Pedagogika Montessori – edukacja elementarna ( 3 semestry)

Pedagogika Montessori – edukacja elementarna ( 3 semestry)

Pedagogika Montessori – edukacja elementarna (3 semestry)

Prowadzimy nabór na studia rozpoczynające się w październiku.

 Zapraszamy!

PEDAGOGIKA MONTESSORI – EDUKACJA ELEMENTARNA [ PMEE 3 ]

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin prowadzi nabór na zaoczne studia podyplomowe, 3 – semestralne:
PEDAGOGIKA MONTESSORI – EDUKACJA ELEMENTARNA .

Na studia zapraszamy osoby z wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim)
z przygotowaniem pedagogicznym tj.  posiadające kwalifikacje pedagogiczne i uprawnienia do pracy w przedszkolach i szkołach publicznych.

Absolwent studium uzyskuje wymagane wykształcenie pedagogiczne oraz otrzymuje uprawnienia do pracy w montessoriańskich placówkach przedszkolnych i montesoriańskich szkołach podstawowych.

Organizacja i przebieg zajęć

Program Studiów obejmuje 520 godzin dydaktycznych.  Ponadto: 150 godzin praktyk.
Zajęcia prowadzone są w systemie studiów zaocznych w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych (2/m-c)
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów: Pedagogika Montessori – edukacja elementarna.

Program studiów

Program obejmuje następujące zagadnienia realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Tematy – m. in. z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki ogólnej oraz metodyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz przedmioty z zakresu Pedagogiki Montessori, w tym związane z umiejętnościami posługiwania się montessoriańskimi pomocami dydaktycznymi tak aby absolwent studiów mógł posługiwać się nimi w codziennej praktyce nauczycielskiej w wybranym przez siebie zakresie.

Profil absolwenta

Posiada umiejętności:

– organizowania i realizacji procesu dydaktycznego na poziomie  wychowania i nauczania  przedszkolnego
i nauczania wczesnoszkolnego,
– współpracy ze środowiskiem rodzinnym,
– prowadzenia zajęć edukacyjnych w placówkach montessoriańskich oraz w samodzielnie utworzonych      stanowiskach pracy edukacyjnej lub w innych sytuacjach pedagogicznych, uwzględniających w nauczaniu  indywidualne potrzeby rozwojowe ucznia (nauczanie domowe)

Zapisy:
 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego, poprzez e-mail na adres podany na formularzu:
  Pobierz formularz >>>      oraz : Rekrutacja elektroniczna: https://ehms.swpr.edu.pl/e-rekrutacja/
 • dostarczenie formularza listownie, lub osobiście:
  Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin ul. M. Grzegorzewskiej 10,
  02-778 Warszawa  tel. 22 644 07 97, 22 644 04 55,
 • po zakwalifikowaniu, dostarczenie dokumentów – według informacji podanych w zakładce: http://www.swpr.edu.pl/rekrutacja

Opłatę wpisową i opłaty za studia należy wnosić na konto: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 93160011270003012283881001; Fortis Bank Polska SA; [z dopiskiem: PMEE 3]

Warunki ukończenia studiów
 • uczestnictwo w zajęciach programowych i sesjach egzaminacyjnych
 • uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów
 • uzyskania pozytywnej oceny praktyk pedagogicznych
 • napisanie i obrona pracy dyplomowej jako potwierdzenie zdobytej wiedzy i kompetencji zawodowych
 • korzystanie z platformy edukacyjnej moodle.montessori.pl (w wybranym zakresie)
Uprawnienia absolwentów:

Podyplomowe studia Edukacja Elementarna – Pedagogika Montessori, nadają kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć wychowawczo dydaktycznych w montessoriańskich przedszkolach i szkołach podstawowych (nauczanie wczesnoszkolne).

 

Koszt studiów: 1600 zł za semestr

Kierownik studiów:
mgr Jarosław Jordan
tel. 0 503 068 390
mail: jordan@montessori.pl
informacje szczegółowe: www.montessori.pl