Statut

Stanowiący załącznik do decyzji
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 11.12.2006

Nr DSW-3-411-129/06
Statut Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie
Warszawa, 3 listopada 2006

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1 

 1. Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, zwana dalej „uczelnią”, jest niepubliczną uczelnią, utworzoną na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.04.2001, pismo nr DSW-3-0145-327/EKo/2001.
 2. Założycielem uczelni jest Stowarzyszenie Przymierze Rodzin.
 3. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, przepisów wydanych na jej podstawie oraz niniejszego statutu.
 4. Siedzibą uczelni jest miasto Warszawa.
 5. Uczelnia posiada osobowość prawną.

§ 2

Podstawowymi zadaniami uczelni są:

 1. kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej,
 2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, rodzinę i środowisko oraz za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka,
 3. kształtowanie wśród studentów postaw chrześcijańskich i patriotycznych,
 4. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych,
 5. kształcenie i wspieranie rozwoju kadr naukowych,
 6. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych  i informacyjnych,
 7. kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy,
 8. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów,
 9. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

 § 3 

 1. W uczelni mogą być prowadzone studia, studia podyplomowe oraz kursy dokształcające.
 2. Uczelnia może organizować seminaria, konferencje i kongresy.
 3. Uczelnia może prowadzić przedszkola, szkoły i placówki na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty.
 4. Uczelnia może prowadzić działalność wydawniczą, publikując wyniki prac badawczych, wydając podręczniki i skrypty, czasopisma i monografie, a także informacje i materiały dotyczące działalności uczelni.
Rozdział II
Ustrój uczelni

§ 4

 1. Organem kolegialnym uczelni jest senat.
 2. Organami jednoosobowymi uczelni są:
  1. rektor,
  2. dziekani,
  3. kanclerz.

§ 5 

 1. Senat może powołać konwent jako swój organ opiniodawczo-doradczy.
 2. Skład konwentu, sposób powoływania i odwoływania jego członków oraz szczegółowy zakres jego zadań określa senat.

§ 6 

 1. W skład senatu wchodzą:
  1. rektor jako przewodniczący,
  2. prorektorzy,
  3. kanclerz i wicekanclerz,
  4. dziekani,
  5. wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni na podstawie umowy o pracę, biorący czynny udział w procesie dydaktycznym w danym roku akademickim i nie pełniący funkcji organów jednoosobowych uczelni,
  6. pochodzący z wyboru przedstawiciele studentów, w liczbie zapewniającej 20% udziału w składzie senatu,
  7. przedstawiciele założyciela, w liczbie zapewniającej 20% udziału w składzie senatu,
  8. pochodzący z wyboru jeden przedstawiciel pracowników uczelni, niebędących nauczycielami akademickimi.
 2. Rektor oraz założyciel może zapraszać do brania udziału w posiedzeniach senatu z głosem doradczym osoby nie wchodzące w jego skład.

§ 7 

 1. Rektor zarządza wybory przedstawicieli do senatu i ustala terminy ich przeprowadzenia.
 2. Wybory do senatu przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi przeprowadza uczelniana komisja wyborcza.
 3. Uczelnianą komisję wyborczą i jej przewodniczącego powołuje senat.
 4. Uczelniana komisja wyborcza składa się z trzech pracowników uczelni zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 5. Czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikom niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy.
 6. Przedstawicieli studentów do senatu wybiera uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studentów w trybie określonym w regulaminie samorządu studenckiego.
 7. W przypadku wygaśnięcia przed upływem kadencji mandatu członka senatu reprezentującego pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zarządza się wybory uzupełniające.
 8. Członkostwo w senacie wygasa w razie:
  1. upływu kadencji,
  2. śmierci,
  3. zrzeczenia się mandatu,
  4. rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy, utraty statusu studenta bądź skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  5. odwołania przez wyborców.
 9. Przedstawiciele założyciela w senacie mogą być w każdym czasie przez niego odwołani.

§ 8

 1. Wybrany członek senatu, który nie wypełnia ciążących na nim obowiązków lub utracił zaufanie wyborców, może być przez nich odwołany.
 2. Podstawą wszczęcia postępowania zmierzającego do odwołania jest uchwała senatu lub pisemny wniosek złożony na ręce rektora, podpisany przez co najmniej 1/5 wyborców.
 3. Do odwołania członka senatu stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące zasad i trybu wyboru.

§ 9 

 1. Posiedzenia senatu zwoływane są przez rektora, a w razie jego nieobecności przez prorektora lub kanclerza, nie rzadziej niż cztery razy w roku akademickim.
 2. Rektor, prorektor lub kanclerz zwołuje posiedzenie senatu na wniosek 1/3 jego statutowego składu, w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku. Wniosek powinien określać przedmiot obrad.
 3. Posiedzeniom senatu przewodniczy rektor, a w razie jego nieobecności prorektor lub kanclerz.
 4. O miejscu, terminie i porządku obrad, członków senatu powiadamia rektor lub osoba działająca w jego zastępstwie nie później niż 7 dni przed dniem posiedzenia.

