Socjologia

socjologia swpr

Socjologia

Kierunek: SOCJOLOGIA
Program studów

Kierunek Socjologia w SWPR jest odpowiedzią zarówno na istniejące problemy społeczne, jak też przewidywany wzrost zatrudnienia w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą pomocą społeczną. Dość powiedzieć, że aktualnie na jednego pracownika pomocy społecznej przypada 1000 mieszkańców, czyli wielokrotnie więcej niż w innych krajach europejskich.

Podstawowym celem kształcenia studentów socjologii jest przekazanie niezbędnej wiedzy zarówno teoretycznej w oparciu o przedmioty podstawowe m.in. socjologię wsi i miasta, socjologię wychowania, socjologię rodziny, socjologię rynku pracy jak też praktycznej, zawierającej się w pakiecie przedmiotów specjalizacyjnych m.in. pracy socjalnej i zajęć hospitalizacyjno-praktycznych, projektu socjalnego oraz rozbudowanych praktyk zawodowych realizowanych w różnych instytucjach.

Sylwetka absolwenta

Studiując socjologię można zajmować się teoretycznymi spekulacjami nad różnymi aspektami życia społecznego, ale można też, nie rezygnując z poznawania podstaw teoretycznych dyscypliny, zorientować się na praktyczny wymiar aktywności socjologicznej. Specyfika socjologii w SWPR zawiera się w formule socjologii stosowanej, a więc takiej, która przygotowuje absolwentów do praktycznej działaności zawodowej. Oznacza to, że absolwent socjologii, będzie przygotowany do roli szeroko rozumianego badacza. Będzie więc potrafił sformułować problem badawczy, przełożyć ten problem na narzędzie badawcze np. ankietę, dobrać próbę badawczą, zorganizować i zrealizować badania terenowe , następnie zebrane wyniki opracować stosując techniki jakościowe i ilościowe i przedstawić je w postaci raportu. Nabycie takich kompetencji socjologicznych otwiera przed absolwentami szerokie możliwości podjęcia pracy zawodowej, zarówno w instytucjach badających opinię społeczną jak też w różych podmiotach komercyjnych.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:
  • lokalnych ośrodkach pomocy społecznej
  • powiatowych centrach pomocy społecznej
  • ośrodkach pomocy społecznej do pracy z rodzinami zastępczymi
  • domach dziecka
  • innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  • urzędach pracy

Jednocześnie program studiów gwarantuje możliwość kontynuacji nauki na poziomie magisterskim na dowolnej wyższej uczelni w Polsce.