Pedagogika Montessori – On line

Pedagogika Montessori – On line

Nowość !
studia także dla Polaków mieszkających za granicą.
Pedagogika Montessori – edukacja elementarna  (3 semestry)  – ON LINE
PMEE on-line
SWPR MOODLE  http://www.swpronline.pl/moodle/

Prowadzimy nabór na studia rozpoczynające się w chwili uzyskania dostępu do materiałów.

Zapraszamy!

1. PEDAGOGIKA MONTESSORI – EDUKACJA ELEMENTARNA [PMEE- ON]

Prowadzimy nabór na podyplomowe, trzysemestralne: PEDAGOGIKA MONTESSORI – EDUKACJA ELEMENTARNA ON LINE

Studia kierowane są także do Polaków przebywających za granicą –
pragnących uzyskać przygotowanie pedagogiczne oraz uzyskać uprawnienia do pracy w montessoriańskich przedszkolach i szkołach (kl. I-III).
Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, w tym osoby nie posiadające przygotowania pedagogicznego.

Absolwent studium uzyskuje wymagane wykształcenie pedagogiczne oraz otrzymuje uprawnienia do pracy w montessoriańskich placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach podstawowych na poziomie nauczania wczesnoszkolnego (klasy 1-3)

2. Profil absolwenta:

Posiada umiejętności:

– organizowania i realizacji procesu dydaktycznego na poziomie montessoriańskiego
wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego,
– współpracy ze środowiskiem rodzinnym,
– prowadzenia zajęć edukacyjnych w placówkach montessoriańskich oraz w samodzielnie
utworzonych stanowiskach pracy edukacyjnej lub w innych sytuacjach pedagogicznych,
uwzględniających w nauczaniu indywidualne potrzeby rozwojowe ucznia (nauczanie
domowe)

3. Organizacja i przebieg zajęć:

Czas trwania: Trzy semestry.
Program Studiów obejmuje 350 godz. oraz 150 godz. praktyk (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW).

Około 70 % programu kształcenia odbywa się na platformie e-learningowej SWPR,
pozostałe 30% (min. 2 zjazdy w semestrze) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej.
Zajęcia te odbywają się w soboty i niedziele w siedzibie Uczelni.
Każdy, drugi zjazd w semestrze połączony jest z sesją egzaminacyjną.
Kalendarz zjazdów dostępny na moodle.

Warunki i tryb realizacji poszczególnych przedmiotów, ustalane są przez osoby prowadzące zajęcia.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów: Pedagogika Montessori – edukacja elementarna z przygotowaniem pedagogicznym.

4. Program studiów:

Program obejmuje m. in. następujące zagadnienia realizowane w formie wykładów, ćwiczeń
i warsztatów, zajęć na platformie zdalnego nauczania:

1. Pedagogika ogólna
2. Dydaktyka ogólna
3 Psychologia
4. Historia wychowania
5. Etyka
6. Prawo oświatowe
7. Edukacja teatralna z metodyką
8. Projekty informatyczne
9. Pedagogika Montessori
10. Metodyka nauczania multisenso. w Ped. Montessori
11. Met. nauczania czytania i pisania w Ped. Montessori
12. Metodyka nauczania matematyki w Ped.Montessori
13. Met. nauczania przedmiotów przyrodniczych
 14 Pedagogika przedszkolna
 15  Pedagogika wczesnoszkolna
 16  Praktyki – 150 godzin

050216

Program studiów obejmuje tematy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki ogólnej, montessoriańskiej metodyki przedszkolnej i  wczesnoszkolnej oraz przedmioty z zakresu Pedagogiki Montessori, w tym związane z umiejętnościami posługiwania się montessoriańskimi pomocami dydaktycznymi tak, aby absolwent studiów mógł posługiwać się nimi w codziennej praktyce nauczycielskiej w wybranym przez siebie zakresie

5. Warunki ukończenia studiów:
  • uczestnictwo w zajęciach programowych i sesjach egzaminacyjnych
  • uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów
  • uzyskania pozytywnej oceny praktyk pedagogicznych
  • napisanie i obrona pracy dyplomowej jako potwierdzenie zdobytej wiedzy i kompetencji zawodowych
  • korzystanie z platformy edukacyjnej SWPR oraz moodle.montessori.pl
6. Uprawnienia absolwentów:

Podyplomowe studia Edukacja Elementarna – Pedagogika Montessori, nadają kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć wychowawczo dydaktycznych w montessoriańskich przedszkolach i szkołach podstawowych (nauczanie wczesnoszkolne).

7. Zapisy:

– nadesłanie formularza zgłoszeniowego, poprzez e-mail na adres podany na formularzu:  Pobierz formularz>>>
– dostarczenie formularza listownie, faksem lub osobiście:
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin ul. M. Grzegorzewskiej 10,
02-778 Warszawa  tel. 22 644 07 97, 22 644 04 55, fax: 22 644 07 97
– po zakwalifikowaniu, dostarczenie dokumentów – według informacji podanych w zakładce:Informacje

Opłatę wpisową należy wpłacić na konto: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 93160011270003012283881001; Fortis Bank Polska SA; [z dopiskiem: PM On-line]

Dane rachunku bankowego SWPR dla wpłat zagranicznych:
NRB: 93 1600 1127 0003 0122 8388 1001
IBAN: PL93 1600 1127 0003 0122 8388 1001
BIC: PPABPLPK

8. Koszt studiów: 1800 zł za semestr

Kierownik studiów:
mgr Jarosław Jordan
tel. 0 503 068 390
mail: jordan@montessori.pl
informacje szczegółowe: www.montessori.pl