§ 10

Do kompetencji senatu należy:

 1. ustalanie głównych kierunków działalności uczelni,
 2. ustalanie zasad działania uczelni w zakresie wykonywania podstawowych zadań określonych w § 2,
 3. ocena działalności uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z jej działalności oraz ocena działalności rektora,
 4. podejmowanie, na wniosek założyciela, uchwał w sprawie utworzenia filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów,
 6. uchwalanie planów studiów i programów nauczania,
 7. uchwalanie planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających prowadzonych w uczelni,
 8. uchwalanie regulaminu studiów oraz zasad przyjęć na studia,
 9. określanie warunków i trybu kierowania przez uczelnię jej pracowników oraz studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych,
 10. wyrażanie opinii społeczności akademickiej uczelni oraz podejmowanie uchwał w sprawach przedłożonych przez rektora lub 1/3 ogólnej liczby członków senatu,
 11. określanie warunków prowadzenia prac badawczych,
 12. inne zastrzeżone do kompetencji senatu w ustawie.

§ 11

 1. Uchwały senatu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby jego członków.
 2. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 3.
 3. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały:
  1. w sprawach personalnych,
  2. na wniosek przewodniczącego,
  3. na wniosek członka senatu, pod warunkiem uzyskania poparcia w głosowaniu przez co najmniej 1/5 członków senatu  obecnych na posiedzeniu.

§ 12

 1. Rektor może uchylić uchwałę senatu niezgodną z przepisami prawa lub ze statutem, bądź naruszającą ważny interes uczelni, w szczególności wobec sprzeciwu kanclerza, spowodowanego brakiem środków finansowych do jej wykonania.
 2. Dla swej ważności każda uchwała senatu wymaga podpisu rektora.

§ 13

 1. Senat może powoływać stałe lub doraźne komisje i zespoły do realizacji zleconych im zadań, a zwłaszcza do przygotowania opinii i wniosków oraz przeprowadzenia kontroli jednostek organizacyjnych uczelni lub prowadzonej przez nie działalności.
 2. Z przeprowadzonych kontroli komisje przygotowują sprawozdania i uchwalają wnioski pokontrolne.
 3. Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli i wnioski pokontrolne komisje przedkładają senatowi i założycielowi uczelni.
 4. Komisje mogą opracowywać i przedkładać senatowi projekty jego uchwał.
 5. Komisje w sprawach zleconych przez rektora dokonują analizy działania wydziałów i innych jednostek organizacyjnych uczelni i przedkładają mu stosowne wnioski.
 6. W sprawach o istotnym znaczeniu dla uczelni, komisje na zlecenie rektora przygotowują projekty jego decyzji.

§ 14 

 1. W skład komisji i zespołów senatu wchodzą powołani przez niego członkowie senatu i osoby spoza jego grona.
 2. Pracami komisji kierują przewodniczący, którzy składają senatowi sprawozdania.
 3. Przewodniczący komisji i zespołów ponoszą odpowiedzialność za ich działalność przed senatem.
 4. Szczegółowy zakres działalności komisji i zespołów oraz tryb ich postępowania, określa regulamin prac senatu.

§ 15 

 1. Rektor jest powoływany i odwoływany przez założyciela, po zasięgnięciu opinii senatu.
 2. Prorektorzy są powoływani i odwoływani przez rektora po zasięgnięciu opinii senatu i za zgodą założyciela.
 3. Rektorem może zostać nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy, zatrudniony w uczelni jako podstawowym miejscu pracy.
 4. Prorektorem może zostać nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy.

§ 16 

 1. Rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Rektor jest przełożonym pracowników uczelni oraz przełożonym studentów.

§ 17 

Do zadań i kompetencji rektora należy:

 1. zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania uczelni,
 2. sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną i badawczą jednostek organizacyjnych uczelni,
 3. zapewnienie przestrzegania prawa oraz bezpieczeństwo i porządku na terenie uczelni,
 4. troska o dobre imię, prestiż i autorytet uczelni,
 5. inicjowanie i podejmowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi szkołami wyższymi, jednostkami naukowymi i szkoleniowo-dydaktycznymi, stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi oraz fundacjami, w tym zwłaszcza poprzez zawieranie umów o współpracy z tymi podmiotami,
 6. organizowanie studiów podyplomowych, kursów dokształcających, seminariów, konferencji i kongresów,
 7. występowanie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego z wnioskiem o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia,
 8. powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych,
 9. składanie rocznych sprawozdań z działalności uczelni senatowi i założycielowi,
 10. wydawanie za zgodą założyciela regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania,
 11. podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni lub założyciela,
 12. występowanie z wnioskiem o przyznanie dotacji na:
  1. finansowanie lub dofinansowanie działalności dydaktycznej,
  2. pomoc materialną dla studentów,
  3. finansowanie lub dofinansowanie inwestycji,
 13. zapewnienie wykonywania uchwał senatu,
 14. określanie zakresu działania prorektorów,
 15. tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych uczelni,
 16. ustalanie zasad prowadzenia działalności wydawniczej.

§ 18 

Decyzje i oświadczenia woli rektora wywołujące skutki finansowe dla uczelni przekraczające kwotę pięciu tysięcy złotych, wymagają zasięgnięcia opinii kanclerza.

§ 19

Założyciel uchyla decyzję rektora niezgodną z przepisami prawa lub statutem, a także decyzję naruszającą ważny interes uczelni, za wyjątkiem decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.

§ 20 

 1. Rektor może powołać kolegium rektorskie będące jego organem opiniodawczo-doradczym.
 2. Skład kolegium ustala rektor.

§ 21 

Kanclerz jest powoływany i odwoływany przez założyciela, za zgodą rektora i po zasięgnięciu opinii senatu.

