Pedagogika z dydaktyką

Pedagogika z dydaktyką swpr

Pedagogika z dydaktyką

Podyplomowe Studia Pedagogiki z Dydaktyką utworzone w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin dają kwalifikacje pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela i wychowawcy.

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe, zamierzają pracować w szkole, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego.

W programie studiów znajdują się moduły kształcenia wskazane przez rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 z
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela:
  • moduł psychologiczno-pedagogicznym 150 godz.
  • moduł dydaktyczny 120 godz.
  • praktyki pedagogiczne 150 godz
Organizacja zajęć :

Zajęcia organizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz seminariów w liczbie  minimum 350 godzin.

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w dwudniowych sesjach w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Formy zaliczenia studiów:
  • Zaliczenie poszczególnych przedmiotów ćwiczeń i wykładów
  • Dziennik praktyk

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu studiów pierwszego lub drugiego stopnia                                                             niezależnie od kierunku kształcenia.

Koszt studiów: 1500zł za semestr.