Studia podyplomowe dla wychowawców klas – wychowanie przez dialog

Studia podyplomowe dla wychowawców klas – wychowanie przez dialog

Studia podyplomowe dla wychowawców klas – wychowanie przez dialog

Studia adresowane są w pierwszej kolejności do nauczycieli podejmujących zadania wychowawcze (wychowawców klas), a także do innych pracowników dydaktycznych.

Proponowany przez nas program studiów ma przyczynić się do wspomożenia nauczyciela w pogłębienia własnej refleksji, wyposażyć w wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu zbudować taki rodzaj relacji, gdy będzie możliwy osobowy kontakt z uczniem, niezbędny warunek wychowywania.

Studia będą realizowane poprzez: 200 godz. zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) oraz 160 godz. praktyk omawianych podczas konsultacji indywidualnych w sesjach weekendowych raz na miesiąc.

Cele i prognozowane efekty studiów
 • Uzyskaniu konkretnej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki, umiejętności wychowawczych, budowania kontaktu z rodzicami, itd.
 • Pogłębieniu spojrzenia na realne problemy zaobserwowane w codzienności szkolnej
 • Pogłębieniu własnej refleksji pedagogicznej poprzez poszerzenie wiedzy o wychowaniu przez dialog i w spojrzeniu na siebie jako na życzliwego dorosłego, który może pomóc wychowankom w odkrywaniu prawdy o ich obecności w świecie,
 • Przedyskutowaniu roli wychowawczej szkoły w świetle omawianej koncepcji wychowania,
 • Prowadzeniu autorefleksji ukierunkowanej na zdefiniowanie zasad, na których zbudowana jest moja obecność w szkole, z ukazaniem, iż możliwe jest budowanie relacji pozbawionych zatroskania o własną wartość,
 • Wymianie doświadczeń pedagogicznych nabytych w dotychczasowej pracy.
Metoda i zespół prowadzący

Przyjęta koncepcja studiów zakłada zminimalizowanie ilości godzin wykładów, a praktyczne rozwiązania prezentowane będą w formie zajęć warsztatowych przez osoby posiadające stosowne doświadczenie. Ponieważ „studentami” będą nauczyciele z dużą wiedzą i do doświadczeniem w pracy pedagogicznej przewidujemy także wykorzystanie ich wiedzy i doświadczenia , poprzez angażowanie w prowadzenie części  zajęć.

Bloki tematyczne

Filozoficzne podstawy wychowania

 • Cel zajęć: poznanie i uporządkowanie podstawowych pojęć filozoficznych opisujących świat osobowy oraz zaprezentowanie różnych koncepcji wychowania, pod kątem ujawnienia założeń ideologicznych stających u ich podstaw.
 • Blok będzie obejmować następujące zagadnienia: czym jest wychowanie, na czym polega dialog w wychowaniu, wiedza istotowa, istnienie i poznanie wartości, wartość osoby, doświadczenie osobowe, wolność człowieka, światopogląd a ideał wychowawczy, cel wychowania.

Umiejętności wychowawcze

 • Cel zajęć: przegląd doświadczeń pedagogicznych, zarówno własnych, jak też opisywanych w literaturze. Dyskusja, ukierunkowana na rozpoznanie istoty problemu. Analizie zostaną poddane zagadnienia wynikające z praktyki wychowawczej. Zajęcia nie będą służyły „rozwiązaniu problemu”, tylko jego zrozumieniu.
 • Zajęcia będą poświęcone: analizowaniu i omówieniu dialogu w wychowaniu, psychoterapii, samorealizacji, wszechstronnego rozwoju i dojrzałości osobowej, dowartościowania jako metoda wychowawczej, szacunku i poczuciu własnej wartości, wychowania przez oddziaływanie, istoty wychowania oraz socjalizacji i dojrzewaniu do wspólnoty.

