Pedagogika

Pedagogika z dydaktyką swpr

Pedagogika

Kierunek: PEDAGOGIKA

Na Wydziale prowadzone są studia pierwszego stopnia  na kierunku pedagogika w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia pierwszego stopnia trwają sześć semestrów (trzy lata) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Podstawą procesu dydaktycznego na obu poziomach kształcenia jest program kształcenia i plan studiów.

Studenci mają do wyboru specjalności:
 • edukacja elementarna (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)
 • edukacja elementarna z językiem angielskim
 • edukacja elementarna.terapia pedagogiczna
 • opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

Absolwenci specjalności edukacja elementarna otrzymują kwalifikacje zawodowe do pracy:

 •  w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej na stanowisku nauczyciela -wychowawcy i terapeuty
 • we wszystkich placówkach oświatowych, kulturalnych, świetlicach środowiskowych i in. w charakterze Pedagoga Teatru i Dramy, Animatora Kultury dzięki realizacji w toku studiów przedmiotów z bloku Pedagog Teatru i Dramy (absolwenci uzyskują dodatkowe zaświadczenie o zdobytych kwalifikacjach).

Absolwenci specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją otrzymują kwalifikacje zawodowe do pracy:

 • w świetlicy szkolnej, terapeutycznej, środowiskowej,
 • jako pedagog szkolny,
 • jako pedagog-wychowawca w szkole, internacie, ośrodku szkolno-wychowawczym,  bursie,
 • jako specjalista do pracy z rodziną własną, zastępczą, w rodzinnym domu dziecka (i innych instytucjach opieki wychowawczej),
 • w placówkach wsparcia dziennego,
 • w placówkach interwencyjnych,
 • w placówkach na wzór rodzinnych (z wyjątkiem domów małego dziecka)
 • w placówkach socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych,
 • w zakładach poprawczych,
 • w schroniskach dla nieletnich,
 • w instytucjach penitencjarnych (zakładach karnych jako wychowawcy),
 • w policji (prewencja),
 • w ośrodkach diagnostycznych i konsultacyjnych,
 • w sądach (zawodowi kuratorzy sądowi),
 • w telefonach zaufania,
 • w organizacjach pozarządowych, zajmujących się problemami patologii społecznej i uzależnieniami,
 • w placówkach i stowarzyszeniach pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Oprócz tego, absolwenci po tej specjalności posiadają  kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga/konsultanta/ doradcy:

 • w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych,
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,
 • w ośrodkach pomocy społecznej,
 • w biurach porad obywatelskich,
 • w centrach pomocy rodzinie itp.

Absolwenci specjalności edukacja elementarna i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją posiadają rzetelne kompetencje i kwalifikacje pogłębione praktykami we  wszystkich obszarach wchodzących w skład tych specjalności, zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami ministerialnymi o szkolnictwie wyższym i regulaminem praktyk SWPR.

Zapraszamy na stronę Wydziału Nauk Społecznych