§ 22 

 1. Kanclerz kieruje administracją, finansami i gospodarką uczelni z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla założyciela uczelni.
 2. Kanclerz w szczególności:
  1. podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki uczelni, z tym że czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają dla swej ważności akceptacji założyciela,
  2. w porozumieniu z rektorem ustala plan rzeczowo-finansowy i przedkłada go do zatwierdzenia założycielowi, nie później niż do dnia 30 listopada poprzedniego roku  z uwzględnieniem wpływów i wydatków z tytułu działalności naukowo-dydaktycznej, które określa rektor do dnia 10 listopada roku poprzedzającego rok objęty planem,
  3. sporządza roczne sprawozdanie finansowe z działalności uczelni i przedkłada je do akceptacji założycielowi,
  4. zapewnia odpowiednie pomieszczenia, wyposażenie w sprzęt, aparaturę i zaopatrzenie w materiały, a także zabezpiecza środki finansowe na zakup zbiorów bibliotecznych,
  5. określa zasady pobierania i wysokość opłat wnoszonych przez kandydatów na studia i studentów,
  6. wnioskuje do rektora o ustalenie limitów kształcenia na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów oraz poziomach kształcenia,
  7. czyni starania o pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby uczelni,
  8. współorganizuje działalność wydawniczą uczelni,

§ 23 

Założyciel, za zgodą rektora, może powołać wicekanclerza, dla którego w porozumieniu z kanclerzem określa zakres obowiązków.

§ 24

 1. Dziekana i prodziekana powołuje i odwołuje założyciel za zgodą rektora i po zasięgnięciu opinii senatu.
 2. Dziekanem i prodziekanem może zostać nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy, zatrudniony w uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

§ 25

 1. Dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dziekan jest przełożonym pracowników i studentów wydziału.
 3. Do zadań i kompetencji dziekana należy:
  1. opracowywanie projektów planów studiów i programów nauczania zgodnie z prowadzonymi na wydziale kierunkami i specjalnościami studiów oraz przedstawianie ich do uchwalenia senatowi,
  2. podejmowanie decyzji w sprawach studenckich nie zastrzeżonych do właściwości innych organów,
  3. organizowanie i nadzorowanie procesu dydaktyczno-naukowego na wydziale,
  4. występowanie do rektora z wnioskami o zatrudnienie i zwolnienie pracowników wydziału,
  5. określanie podstawowych kierunków prowadzonych na wydziale badań naukowych i troska o ich wysoki poziom,
  6. kierowanie studentów na praktyki zawodowe,
  7. troska o przestrzeganie prawa oraz dbanie o bezpieczeństwo i porządek na terenie wydziału,
  8. wykonywanie innych obowiązków powierzonych przez rektora.
 4. Rektor uchyla decyzję dziekana sprzeczną z ustawą, statutem, uchwałą senatu, regulaminami lub innymi przepisami obowiązującymi w uczelni, jak również decyzję naruszającą ważny interes uczelni.
 5. Prodziekan działa z upoważnienia dziekana w zakresie przez niego określonym.

§ 26

 1. Kadencja organów uczelni, za wyjątkiem kanclerza, trwa cztery lata i rozpoczyna się 1 września w roku wyborów, a kończy 31 sierpnia w roku,  w którym upływa kadencja.
 2. Organy uczelni pełnią swoje funkcje do czasu ukonstytuowania się odpowiednich organów nowej kadencji.

§ 27 

Funkcji organu jednoosobowego uczelni lub jego zastępcy nie może pełnić osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego w innej uczelni albo będąca założycielem innej uczelni niepublicznej.

Rozdział III
Organizacja uczelni

§ 28 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną uczelni jest wydział.
 2. Na zasadach określonych w ustawie uczelnia może tworzyć filie, wydziały zamiejscowe oraz zamiejscowe ośrodki dydaktyczne, a także jednostki międzyuczelnianie i jednostki wspólne z innymi podmiotami, w tym także zagranicznymi.
 3. Wydział samodzielnie organizuje i prowadzi działalność dydaktyczną i naukową związaną z kierunkiem lub kierunkami studiów.
 4. Wydział może powstać, jeśli będą w nim zatrudnione co najmniej trzy osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego i sześć osób posiadających stopień naukowy doktora.
 5. Wydziały tworzy się, przekształca i znosi uchwałą senatu podjętą na wniosek rektora lub założyciela i za zgodą tego ostatniego.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach senat, na wniosek założyciela, może wyrazić zgodę na obniżenie wymagań, o których mowa w ust. 4.
 7. W ramach wydziałów mogą być tworzone zakłady w celu prowadzenia prac naukowych, dydaktycznych i badawczych.
 8. Zakład może powstać, jeśli będzie w nim zatrudniona co najmniej jedna osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego i jedna osoba posiadająca stopień naukowy doktora.
 9. Zakłady tworzy się, przekształca i znosi uchwałą senatu podjętą na wniosek dziekana.
 10. Organizację i zasady działania administracji uczelni określa regulamin organizacyjny nadawany przez rektora.

§ 29 

 1. W uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawowym zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, niezbędnych do wspomagania i obsługi systemu badań naukowych i realizacji studiów oraz do dokumentowania i archiwizowania dorobku piśmienniczego i wydawniczego pracowników Uczelni.
 2. Do zadań systemu biblioteczno-informacyjnego należy także prowadzenie prac bibliograficznych, w tym ewidencja dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników, a także prowadzenie działalności dydaktycznej i informacyjnej.

