Pedagogika Montessori – edukacja elementarna ( 3 semestry)

Pedagogika Montessori – edukacja elementarna ( 3 semestry)

Pedagogika Montessori – edukacja elementarna (3 semestry)

Prowadzimy nabór na studia rozpoczynające się w październiku.

 Zapraszamy!

PEDAGOGIKA MONTESSORI – EDUKACJA ELEMENTARNA [PMEE]

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin prowadzi nabór na zaoczne studia podyplomowe, 3 – semestralne:
PEDAGOGIKA MONTESSORI – EDUKACJA ELEMENTARNA .

Na studia zapraszamy osoby z wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim)
w tym osoby bez przygotowania pedagogicznego tj.  bez kwalifikacji pedagogicznych i bez uprawnień do pracy w przedszkolach i szkołach publicznych.

Absolwent studium uzyskuje wymagane wykształcenie pedagogiczne oraz otrzymuje uprawnienia do pracy w montessoriańskich placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach podstawowych na poziomie nauczania wczesnoszkolnego (klasy 1-3)

Organizacja i przebieg zajęć

program Studiów obejmuje 450 godzin dydaktycznych + 150 godzin praktyk
zajęcia prowadzone są w systemie studiów zaocznych w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych (2/m-c)
absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów: Pedagogika Montessori – edukacja elementarna.

Program studiów

Program obejmuje następujące zagadnienia realizowane w formie wykładów, ćwiczeń
i warsztatów:

Godz. ECTS Forma zal
1. Psychologia 20 3 E
2. Etyka 20 2 ZO
3. Prawo Oświatowe 10 2 ZO
4. Emisja głosu 10 2 ZO
5. Genetyczne uwarunkowania dysfunkcji (wykład otwarty)
6. Neurofizjologiczne podstawy uczenia się dziecka 20 3 E
7. Metody rozwiązywania sytuacji problemowych 10 2 ZAL
8. Pedagogika Montessori 20 3 E
9. Metodyka nauczania multisensorycznego
w Pedagogice Montessori
50 3 E
10. Metodyka nauczania czytania i pisania
w Pedagogice Montessori
35 3 E
11. Metodyka nauczania matematyki
w Pedagogice Montessori
60 3 E
12. Metod. nauczania przedmiotów przyrodniczych
w Pedagogice Montessori
25 2 ZO
13. Pracownia projektów dydaktycznych 20 2 ZO
14. Edukacja muzyczna i teatralna z metodyką 20 2 ZO
15. Edukacja plastyczna z metodyką 10 2 ZO
16. Projekty informatyczne 10 5 ZO
17. Pedagogika ogólna * 30 3 E
18. Dydaktyka ogólna * 30 3 E
19. Historia wychowania * 30 2 E
razem 450
20. Praktyki w placówkach montessoriańskich 150 Z
przedmioty montessoriańskie łącznie 210

* blok uzupełnienia pedagogicznego

Program studiów obejmuje tematy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki ogólnej, montessoriańskiej metodyki przedszkolnej i  wczesnoszkolnej oraz przedmioty z zakresu Pedagogiki Montessori, w tym związane z umiejętnościami posługiwania się montessoriańskimi pomocami dydaktycznymi tak, aby absolwent studiów mógł posługiwać się nimi w codziennej praktyce nauczycielskiej w wybranym przez siebie zakresie.

Profil absolwenta

Posiada umiejętności:

– organizowania i realizacji procesu dydaktycznego na poziomie montessoriańskiego wychowania
przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego,
– współpracy ze środowiskiem rodzinnym,
– prowadzenia zajęć edukacyjnych w placówkach montessoriańskich oraz w samodzielnie utworzonych
stanowiskach pracy edukacyjnej lub w innych sytuacjach pedagogicznych, uwzględniających w nauczaniu
indywidualne potrzeby rozwojowe ucznia (nauczanie domowe)

Zapisy:
 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego, poprzez e-mail na adres podany na formularzu:
  Pobierz formularz>>>
 • dostarczenie formularza listownie, faksem lub osobiście:
  Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin ul. M. Grzegorzewskiej 10,
  02-778 Warszawa  tel. 22 644 07 97, 22 644 04 55, fax: 22 644 07 97
 • po zakwalifikowaniu, dostarczenie dokumentów – według informacji podanych w zakładce: http://www.swpr.edu.pl/rekrutacja

Opłatę wpisową i opłaty za studia należy wnosić na konto: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 93160011270003012283881001; Fortis Bank Polska SA; [z dopiskiem: PM Edu. wczesn.]

Warunki ukończenia studiów
 • uczestnictwo w zajęciach programowych i sesjach egzaminacyjnych
 • uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów
 • uzyskania pozytywnej oceny praktyk pedagogicznych
 • napisanie i obrona pracy dyplomowej jako potwierdzenie zdobytej wiedzy i kompetencji zawodowych
 • korzystanie z platformy edukacyjnej moodle.montessori.pl (w wybranym zakresie)
Uprawnienia absolwentów:

Podyplomowe studia Edukacja Elementarna – Pedagogika Montessori, nadają kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć wychowawczo dydaktycznych w montessoriańskich przedszkolach i szkołach podstawowych (nauczanie wczesnoszkolne).

 

Koszt studiów: 1400 zł za semestr

Kierownik studiów:
mgr Jarosław Jordan
tel. 0 503 068 390
mail: jordan@montessori.pl
informacje szczegółowe: www.montessori.pl