Pedagogika Montessori. Edukacja przedszkolna.

Pedagogika Montessori. Edukacja przedszkolna.

Pedagogika Montessori. Edukacja przedszkolna (2 semestry)

Prowadzimy nabór na studia rozpoczynające się w październiku.

(decyduje kolejność zgłoszeń)

Zapraszamy!

Pedagogika Montessori. Edukacja przedszkolna. [PM 1]

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin zaprasza na zaoczne studia podyplomowe, 2 – semestralne, doskonalące: Pedagogika Montessori. Edukacja przedszkolna.

Na studia zapraszamy osoby z wyższym wykształceniem zawodowym (licencjat) lub magisterskim.
Absolwenci uzyskują kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia zajęć edukacyjnych w przedszkolach montessoriańskich, w samodzielnie utworzonych stanowiskach pracy edukacyjnej lub w innych sytuacjach pedagogicznych, uwzględniających w nauczaniu indywidualne potrzeby rozwojowe każdego ucznia (nauczanie domowe, praca z dziećmi leżącymi)
Studium adresowane jest do pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych, do nauczycieli pracujących z dziećmi na poziomie edukacji przedszkolnej oraz do innych osób, które są zainteresowane przedstawionym programem.
Program studiów obejmuje tematy związane z wprowadzenie podstaw antropologicznych Pedagogiki Montessori, w tym: podstawowymi pojęciami oraz zasadami pedagogicznymi, rolą nauczyciela, zasadami posługiwania się pomocami edukacyjnymi z ich funkcją terapeutyczną i rehabilitacyjną.
Szkolenie w części warsztatowej polega na zapoznaniu z technikami pracy z wybranymi pomocami edukacyjnymi – Materiałem Montessori. Omówione będzie przeznaczenie i wskazany wzorcowy sposób posługiwania się nimi w pracy z dzieckiem – przedstawiona zostanie metodyka kształcenia multisensorycznego, matematycznego i językowego.

Celem studium jest:

Przekazanie  aktualnych informacji o nauczaniu metodami montessoriańskimi.
Wyposażenie w umiejętność posługiwania się montessoriańskimi pomocami dydaktycznymi tak, aby absolwent kursu mógł posługiwać się nimi w codziennej praktyce nauczycielskiej w wybranym przez siebie zakresie.
Wyposażenie w umiejętność samodzielnego projektowania i wykonywania trwałych pomocy dydaktycznych, uwzględniając w ich konstrukcji zasadę samokontroli.

Organizacja i przebieg zajęć

Program Studiów obejmuje 200 godzin dydaktycznych + 50 godzin praktyk  (obserwacja pracy nauczyciela)
Zajęcia prowadzone są systemem studiów zaocznych w ramach zjazdów  sobotnio-niedzielnych, dwa razy w miesiącu.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia  Podyplomowych Studiów – Pedagogika Montessori. Edukacja Przedszkolna.
Podstawowymi formami zajęć są: wykłady, konwersatoria, zajęcia warsztatowe.  W trakcie kursu będą wykorzystywane oryginalne montessoriańskie pomoce dydaktyczne.
Uczestnicy kursu będą mogli hospitować zajęciach przedszkolne lub szkolne  w placówkach montessoriańskich – wskazanych przez prowadzących.
Uczestnicy kursów korzystają z serwisu e-learningowego: moodle.montessori.pl

Program studiów

Program obejmuje następujące zagadnienia realizowane w formie wykładów, ćwiczeń
i warsztatów:

Lp. Pełna nazwa przedmiotu  Godz. ECTS Forma zal
1. Wszechświat i człowiek 10 3 ZO
2. Podstawy Pedagogiki Montessori 20 2 ZO
3. Wspieranie rozwoju dzieci z dysfunkcjami genetycznymi 15 3 E
4. Metodyka nauczania multisensorycznego
w przedszkolu
60 2 E
5. Metodyka nauczania czytania i pisania
w przedszkolu
20 2 ZO
6. Metodyka nauczania matematyki
w przedszkolu
40 3 E
7. Metodyka nauczania dzieci w wieku 0-3 10 2 ZO
8. Pracowna projektów dydaktycznych
(Materiał M.)
25 2 ZAL
Praktyka pedagogiczna – rola nauczyciela 50 ZAL
200
Zapisy:

nadesłanie formularza zgłoszeniowego, poprzez e-mail na adres podany na formularzu:
Pobierz formularz>>>
dostarczenie formularza osobiście, listownie lub faksem:
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin ul. M. Grzegorzewskiej 10,
02-778 Warszawa  tel. 22 644 07 97, 22 644 04 55, fax: 22 644 07 97
po zakwalifikowaniu, dostarczenie dokumentów – według informacji podanych w zakładce: http://www.swpr.edu.pl/rekrutacja
Opłatę wpisową i opłaty za studia należy wnosić na konto: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 93160011270003012283881001; Fortis Bank Polska SA;
[z dopiskiem: PM Edu. przedszk.]

Warunki ukończenia studiów

uczestnictwo w zajęciach programowych i sesjach egzaminacyjnych
uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów
zaliczenie praktyk pedagogicznych
korzystanie z platformy edukacyjnej moodle.montessori.pl (w wybranym zakresie)

Koszt studiów: 1400 zł za semestr (przy minimalnej liczbie uczestników – 10)

Kierownik studiów: mgr Jarosław Jordan

Dodatkowe informacje: Jarosław Jordan tel. 503 068 390,
jordan@montessori.pl,
informacje szczegółowe: www.montessori.pl