§ 30 

 1. Jednostka tworząca system biblioteczno-informacyjny jest blioteką o charakterze publicznym w zakresie zapewnienia dostępu do posiadanych zbiorów w siedzibie biblioteki lub na zasadach określonych dla wypożyczeń międzybibliotecznych.
 2. Organizację biblioteki określa regulamin wydany przez rektora na wniosek dyrektora i zaopiniowany przez radę biblioteczną.
 3. Ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego mają prawo korzystać pracownicy, studenci oraz słuchacze studiów podyplomowych prowadzonych przez uczelnię.
 4. Inne osoby mogą korzystać ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego pod warunkiem wpisania się na listę czytelników, wniesienia jednorazowej kaucji oraz udostępnienia danych osobowych, o których mowa w ust. 7.
 5. Czytelnicy spoza uczelni korzystają ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego na miejscu w czytelni.
 6. Zasady gromadzenia, ewidencjonowania, archiwizowania i udostępniania dokumentów elektronicznych, tworzących uczelnianą bazę dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego, określa senat na wniosek rektora po zasięgnięciu opinii rady bibliotecznej.
 7. W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego uczelnia przetwarza następujące dane osobowe osób korzystających z tego systemu: imiona i nazwisko, adres zamieszkania, adres aktualnego pobytu, adres elektroniczny, numer telefonu, miejsce pracy, nazwa uczelni, forma i kierunek studiów, rok studiów, numer albumu, nazwa i numer dokumentu tożsamości, PESEL.

§ 31 

Senat, co najmniej raz w okresie kadencji, ocenia funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni.

§ 32 

 1. W uczelni działa rada biblioteczna jako organ opiniodawczy rektora w sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni.
 2. Radę biblioteczną powołuje i odwołuje rektor.
 3. W skład rady bibliotecznej wchodzą:
  1. dyrektor biblioteki jako jej przewodniczący,
  2. od dwóch do czterech członków powołanych przez rektora spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych  w uczelni.
 4. Do kompetencji rady bibliotecznej należy:
  1. opiniowanie kierunków i zasad działalności systemu biblioteczno-informacyjnego stosownie do potrzeb procesu dydaktycznego i badawczego uczelni,
  2. opiniowanie wniosków dotyczących struktury organizacyjnej systemu biblioteczno-informacyjnego,
  3. przedstawianie kandydatów na dyrektora biblioteki,
  4. występowanie do Rektora z wnioskiem o odwołanie dyrektora biblioteki,
  5. opiniowanie obsady stanowisk kierowników jednostek organizacyjnych biblioteki,
  6. opiniowanie wniosków o zatrudnienie lub awansowanie pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego na stanowisko kustosza i starszego bibliotekarza, bibliotekarza dyplomowanego, kustosza dyplomowanego i starszego kustosza dyplomowanego,
  7. rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań dyrektora biblioteki,
  8. wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących systemu biblioteczno-informacyjnego.
Rozdział IV
Pracownicy uczelni

§ 33 

 1. Uczelnia zatrudnia nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
 2. Nauczycielami akademickimi są:
  1. pracownicy naukowo-dydaktyczni,
  2. pracownicy dydaktyczni,
  3. pracownicy naukowi,
  4. dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej.

§ 34 

 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi są zatrudniani na stanowiskach:
  1. profesora zwyczajnego,
  2. profesora nadzwyczajnego,
  3. profesora wizytującego,
  4. adiunkta,
  5. asystenta.
 2. Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:
  1. starszego wykładowcy,
  2. wykładowcy,
  3. lektora lub instruktora.

§ 35 

 1. Kwalifikacje wymagane od pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 34  ust. 1 określa ustawa.
 2. O zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego osoby, o której mowa w art. 115 ust. 1 ustawy, występuje do rektora dziekan. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie ze wskazaniem udokumentowanych osiągnięć kandydata w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej. O zatrudnieniu decyduje ostatecznie rektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
 3. Na stanowisku starszego wykładowcy można zatrudnić osobę posiadającą stopień naukowy doktora albo tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym.
 4. Na stanowisku wykładowcy można zatrudnić osobę posiadającą stopień naukowy doktora albo tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym.
 5. Na stanowisku lektora może zostać zatrudniona osoba, która posiada:
  1. tytuł zawodowy magistra, właściwy dla języka obcego, z którego ma prowadzić zajęcia, albo
  2. tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny w zakresie innym niż określony w pkt. 1 oraz:
  • zaawansowaną znajomość języka obcego, z którego ma prowadzić zajęcia, potwierdzoną właściwym dyplomem lub świadectwem wydanym na podstawie egzaminu przez instytucję o uznanej pozycji w nauczaniu danego języka, i
  • ukończony kurs przysposobienia do nauczania języka obcego, z którego ma prowadzić zajęcia, potwierdzony właściwym dyplomem lub świadectwem, wydanym przez uprawnioną instytucję.
 6. Na stanowisku instruktora można zatrudnić osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz dorobek praktyczny w zakresie prowadzonego przedmiotu.
 7. Doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym, o którym mowa w ust. 3 i 4, uznaje się za wystarczające, jeżeli wykazane zostanie odpowiednim zaświadczeniem lub aktem mianowania, umową, powołaniem, albo też świadectwem pracy wykazującymi że zdobyte doświadczenie zawodowe pozostaje w związku z powierzonymi obowiązkami dydaktycznymi.
 8. O spełnieniu wymogów przewidzianych w ust. 7 decyduje rektor. W razie zachodzących wątpliwości, rektor może zwrócić się o opinię do dziekana wydziału lub nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, specjalizującego się w zakresie objętym obowiązkami dydaktycznymi przewidzianymi na stanowisku starszego wykładowcy lub wykładowcy.