Dydaktyka i pragmatyka szkolna

 • Cel zajęć: uporządkowanie warsztatu dydaktycznego oraz ukazanie szerokiej palety możliwości kształtowania programów szkolnych, tworzenia projektów edukacyjnych, realizacji godzin lekcyjnych.
 • Tematy objęte blokiem: dydaktyka a wychowanie, przekaz wiedzy i umiejętności, konstruowanie projektów edukacyjnych, metody realizacji materiału nauczania, wyjazdy klasowe na obozy naukowe i zielone szkoły, prowadzenie godzin wychowawczych, ramy prawne realizacji programu nauczania, formy dokumentowania pracy wychowawczej i edukacyjnej, pisanie dokumentów opisujących pracę pedagogiczną, pisanie wniosków o dotacje, realizowanie ścieżek międzyprzedmiotowych

Projektowanie pracy szkoły a wychowanie

 • Cel zajęć: ogląd procesu projektowania pracy szkolnej (w perspektywie rozwoju aktywności dzieci) w kontekście efektów wychowawczych. Omówione zostaną konsekwencje wychowawcze decyzji programowych oraz stosowanych metod organizacji procesu nauczania. W ramach tego bloku zajęć rozważane będą już istniejące rozwiązania wychowawcze stosowane w trakcie bieżącej pracy szkoły. Będzie tutaj także miejsce na rozpoznanie treści i metod kontaktów z rodzicami.
 • Tematyka bloku obejmie: różnorodność systemów szkolno – dydaktycznych, program wychowawczy szkoły – koncepcja szkoły, co jest ważne w życiu szkoły, czego unikamy, kontakty z rodzicami, dzień otwarty, zebranie rodziców, dokumentowanie pracy wychowawczej a koncepcja wychowawcza, rola oceny w procesie dydaktycznym, co może osiągnąć szkoła (edukacja, wychowanie), jaka jest rola nauczycieli, wychowawców, rodziców, metody pracy z grupą, spotkania dzielenia, patriotyzm w szkole.
 • Wiedza o programach i instytucjach wspomagających nauczyciela w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Rekrutacja

Grupę studentów można rekrutować na dwa sposoby. W pierwszym przypadku jest to oferta dla osób objętych rekrutacją otwartą, pochodzących z różnych szkół, niezależnie od miejsca pracy. Ten rodzaj rekrutacji umożliwia wymianę doświadczeń w szerszym zakresie, pozwoli poznać metody pracy stosowane w innych placówkach oraz da szansę na zdystansowanie się od problemów pracy bieżącej. Wartością dodaną tej metody rekrutacji jest możliwość budowania sieci współpracy szkół i zespołów przedmiotowych. Drugi sposób zebrania grupy studentów opiera się na zaproszeniu do współpracy zespołu zadaniowego  zaangażowanego w tą samą rzeczywistość szkolną. Istnieje tym samym szansa, iż zaangażowanie podczas studiów przełoży się również na wzajemne wizytowanie prowadzonych przez siebie lekcji koleżeńskich, omawianie ich, wypracowanie wspólnych standardów wymagań edukacyjnych itd. Ponieważ każda Szkoła jest w pewnym stopniu  placówką autorską, bardzo ważne byłoby zaangażowanie podczas studiów osoby odpowiedzialnej za Szkołę (jej dyrektora) tak aby mógł on mieć wpływ na ustalanie proponowanych tematów spotkań, które wynikają z jego rozeznania potrzeb w Szkole.

Forma zaliczenia studiów

Uzależniona od stopnia zaangażowania grupy. Zaproponowana forma prowadzenia zajęć pozwala na bardzo dokładne określenie stopnia zrozumienia proponowanego materiału. Wskaźnikiem istotnym będzie prezentowanie przez studentów swoich autentycznych przemyśleń i doświadczeń dotyczących omawianych zagadnień. Nawet pasywna postawa studentów nie spowoduje zastosowania bardziej tradycyjnych metod rozpoznania stopnia przyswojenia materiału. Warunkiem zaliczenia będzie udział w 80% zajęć.

Studia trwają trzy semestry.

Koszt studiów TYLKO! 400 złotych za semestr dzięki dofinansowaniu przez Fundację Szwajcarską Elżbiety Rufener-Sapieha