PEDAGOGIKA SPECJALNA

PEDAGOGIKA SPECJALNA

Pedagogika specjalna


Cel studiów

W związku z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi  kwalifikacji zawodowych  nauczycieli zajmujących się rozwojem i edukacją  uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach  podstawowych, zapraszamy na nowe podyplomowe, dwusemestralne studia na kierunku Pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Organizacja studiów

Studia trwają dwa semestry – 360 godzin dydaktycznych + 150 godzin praktyk
Zajęcia prowadzone są systemem zaocznym, w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych, średnio dwa razy w miesiącu oraz w systemie on-line. Kandydat na studia musi mieć ukończone co najmniej studia I stopnia (licencjat) i przygotowanie pedagogiczne.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów – Pedagogika specjalna w zakresie: edukacja, terapia  i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

 

Program studiów

Program studiów obejmuje kształcenie w następujących obszarach:

Psychologii klinicznej, psychopatologii i pedagogiki specjalnej
Edukacji inkluzyjnej i etyki
Genetycznych uwarunkowań dysfunkcji
Diagnozy i terapii dziecka niepełnosprawnego
Monachijskej Diagnostyki Wieku Rozwojowego
Wychowania w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością
Metodyki pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Metod terapii trudności w uczeniu się matematyki, czytania i pisania
Profilaktyki zaburzeń rozwojowych dzieci w wieku 18 m-cy – 3 lata
Metodyki pracy z dzieckiem autystycznym
Wspomagania dziecka z dysfunkcją ruchu
Na studiach działa także pracownia projektów dydaktycznych, gdzie studenci przygotowują materiały edukacyjne pomocne w pracy z dzieckiem, którymi mogą posługiwać się  w codziennej praktyce nauczycielskiej w wybranym przez siebie zakresie.

UWAGA: istnieje możliwość wyboru trzeciego semestru, poszerzającego wiedzę, umiejętności i kompetencje studenta w trzech obszarach:

 • Psychologia kliniczna dziecka
 • Profilaktyka i terapia zaburzeń słuchu i mowy (surdopedagogika)
 • Terapia pedagogiczna

Profil absolwenta

 

Absolwent jest przygotowany:
– do pracy na stanowisku  pedagoga specjalnego  (nauczyciela wspierającego) w zakresie diagnozowania i samodzielnego rozwiązywania problemów dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, związanych z jego funkcjonowaniem w sytuacjach zadaniowych o charakterze edukacyjnym i interpersonalnym
– do współorganizowania kształcenia inkluzyjnego w ogólnodostępnych szkołach podstawowych na poziomie I i II etapu edukacyjnego
– do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania w ośrodkach wczesnej interwencji,  poradniach  rehabilitacyjnych  i innych placówkach opiekuńczo-
wychowawczych lub samodzielnie utworzonych stanowiskach pracy edukacyjnej i w innych sytuacjach pedagogicznych,
uwzględniających w nauczaniu indywidualne potrzeby rozwojowe ucznia  (nauczanie domowe)

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 12 marca 2009 r. § 2.1. (w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczyciel niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli – Dz. U. z 2012 r., poz. 426.

 

Warunki ukończenia studiów

 • uczestnictwo w zajęciach programowych i sesjach egzaminacyjnych
 • zaliczenie praktyk pedagogicznych
 • zaliczenie egzaminu dyplomowego
 • korzystanie z platformy edukacyjnej w wybranym zakresie

Zapisy:

 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego, poprzez e-mail na adres podany na formularzu:
  http://www.swpr.edu.pl/informacje-rekrutacji/
 • dostarczenie formularza listownie, faksem lub osobiście:
  Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin ul. M. Grzegorzewskiej 10,
  02-778 Warszawa  tel. 22 644 07 97, 22 644 04 55, fax: 22 644 07 97
 • po zakwalifikowaniu, dostarczenie dokumentów – według informacji podanych w zakładce: http://www.swpr.edu.pl/informacje/

Opłatę wpisową i opłaty za studia należy wnosić na konto: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 93160011270003012283881001; Fortis Bank Polska SA; [z dopiskiem: Ped. specjalna]

Koszt studiów: 1500 zł za semestr

Kierownik studiów:
mgr Agata Jardzioch
tel.  609 148 808
mail: ajardzioch@swpr.pl