§ 36 

 1. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nie posiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego nie powinien przekroczyć lat 9.
 2. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nie posiadającej stopnia naukowego doktora nie powinien przekroczyć lat 8.
 3. W zależności od obciążenia obowiązkami dydaktycznymi i organizacyjnymi nauczyciela akademickiego okres, o których mowa w ust. 2 lub 3 może być decyzją rektora skrócony lub wydłużony.
 4. Do okresów, o których mowa w ust. 1-3 nie wlicza się okresów nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia, okresów niezdolności do pracy spowodowanych chorobą trwających dłużej niż 6 miesięcy oraz okresu służby wojskowej lub służby zastępczej.

§ 37 

 1. Nauczyciel akademicki może być zatrudniony na podstawie mianowania albo umowy o pracę. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego na podstawie mianowania może nastąpić wyłącznie w pełnym wymiarze czasu pracy i tylko pod warunkiem, że uczelnia jest dla niego podstawowym miejscem pracy.
 2. Pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnia się na podstawie umowy o pracę.
 3. Stosunek pracy z nauczycielami akademickimi nawiązuje i rozwiązuje w imieniu uczelni rektor.
 4. Stosunek pracy z pracownikami nie będącymi nauczycielami akademickimi nawiązuje i rozwiązuje w imieniu uczelni kanclerz.
 5. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do umów zlecenia lub o dzieło.

§ 38 

 1. Rektor działając w porozumieniu z kanclerzem zatrudnia nauczyciela akademickiego na wniosek dziekana albo z własnej inicjatywy. Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej są zatrudniani na wniosek dyrektora biblioteki albo po zasięgnięciu jego opinii.
 2. Pierwsze zatrudnienie nauczyciela akademickiego w uczelni na podstawie mianowania następuje po zakwalifikowaniu  w drodze konkursu.
 3. Konkurs ogłasza rektor poprzez zamieszczenie ogłoszenia na uczelnianej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej uczelni.
 4. Ogłoszenie o konkursie powinno określać:
  1. stanowisko,
  2. wymogi stawiane kandydatom,
  3. wymagane dokumenty,
  4. termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów oraz termin rozstrzygnięcia konkursu.
 5. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa, w skład której wchodzi dziekan (przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich z grup wymienionych w § 33, ust. 2, pkt 1-3) albo dyrektor biblioteki (przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich z grupy wymienionej w § 33, ust. 2, pkt 4) jako przewodniczący oraz dwóch nauczycieli akademickich zatrudnionych  w uczelni na stanowisku nie niższym niż stanowisko, którego dotyczy konkurs, reprezentujących dyscyplinę naukową określoną w ogłoszeniu o konkursie. Członków komisji konkursowej powołuje rektor.
 6. W postępowaniu konkursowym bierze się pod uwagę:
  1. kwalifikacje określone w ustawie oraz w statucie wymagane do objęcia danego stanowiska,
  2. reprezentowaną przez kandydata dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową,
  3. udokumentowany dorobek naukowy oraz dydaktyczny w zakresie odpowiedniej dziedziny nauki i dyscypliny naukowej.
 7. Komisja rozstrzyga konkurs bezwzględną większością głosów. Po zakończeniu postępowania konkursowego dziekan występuje do rektora z wnioskiem o mianowanie kandydata wyłonionego przez komisję. Ostateczną decyzję o mianowaniu podejmuje rektor.

§ 39

 1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
 2. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi:
  1. dla pracowników naukowo-dydaktycznych – od 30 do 240,
  2. dla pracowników dydaktycznych nie wymienionych w pkt 3 – od 30 do 360,
  3. dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowiskach lektorów lub instruktorów – od 30 do 540 godzin dydaktycznych.
 3. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala dziekan za zgodą rektora, a w odniesieniu do nauczycieli akademickich wymienionych w § 33 ust.2 pkt 4 dyrektor biblioteki.

§ 40 

 1. W zależności od obciążeń obowiązkami organizacyjnymi, naukowymi lub innymi ważnymi zdaniami dla uczelni w danym roku akademickim, nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy może mieć obniżony roczny wymiar zajęć dydaktycznych.
 2. W zależności od obciążeń obowiązkami dydaktycznymi w danym roku akademickim, nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy może zostać zwolniony z obowiązków organizacyjnych lub naukowych.
 3. Decyzję w sprawie obniżenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych lub zwolnienia z niego, bądź w sprawie jego zwiększenia, a także zwolnienia z obowiązków organizacyjnych lub naukowych podejmuje rektor w porozumieniu z kanclerzem i zainteresowanym nauczycielem akademickim.
 4. Rektor podejmując decyzję, o której mowa w ust. 3 bierze pod uwagę, w szczególności: rodzaj i znaczenie powierzonych zadań, obciążenie czasowe ich wykonywania, stanowisko zajmowane w uczelni, funkcję pełnioną w uczelni.
 5. Obniżony wymiar zajęć dydaktycznych nie może być niższy niż 20 % dolnej granicy wymiaru określonej w  ustawie.

§ 41 

 1. Wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni podlegają okresowej ocenie stosownie do zakresu ich obowiązków. Oceny dokonuje komisja powołana przez rektora.
 2. Ocena okresowa przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz na 4 lata lub w każdym czasie na wniosek dziekana lub nauczyciela akademickiego zainteresowanego swoją oceną.
 3. Przy dokonywaniu oceny uwzględnia się:
  1. kształcenie studentów, w tym zwłaszcza poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych,
  2. osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej,
  3. pracę organizacyjną w uczelni,
  4. podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.
 4. Ocena nauczyciela akademickiego powinna uwzględniać opinię bezpośredniego przełożonego oraz dziekana.
 5. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego dotyczącej wypełniania obowiązków dydaktycznych zasięga się opinii studentów uczęszczających na zajęcia ocenianego pracownika. Studenci wyrażają opinię poprzez dobrowolne wypełnienie anonimowej ankiety oceniającej, przygotowanej na zlecenie rektora.
 6. Komisja dokonująca oceny podejmuje decyzję bezwzględną większością głosów. Dokonując oceny komisja bierze pod uwagę opinie, o których mowa w ust. 5.
 7. Po dokonaniu oceny komisja informuje nauczyciela akademickiego o jej wynikach za pośrednictwem  dziekana. Ocena sformułowana jest na piśmie wraz z uzasadnieniem.
 8. Od negatywnej oceny komisji wydziałowej nauczyciel akademicki może się odwołać do rektora w terminie 14 dni od zapoznania się z oceną. Decyzja rektora w tej sprawie jest ostateczna.

§ 42 

 1. Wykonywanie przez nauczyciela akademickiego, dla którego uczelnia jest podstawowym miejscem pracy dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u więcej niż jednego dodatkowego pracodawcy lub prowadzenie działalności gospodarczej łącznie z dodatkowym zatrudnieniem w ramach stosunku pracy wymaga uzyskania zgody rektora. Naruszenie powyższego stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem.
 2. Wykonywanie przez nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję jednoosobowego organu uczelni lub jego zastępcy dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy oraz prowadzenie przez niego działalności gospodarczej wymaga uzyskiwania zgody rektora. Naruszenie powyższego powoduje wygaśnięcie mandatu organu jednoosobowego uczelni lub jego zastępcy.
 3. Kompetencje rektora określone w ust. 1i 2 wobec niego samego wykonuje założyciel.

§ 43

 1. Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na zasadach określonych w ustawie.
 2. Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być również rozwiązany z ważnych przyczyn, pod warunkiem uzyskania zgody senatu.

§ 44

Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym w ustawie. Czas wykorzystania urlopu nie może kolidować z zajęciami naukowo-dydaktycznymi oraz organizacyjnymi w uczelni wykonywanymi przez nauczyciela akademickiego. Tryb udzielania urlopów określa rektor.

§ 45

 1. Mianowany nauczyciel akademicki może, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w uczelni, otrzymać płatny urlop dla celów naukowych, w wymiarze do roku.
 2. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę habilitacyjną może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym sześciu miesięcy.
 3. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy.
 4. Nauczyciel akademicki może, za zgodą rektora, uzyskać urlop bezpłatny dla celów naukowych.
 5. Urlopów, o których mowa w ust. 1-4 udziela rektor na pisemny uzasadniony wniosek nauczyciela akademickiego poparty przez dziekana. Wniosek powinien być złożony nie później niż na trzy miesiące przed planowanym terminem urlopu.
 6. Warunkiem udzielenia urlopu, o którym mowa w ust. 3 jest ponadto przedłożenie uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego i pozytywnej opinii promotora.

§ 46

 1.  Za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego, nauczyciel akademicki ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w ustawie.
 2. Przewodniczącego uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich oraz pozostałych członków komisji w liczbie co najmniej czterech wybiera senat.
 3. Przewodniczącym komisji może być nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni na stanowisku profesora.
 4. Jeden członek komisji wybierany jest spośród studentów, a pozostali spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych  w uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy.
 5. Członkowie komisji dyscyplinarnej nie mogą pełnić funkcji organów jedonoosobowych uczelni.
 6. Kandydatów na przewodniczącego komisji oraz na członków komisji z grona nauczycieli akademickich mogą zgłaszać członkowie senatu, rektor, dziekani i założyciel, a kandydatów będących studentami uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studenckiego.
 7. Senat może uzupełniać lub powiększać skład komisji dyscyplinarnej zgodnie z ust. 4.
 8. Kadencja uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich jest równa kadencji organów uczelni.
Rozdział V
Studia i studenci

§ 47 

 1. Do studiowania w uczelni może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.
 2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się wyłącznie osoba posiadająca tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

§ 48 

 1. Osoba przyjęta na studia zawiera z uczelnią pisemną umowę o świadczenie nauki.
 2. Osoba przyjęta na studia, która nie dopełni warunków określonych w ust. 1, nie może zostać wpisana na listę studentów uczelni.

§ 49 

 1. Studia są prowadzone według planów studiów i programów nauczania.
 2. Plany studiów i programy nauczania uchwala senat uwzględniając obowiązujące standardy kształcenia.
 3. Zasady studiowania według indywidualnego planu i programu studiów określa dziekan w porozumieniu z rektorem.

§ 50 

 1. Student ostatniego roku studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, który uzyskał wysoką średnią ocen i posiada osiągnięcia w twórczej pracy naukowej może ubiegać się o przyjęcie na staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego.
 2. O przyjęciu studenta na staż, o którym mowa w ust. 1 decyduje rektor na wniosek dziekana.
 3. Studentowi przyjętemu na staż, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane stypendium ze środków  własnych uczelni.

§ 51 

 1. Za czyny uchybiające godności studenta oraz za naruszenie przepisów obowiązujących  w uczelni student ponosi na zasadach określonych w ustawie odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.
 2. Komisja dyscyplinarna dla studentów i odwoławcza komisja dyscyplinarna dla studentów orzekają w składzie złożonym z przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki oraz dwóch członków, z których jeden jest nauczycielem akademickim, a drugi studentem.
 3. Członków komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej oraz ich przewodniczących powołuje rektor.
 4. Kandydatów do komisji dyscyplinarnej i odwoławczej komisji dyscyplinarnej spośród studentów przedstawia uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studenckiego.
 5. Kadencja komisji dyscyplinarnej oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej jest równa kadencji organów kolegialnych uczelni.
Rozdział VI
Przepisy porządkowe dotyczące odbywania zgromadzeń na terenie uczelni

§ 52 

 1. Na zasadach określonych przepisami prawa na terenie uczelni mogą się odbywać zgromadzenia organizowane przez członków społeczności akademickiej uczelni. Na zorganizowanie zgromadzenie w lokalu uczelni wymagana jest zgoda rektora.
 2. Przy organizowaniu zgromadzeń obowiązują następujące zasady porządkowe:
  1. niezbędny jest wybór przewodniczącego zgromadzenia, który kieruje jego przebiegiem oraz któremu przysługuje prawo usunięcia osób zakłócających przebieg zgromadzenia i rozwiązania zgromadzenia,
  2. w zgromadzeniu nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia, a także osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  3. rektor albo jego przedstawiciel może zabrać głos poza ustaloną kolejnością mówców,
  4. z chwilą rozwiązania lub zamknięcia zgromadzenia jego uczestnicy zobowiązani są opuścić miejsce, w którym odbywało się zgromadzenie.
 3. O zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizatorzy zawiadamiają rektora przynajmniej na dwadzieścia cztery godziny przed przewidywanym rozpoczęciem zgromadzenia.     Zawiadomienie powinno wskazywać przewodniczącego zgromadzenia oraz określać cele i program zgromadzenia.
 4. W sytuacjach uzasadnionych nagłością sprawy rektor może przyjąć zawiadomienie złożone w krótszym terminie.
 5. Organizatorzy po rozwiązaniu lub zamknięciu zgromadzenia zobowiązani są doprowadzić miejsce, w którym zgromadzenie się odbywało do stanu poprzedniego, a w szczególności usunąć związane ze zgromadzeniem transparenty, plakaty i ulotki.
Rozdział VII
Mienie i finanse uczelni

§ 53 

 1. Mienie uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe.
 2. Uczelnia za zgodą założyciela może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w § 2.
 3. Zakres prowadzonej przez uczelnię działalności gospodarczej określa kanclerz w porozumieniu z założycielem.
 4. Działalność, o której mowa w ust. 2 może być prowadzona w formie wydzielonej jednostki ogólnouczelnianej lub wydziałowej powołanej dla prowadzenia określonego rodzaju działalności gospodarczej.

§ 54

Uczelnia może uzyskiwać środki finansowe z:

 1. budżetu państwa,
 2. budżetu Unii Europejskiej,
 3. budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
 4. opłat pobieranych przez uczelnie,
 5. odpłatnej działalności badawczej,
 6. dochodów z organizacji seminariów, konferencji i kongresów,
 7. darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,
 8. funduszy celowych,
 9. wpłat założyciela,
 10. działalności gospodarczej,
 11. innych źródeł.

§ 55 

 1. Rektor w porozumieniu z kanclerzem może utworzyć ze środków wskazanych w art. 104 ustawy, własny fundusz stypendialny na stypendia dla pracowników i studentów.
 2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznawane niezależnie od stypendiów przyznawanych ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów oraz stypendiów przyznawanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
 3. Zasady i tryb przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, określa rektor, w uzgodnieniu z organem wykonawczym samorządu studentów.

§ 56 

Uczelnia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na podstawie planu rzeczowo-finansowego, który określa podział zadań i środków na poszczególne rodzaje działalności i jednostki organizacyjne.

Rozdział VIII
Pozostałe uprawnienia założyciela uczelni

§ 57 

Do kompetencji założyciela należy:

 1. nadawanie uczelni statutu i wprowadzanie w nim zmian,
 2. sprawowanie nadzoru,
 3. zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego uczelni oraz sprawozdania finansowego z jej działalności,
 4. uchylanie rozstrzygnięć kanclerza lub wicekanclerza niezgodnych z przepisami prawa, statutem lub naruszających ważny interes uczelni,
 5. podejmowanie decyzji o postawieniu uczelni w stan likwidacji.
Rozdział IX
Likwidacja kierunku studiów, specjalności lub uczelni

§ 58 

 1. W razie niewystarczającej liczby kandydatów lub studentów na kierunku studiów lub specjalności lub braku środków finansowych do ich prowadzenia, rektor w porozumieniu z założycielem uczelni wydaje decyzję o zawieszeniu kształcenia na danym kierunku lub specjalności lub o wstrzymaniu rekrutacji.
 2. W przypadku określonym w ust. 1, gdy kontynuacja studiów na kierunku lub specjalności przez przyjętych już studentów byłaby niemożliwa, uczelnia zaproponuje studentom studia w uczelni na podobnym kierunku lub specjalności albo na tym samym kierunku lub specjalności w innej uczelni.

§ 59 

 1. Założyciel może podjąć decyzję o likwidacji uczelni w przypadku braku środków finansowych umożliwiających kontynuowanie działalności
 2. Postawienie uczelni w stan likwidacji następuje również w przypadku:
  1. odmowy przedłużenia ważności terminu pozwolenia na utworzenie uczelni,
  2. wygaśnięcia pozwolenia, o którym mowa w pkt 1,
  3. cofnięcia pozwolenia na utworzenie uczelni i nakazania jej likwidacji przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 likwidacja uczelni wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
 4. O postawieniu uczelni w stan likwidacji założyciel bezzwłocznie zawiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz przedstawia plan likwidacji i planowany termin zakończenia postępowania likwidacyjnego.
 5. Do zobowiązań założyciela związanych z likwidacją należy:
  1. nadzorowanie czynności likwidatora określonego w § 60,
  2. podjęcie starań o stworzenie studentom możliwości kontynuowania studiów na innych uczelniach.

