Pedagogika

Pedagogika z dydaktyką swpr

Pedagogika

Kierunek: PEDAGOGIKA

Na Wydziale prowadzone są studia pierwszego stopnia  na kierunku pedagogika w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia pierwszego stopnia trwają sześć semestrów (trzy lata) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Podstawą procesu dydaktycznego na obu poziomach kształcenia jest program kształcenia i plan studiów.

Studenci mają do wyboru specjalności (nienauczycielskie):
 • terapia osób ze spektrum zaburzeń autystycznych
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) i współpraca z jego rodziną
 • opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

Absolwenci specjalności  terapia osób ze spektrum zaburzeń autystycznych posiadają kompetencje z zakresu terapii pedagogicznej, terapii integracji sensorycznej, terapii osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, terapii zaburzeń emocjonalnych i społecznych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wdrażania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji i in. Są wyposażeni w umiejętności prowadzenia działań pro-inkluzyjnych (w tym edukacji włączającej) wobec osób ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Absolwenci specjalności  terapia osób ze spektrum zaburzeń autystycznych otrzymują kwalifikacje zawodowe do pracy:

 • w poradniach specjalistycznych,
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju,
 • ośrodkach rewalidacyjno-opiekuńczych,
 • pracowniach terapeutycznych,
 • ośrodkach terapii zajęciowej dla dzieci i osób dorosłych,
 • organizacjach wspierających osoby z ASD,
 • w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych (po uzyskaniu kwalifikacji nauczycielskich) jako terapeuci dzieci z spektrum zaburzeń autystycznych (ASD – autistic spectrum disorder).

Absolwenci specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i współpraca z jego rodziną posiadają kompetencje do projektowania i realizowania zajęć terapeutycznych, diagnozowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych małych dzieci  oraz prowadzenia strategii zapobiegawczych wobec dzieci zagrożonych niepowodzeniem szkolnym. Ponadto posiadają kompetencje do prowadzenia skutecznej współpracy i wspierania rodziców dziecka objętego wczesną terapią.

Absolwenci specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i współpraca z jego rodziną otrzymują kwalifikacje zawodowe do pracy:

 • w ośrodkach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych
 • w przedszkolach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych (po uzyskaniu kwalifikacji nauczycielskich) do prowadzenia zajęć WWRD (wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Absolwenci specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją otrzymują kwalifikacje zawodowe do pracy:

 • w świetlicy szkolnej, terapeutycznej, środowiskowej,
 • jako pedagog szkolny,
 • jako pedagog-wychowawca w szkole, internacie, ośrodku szkolno-wychowawczym,  bursie,
 • jako specjalista do pracy z rodziną własną, zastępczą, w rodzinnym domu dziecka (i innych instytucjach opieki wychowawczej),
 • w placówkach wsparcia dziennego,
 • w placówkach interwencyjnych,
 • w placówkach na wzór rodzinnych (z wyjątkiem domów małego dziecka)
 • w placówkach socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych,
 • w zakładach poprawczych,
 • w schroniskach dla nieletnich,
 • w instytucjach penitencjarnych (zakładach karnych jako wychowawcy),
 • w policji (prewencja),
 • w ośrodkach diagnostycznych i konsultacyjnych,
 • w sądach (zawodowi kuratorzy sądowi),
 • w telefonach zaufania,
 • w organizacjach pozarządowych, zajmujących się problemami patologii społecznej i uzależnieniami,
 • w placówkach i stowarzyszeniach pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Oprócz tego, absolwenci po tej specjalności posiadają  kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga/konsultanta/ doradcy:

 • w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych,
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,
 • w ośrodkach pomocy społecznej,
 • w biurach porad obywatelskich,
 • w centrach pomocy rodzinie itp.

Absolwenci posiadają rzetelne kompetencje i kwalifikacje pogłębione praktykami we  wszystkich obszarach wchodzących w skład tych specjalności, zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami ministerialnymi o szkolnictwie wyższym i regulaminem praktyk SWPR.

Zapraszamy na stronę Wydziału Nauk Społecznych