Studia podyplomowe

Studia podyplomowe swpr

Studia podyplomowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych odbywa się przy pomocy Internetowego Systemu Rekrutacyjnego.

Szczegóły tutaj: http://www.swpr.edu.pl/informacje/

Studia Podyplomowe SWPR

SWPR to Uczelnia, która szczególną wagę przykłada do studiów podyplomowych - zgodnie z koncepcją "kształcenie przez całe życie".

Dbamy o jakość przekazywanej wiedzy w oparciu o osobisty, często indywidualny kontakt z wykładowcami.

Rokrocznie około 200 absolwentów kończy organizowane przez nas studia, podnosząc swoje kwalifikacje, zdobywając uprawnienia – stając się bardziej konkurencyjnymi pracownikami na trudnym rynku pracy.

Studia podyplomowe
Szanowni Państwo, Kandydaci na studia podyplomowe, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowało Rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Akt ten w dniu 02 sierpnia 2019 r. został opublikowany w Dzienniku Ustaw i wszedł w życie w dniu kolejnym.

Wśród wielu zmian, jakie przewiduje powyższe rozporządzenie jednymi z najistotniejszych są:

 1. Likwidacja możliwości uzyskania przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w ramach studiów podyplomowych.
 2. Zmonopolizowanie kształcenia podyplomowego przez 12 największych, państwowych uczelni, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie pedagogika i 12 kolejnych uczelni (w większości zapewne również państwowych), które zawarły stosowne porozumienia z tymi pierwszymi. Kształcenie to odnosi się do podyplomowego przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także zawodu nauczyciela przedmiotu, nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciela praktycznej nauki zawodu, nauczyciela prowadzącego zajęcia i nauczyciela psychologa.

Więcej informacji o tej zmianie tutaj: http://www.swpr.edu.pl/monopolizacja-ksztalcenia-przygotowujacego-do-wykonywania-zawodu-nauczyciela/

Sytuacja ta powoduje, że wszystkie studia podyplomowe od roku 2019/2020 w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin nie mogą mieć statusu „kwalifikacyjnego”, czyli nie przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela.

Jednakże wszystkie oferowane przez nas studia mają charakter DOSKONALĄCY, czyli uczestniczący w nich nauczyciele mogą dzięki nim podnieść swoje kwalifikacje.
Zapraszamy zatem wszystkich, którzy chcieliby dzięki studiom praktycznym, prowadzonym przez osoby mające doświadczenie w pracy z dziećmi i w szkołach podnieść swoje kwalifikacje

Proponujemy STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI i nie tylko:

 • Geography of tourism / Geografia turystyczna
 • Gospodarowanie środowiskiem w procesie inwestycyjnym
 • Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • Zdrowie publiczne i środowiskowe
 • Doradztwo zawodowe, job coaching i profesjonalna aktywizacja zawodowa
 • Zarządzanie domami opieki nad osobami w podeszłym wieku
 • Pomoc społeczna oraz opieka nad osobami w podeszłym wieku
 • Mediacje
 • Podyplomowe studium dziedzictwa kulturowego
 • Podyplomowe Studia Wizerunku Medialnego
 • Podyplomowe studia dziennikarskie