Specjalista psychoterapii uzależnień

psychoterapia uzaleznien swpr

Specjalista psychoterapii uzależnień

TERAPIA UZALEŻNIEŃ

Uczelnia przygotowuje na rok akademicki 2016/17 rozpoczęcie czterosemestralnych studiów podyplomowychSpecjalista psychoterapii uzależnień. W okresie wakacyjnym program będzie przedkładany komisji akredytacyjnej tak, aby studia podyplomowe stanowiły jednocześnie przygotowanie do państwowego egzaminu certyfikującego do pracy w charakterze Specjalisty psychoterapii uzależnień, lub Instruktora terapii uzależnień. Uruchomienie studiów jest uzależnione od otrzymania akredytacji.

Zapraszamy osoby zainteresowane do zgłaszania deklaracji podjęcia studiów tak, byśmy w sytuacji uzyskania akredytacji mogli bezpośrednio przekazać szczegóły związane z prowadzeniem studiów. Zapraszamy do śledzenia informacji zawartych na stronie internetowej Uczelni.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji, lub ich nabycie, w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących różnych form uzależnień, profilaktyki i terapii osób uzależnionych w aspekcie wiedzy psychologicznej, klinicznej oraz oddziaływań stosowanych w procesie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych.

ADRESACI STUDIÓW

Adresatami studiów są osoby, które ukończyły studia licencjackie, lub magisterskie na kierunku psychologia, pedagogika, resocjalizacja, filozofia, socjologia, teologia bądź nauk o rodzinie (absolwenci kierunków niepokrewnych według decyzji kierownictwa studiów). Są one skierowane do osób pracujących zawodowo w leczeniu i rehabilitacji osób uzależnionych i ich rodzin, bądź zamierzających wykonywać taką pracę.

KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Kadrę naukową stanowić będą pracownicy naukowi związani ze Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin, a także specjaliści związani z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Krajowym Centrum ds. HIV/AIDS, oraz z ośrodkami terapii uzależnień w Aninie, Otwocku i Warszawie.

KWALIFIKACJE I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Program zakłada przygotowanie do specyficznej pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi w charakterze specjalisty terapii uzależnień. Uwzględnia on:

a) kompetencje przygotowania diagnozy, na podstawie której powstaje plan terapeutyczny odpowiadający potrzebom pacjenta;

b) znajomość metod terapeutycznych i zdolność ich realizacji według planu terapeutycznego i indywidualnych potrzeb pacjenta;

c) kompetencje do przygotowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych i profilaktycznych związanych z terapią pacjenta.

Zakres zagadnień jest przydatny dla osób zatrudnionych, bądź aspirujących do pracy w charakterze terapeuty uzależnień w systemie szkolnictwa, jako nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy specjaliści ds. uzależnień oraz pracownicy punktów konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień, familiolodzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradni zdrowia psychicznego pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni, pielęgniarki środowiskowe, pracownicy klubów i świetlic środowiskowych.

PROGRAM STUDIÓW:

Ramowy program studiów obejmuje m.in. zagadnienia takie, jak:

 • Trening intrapsychiczny
 • Trening interpersonalny
 • Podstawy psychologii rozwojowej
 • Podstawy psychopatologii
 • Społeczne, kulturowe, ekonomiczne i prawne aspekty uzależnień narkotykowych
 • Klasyfikacja i charakterystyka uzależnień substancjalnych
 • Klasyfikacja i charakterystyka uzależnień behawioralnych
 • Struktura systemu pomocy osobom uzależnionym w Polsce
 • Medyczny aspekt używania substancji psychoaktywnych
 • Podstawowe teorie uzależnień
 • Podstawy profilaktyki uzależnień
 • Profilaktyka uzależnień w praktyce – zasoby i ograniczenia
 • Diagnoza nozologiczna uzależnienia
 • Diagnoza problemowa
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu terapeutycznego
 • Farmakoterapia w uzależnieniach
 • Terapia indywidualna w uzależnieniach
 • Opracowywanie indywidualnego programu terapeutycznego
 • Interwencja kryzysowa
 • Terapia grupowa w uzależnieniach
 • Metoda społeczności terapeutycznej
 • Terapia uzależnień behawioralnych
 • Podstawy terapii rodzin
 • Model Minnesota
 • Podstawy pracy z grupami specyficznymi
 • Wymiar duchowy terapii uzależnień
 • Metody zapobiegania nawrotom
 • Strategie ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych
 • Zespół wypalenia zawodowego
 • Tworzenie i prowadzenie zespołu terapeutycznego
 • Standardy etyczne terapeuty uzależnień
 • Ewaluacja programów terapeutycznych
 • Staż kliniczny
PRAKTYKI

Praktyki kliniczne będą realizowane w ośrodkach terapii uzależnień w m.in. w Aninie i Otwocku.

REALIZACJA PROGRAMU

Program zajęć zrealizowany będzie w trybie weekendowym (ok. 16 zjazdów), łącznie 2 semestry. Forma zajęć obejmuje wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, seminaria.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów
 • pozytywna ocena praktyk
 • wniesienie wszystkich wymaganych opłat
 • przedłożenie i obrona pracy projektowej, lub ustny egzamin końcowy jako potwierdzenie zdobytej wiedzy i kompetencji zawodowych  lub napisanie i obrona pracy dyplomowej.
WARUNKI PRZYJĘCIA

Ukończone studia licencjackie, lub wyższe magisterskie, lub ich odpowiednik; przyjęcia odbywają się bez postępowania kwalifikacyjnego – decyduje kolejność zgłoszeń. Konieczne jest złożenie wymaganych dokumentów:

*       podanie do Rektora Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin,
*       odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych,
*       2 zdjęcia legitymacyjne,
*       kwestionariusz osobowy
*       wypis z dowodu osobistego
Dokumenty, z adnotacją: Studia podyplomowe: Specjalista terapii uzależnień należy kierować na adres:

 

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie,

02-778 Warszawa, ul. M.Grzegorzewskiej 10

Tel/Fax: +48 22 644 07 97

Tel:+48 22 644 04 55 / email: swpr@swpr.edu.pl

 

OPŁATA: 2000 zł za semestr

Opiekun kierunku: dr Włodzimierz Wieczorek: wlodek.m.wieczorek@gmail.com