§ 60 

 1. W celu przeprowadzenia likwidacji założyciel powołuje likwidatora, który wykonuje do czasu zakończenia działalności likwidowanej uczelni, prawa i obowiązki organów uczelni w zakresie dysponowania jej majątkiem.
 2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
  1. sporządzenie spisu inwentarza i bilansu na dzień otwarcia likwidacji,
  2. sporządzenie planu finansowego likwidacji uczelni,
  3. powiadomienie właściwych organów o likwidacji uczelni,
  4. zapewnienie studentom możliwości kontynuowania studiów na innych uczelniach, a w przypadkach, o których mowa w § 59 ust. 2, podjęcie starań o stworzenie im takiej możliwości.
 3. Plan finansowy likwidacji oraz bilans podlega zatwierdzeniu przez założyciela.

§ 61 

 1. Z mienia uczelni likwidator pokrywa jej długi i zobowiązania.
 2. Koszty likwidacji uczelni pokrywane są z jej majątku, z pierwszeństwem przed roszczeniami wierzycieli.
 3. Pozostałe mienie oraz należne wierzytelności uczelni przechodzą na własność założyciela.
 4. W przypadku, o którym mowa w § 62 mienie oraz należne wierzytelności uczelni przechodzą po jej zlikwidowaniu na własność podmiotu, który przejął funkcje założyciela.
 5. O zakończeniu likwidacji likwidator niezwłocznie zawiadamia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 62 

 1. W przypadku likwidacji założyciela jego funkcje przejmuje osoba, która w dniu otwarcia likwidacji była Przewodniczącym Zarządu założyciela.
 2. Przejęcie funkcji założyciela wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
 3. W razie odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, założyciel przedstawi ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego innego kandydata do przejęcia funkcji założyciela, albo wystąpi o zgodę na likwidację uczelni.
Rozdział X
Sztandar, godło i pieczęć uczelni 

§ 63 

 1. Uczelnia posiada sztandar i godło.
 2. Godło i nazwa uczelni podlegają ochronie prawnej i są elementami tradycji uczelni.
 3. Godło uczelni może być umieszczane w odpowiednich pomieszczeniach uczelni, na drukach i wydawnictwach uczelni.
 4. Prawo do noszenia odznaki z godłem mają wszyscy członkowie społeczności akademickiej uczelni.
 5. Godło uczelni otaczane jest szacunkiem przez wszystkich członków społeczności akademickiej uczelni.
Rozdział XI
Postanowienia końcowe 

§ 64 

 1. Organy uczelni pełniące swe funkcje w dniu wejścia w życie statutu, pełnią swoje funkcje do końca kadencji ustanowionej zgodnie z  przepisami na podstawie których zostały wyłonione.
 2. Osoba zatrudniona w dniu wejścia w życie statutu na stanowisku dyrektora administracyjno-finansowego uczelni staje się kanclerzem.
 3. Pierwsze wybory członków uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich zostaną przeprowadzone w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie statutu.
 4. Pierwsza kadencja uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich i rzeczników do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich kończy się wraz z upływem kadencji, o której mowa w ust. 1.

§ 65 

Statut wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 

Załącznik 1

Regulamin wyboru do senatu przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 1. Listę uprawnionych do głosowania sporządza uczelniana komisja wyborcza.
 2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym i mogą być przeprowadzone na zebraniu wyborczym lub poprzez głosowanie do urny.
 3. W zebraniu wyborczym mogą uczestniczyć jedynie pracownicy wybierający spośród siebie przedstawiciela do senatu oraz członkowie komisji wyborczej.
 4. Wybory są ważne, jeśli uczestniczyło w nich 2/3 uprawnionych do głosowania.
 5. Komisja wyborcza przeprowadza wybory i pełni rolę komisji skrutacyjnej.
 6. Członkowie komisji wyborczej nie mogą kandydować w wyborach.
 7. W zależności od trybu wyborów, kandydaci zgłaszani są przez pracowników bezpośrednio na zebraniu wyborczym lub na piśmie składanym na ręce przewodniczącego komisji wyborczej przez okres tygodnia poprzedzającego wybory. Zgłoszenie dla swej ważności wymaga ustnej lub pisemnej zgody kandydata.
 8. Mandat uzyskuje ten kandydat, który uzyskał bezwzględną większość głosów.
 9. Jeśli głosowanie nie wyłoni przedstawiciela, przeprowadza się drugą turę wyborów, do której przechodzą ci, którzy uzyskali najwięcej głosów. Ich liczba musi być większa od jednego i jednocześnie być najmniejszą umożliwiająca taką selekcję. Nie przeprowadza się drugiej tury, jeśli zgłoszony został tylko jeden kandydat.
 10. Jeśli druga tura nie przyniesie rozstrzygnięcia, głosowanie powtarza się jedynie w przypadku, kiedy w pierwszej turze uczestniczyło więcej niż dwóch kandydatów.
 11. Mandat uznaje się za nieobsadzony jeśli
  1. nie zostanie zgłoszony żaden kandydat,
  2. nikt spośród kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów.