Filozofia i etyka

filozofia etyka swpr

Filozofia i etyka

Ogólna charakterystyka

Studia skierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie filozofii i etyki. W ramach zajęć prowadzone są m.in. wykłady z historii filozofii, etyki, antropologii filozoficznej, filozofii wychowania oraz metodyki nauczania filozofii. Do większości wykładów prowadzone są również ćwiczenia.

Podstawa prawna:

Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dn. 7 września 2004 w sprawie tandardów kształcenia nauczycieli od roku ak. 2004/2005 studentów zdobywających kwalifikacje pedagogiczne obowiązuje kształcenie dwuprzedmiotowe, jak i w nowym Prawie o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku zapisano, że studia wyższe zawodowe o specjalizacji nauczycielskiej mają być prowadzone w zakresie dwóch specjalności – głównej i dodatkowej. Rozporządzenie to dotyczy także nauczycieli czynnych zawodowo.
Studium daje uczestnikom uprawnienia do nauczania filozofii i etyki w szkołach średnich.

Tryb nauki

Studia prowadzone są w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych (zasadniczo dwa razy w miesiącu) od października do czerwca. Studia trwają 3 semestry w wymiarze 350 godzin dydaktycznych. Ukończenie Studium wiąże się z zaliczenie ćwiczeń i wykładów (egzamin). Nie przygotowuje się pracy dyplomowej. Wymagana jest obecność podczas zajęć dydaktycznych.

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. W roku akademickim 2013/14 nabór na studia prowadzony będzie w terminie do 30.09.2013 r. Rozpoczęcie zajęć uzależnione jest od liczby kandydatów na studia. W pierwszej fazie rekrutacji należy zgłaszać telefonicznie swoje uczestnictwo. Jeżeli zostanie utworzona odpowiednio liczbowa grupa, zainteresowani zostaną powiadomieni i poproszeni o doniesienie podstawowych dokumentów.
Limit miejsc: 50

Opłaty w roku akademickim 2013/2014

– czesne: 1300 zł za sem.
Wszystkie opłaty należy wnosić na konto uczelni, a do sekretariatu studiów przynosi się dowód wpłaty (wraz z pozostałymi dokumentami).

Dziekanat Studium:

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie
ul. M. Grzegorzewskiej 10
02-778 Warszawa
Tel. (022) 644 07 97 lub (022) 644 04 55.

Godziny otwarcia dziekanatu:

wtorek, środa, czwartek od godz. 9.00-15.00
sobota od godz. 9.00-12.00

Plan studiów:

Sem. I:

 • Historia filozofii starożytnej (z historią etyki), 20 godz.
 • Historia filozofii średniowiecznej (z historią etyki), 20 godz.
 • Metafizyka, 20 godz.
 • Logika z metodologią nauk, 20 godz.
 • Etyka, 20 godz.,
 • Antropologia filozoficzna, 20 godz.
 • Lektury klasyków filozofii I, 5 godz. (studenci samodzielnie zapoznają się z wybranymi lekturami. Zaliczenie odbywa się w ustalonym wcześniej terminie).

Sem. II:

 • Historia filozofii nowożytnej (z historią etyki), 20 godz.
 • Historia filozofii współczesnej (z historią etyki), 20 godz.
 • Teoria poznania, 20 godz.
 • Filozofia społeczna, 20 godz.
 • Etyka Karola Wojtyły (wykład monograficzny), 20 godz.
 • Współczesne dylematy moralne (wykład monograficzny), 20 godz.
 • Lektury klasyków filozofii II, 5 godz.

Sem. III:

 • Etyka zawodowa nauczyciela, 20 godz.
 • Wybrane zagadnienia z etyki szczegółowej (wykład monograficzny), 20 godz.
 • Filozofia wychowania, 20 godz.
 • Dydaktyka filozofii i etyki, 20 godz.
 • Filozofia dialogu, 20 godz.,

Łącznie: 350 godz.

Opiekun kierunku: dr Teresa Stankiewicz
mail: tes.stankiewicz@gmail.com