się mediacyjnego oraz interakcyjno-komunikacyjnego stylu pracy z członkami rodziny
 • WARSZTAT- METODY PRACY Z GRUPĄ /20 g.- 2 dni /-poznawanie i systematyzacja metod i technik pracy z grupą socjoterapeutyczną, psychoedukacyjną, profilaktyczną
 • WARSZTAT-SCENARIUSZE W PRACY Z GRUPĄ / 30g.- 3 dni /- uczenie się konstruowania i  analizowania scenariuszy zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznych oraz warsztatów umiejętności psychospołecznych
 • WARSZTAT- SCENARIUSZE W PRACY Z GRUPĄ /40 g.- 4 dni /- uczenie się przeprowadzania zajęć i warsztatów psychoedukacyjnych, profilaktycznych, umiejętności psychospołecznych, opartych na scenariuszach,
 • WARSZTAT PRACY Z GRUPĄ /50 g.- 5 dni /- uczenie się stylu prowadzenia grupy opartego na procesie grupowym, zauważania, kierowania i panowania nad zjawiskami zachodzącymi w grupie
 • SUPERWIZJA /60 g.- np.6 x po jednym dniu /- uczenie się analizy własnej praktyki oraz rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w osobie, rodzinie i grupie z perspektywy systemowej, porządkowanie i pogłębianie wiedzy nt. pomagania.

Zajęcia w Studium odbywają się w małych, 10-15 osobowych grupach, przeważnie ze stałym prowadzącym, pełniącym funkcję tutora.
Warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia jest gotowość do pracy nad sobą i możliwości praktycznego stosowania nabywanych umiejętności – w swoim miejscu pracy lub jako wolontariusz.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIUM :
 • uczestnictwo w zajęciach
 • praktykowanie- działania psychoedukacyjne, profilaktyczne, zajęcia socjoterapeutyczne w wybranym przez siebie miejscu (minimum 120 godzin)
 • prowadzenie opisu-dokumentacji własnej praktyki
 • złożenie pisemnej pracy opisującej wybrane fragmenty własnej praktyki

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu pomocy psychologicznej i socjoterapii. Dla osób podlegających pod Kartę Nauczyciela Studium ma charakter kursu kwalifikacyjnego z zakresu socjoterapii.

Uwaga: w Studium mogą uczestniczyć osoby nie posiadające ukończonych studiów wyższych, otrzymają one zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu pomocy psychologicznej i socjoterapii, a po ukończeniu studiów wyższych – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Koszt Studium – 1490 zł za semestr

-200 zł za promotorstwo pracy dyplomowej

-110 zł za indywidualne odrabianie nieobecności na superwizji grupowej

Rekrutacja trwa do 7 listopada 2017 roku na podstawie Zgłoszeń lub Skierowań (wzór do pobrania) i odbycia rozmowy wstępnej. /terminy edycji 2017-2019  podane – poniżej /

Terminy zajęć Studium 2017-2019

Psychologiczny trening grupowy- 8-12.11.2017
Warsztat pracy z jednostką- 29.11-3.12.2017
Warsztat pracy z diadą i triadą- 5-7.01.2018
Warsztat pracy z rodziną- 16-18.02.2018
Warsztat-Metody pracy z grupą- 2-3.03.2018
Superwizja- 4.03.2018
Warsztat-Scenariusze w pracy z grupą /konstruowanie/-  6-8.04.2018

Warsztat-Scenariusze w pracy z grupą /prowadzenie/-  26-29.04.2018
Warsztat pracy z grupą- 10-14.10.2018
Superwizja-pozostałych 5 dni weekendowych superwizji zostanie ustalone z uczestnikami Studium

Zajęcia odbywają się w g. 9-18 w SWPR

Uwaga-w uzasadnionych przypadkach terminy mogą być korygowane w grupie uczestników Studium

 • noclegi w SWPR – możliwe bezpłatnie od piątku do niedzieli w sali na materacach, jeśli termin modułu Studium pokrywa się z ramowym terminem zjazdu studiów podyplomowych
 • ukończenie programu Studium umożliwia staranie się o rekomendacje I stopnia trenera umiejętności psychospołecznych oraz o certyfikat  socjoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA PODYPLOMOWE –  110 godzin

(ponad 80 absolwentów w edycjach 2010-2016)

Program uzupełniający dla absolwentów d. Studium Socjoterapii oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii z lat 1987-2011, zawierający 110 g. zajęć :

 • WARSZTAT-METODY PRACY Z GRUPĄ / 20 g.- 2 dni/
 • WARSZTAT-SCENARIUSZE W PRACY Z GRUPĄ / 30 g.- 3 dni/ – uczenie się konstruowania i analizowania scenariuszy zajęć – programów psychoedukacyjnych, profilaktycznych i umiejętności psychospołecznych,
 • WARSZTAT-SCENARIUSZE W PRACY Z GRUPĄ /40 g.- 4 dni /- ćwiczenie realizowania przygotowanych, własnych scenariuszy zajęć,
 • SUPERWIZJA /20 g.- 2 x po jednym dniu /-analiza realizacji własnej praktyki warsztatowej
 • UWAGA -osoby,które uczestniczyły w Studium,ale go nie ukończyły,mogą mieć zaliczone odbyte wcześniej zajęcia i dołączyć do aktualnej edycji.
Warunki ukończenia:
 • udział w zajęciach; skonstruowanie i zrealizowanie własnych scenariuszy; złożenie pisemnej pracy – opisu realizacji scenariuszy

Przyjęcia-po złożeniu druku Zgłoszenie/Skierowanie /do pobrania / oraz Świadectwa lub Zaświadczenia ukończenia Studium Socjoterapii lub Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w latach 1987-2011 w ODN, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych, Wydziale oraz Pracowni Metod i Szkoleń Psychospołecznych MSCDN w Warszawie

Zgłoszenia lub Skierowania przyjmowane są w sposób ciągły a zajęcia realizowane po skompletowaniu grupy lub dołączeniu do grona uczestników trwającej edycji Studium.
Absolwenci kursu uzupełniającego mają zaliczany dawny,odbyty program Studium i otrzymują świadectwo ukończenia pełnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii .

Koszt – 1490 zł

Kierownik i realizator Studium- Marek Dramiński, /psycholog, psychoterapeuta, autor programu /

Tel 694 125 855, adres mailowy: marek.t.draminski@wp.pl

Historia Studium:

Studium realizowane jest od 1987 roku w Warszawie-w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli /1987- 1990/, Wydziale Doskonalenia Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Warszawie /1991-1992 /,Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych /1992-2005 /,Wydziale i Pracowni Metod i Szkoleń Psychospołecznych MSCDN /2005-2011 /, a z rozszerzonym programem od roku akad.2010/2011 w SWPR

Harmonogram studium.docx

Uwaga    – od piątku do niedzieli możliwe bezpłatne noclegi w SWPR w sali na materacach,o ile termin zajęć w Studium  pokrywa się z terminem zjazdu studiów podyplomowych

-ukończenie programu Studium po spełnieniu wymogów Polskiego Towarzystwa            Psychologicznego umożliwia staranie się o rekomendacje trenerskie I stopnia- trenera umiejętności psychospołecznych oraz certyfikatu socjoterapeuty

Dokumenty Rekrutacyjne dla studiów podyplomowych:
rachunek bankowy SWPR: 93 1600 1127 0003 0122 8388 1001 BNP Paribas Bank Polska SA

Wywiad z Markiem Dramińskim o Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii