Oligofrenopedagogika

Oligofrenopedagogika swpr

Oligofrenopedagogika

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika

Cel studiów

W związku z rosnącymi wymaganiami wobec kwalifikacji nauczycieli oraz zmieniającym się dynamicznie systemem oświaty ukierunkowanym na częściową likwidację szkolnictwa specjalnego i objęcie edukacją uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym przez szkoły ogólnodostępne wychodzimy naprzeciw tym potrzebom, kształcąc na w/w kierunku.

Organizacja studiów

Studia trwają trzy semestry – 380 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk
Zajęcia prowadzone są systemem zaocznym, w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych, średnio dwa razy w miesiącu. Kandydat na studia musi mieć ukończone co najmniej studia I stopnia (licencjat) i przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  – Oligofrenopedagogika

Program studiów

Program studiów obejmuje kształcenie w następujących obszarach:

 • pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie
 • psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • diagnoza funkcjonalna i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych
 • metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
 • metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • metodyka pracy rewalidacyjno – wychowawczej w placówkach dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • metodyka zajęć pozalekcyjnych w internacie i innych placówkach specjalnych
 • metodyka kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach ogólnodostępnych
 • praca  z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu)
 • technologia informacyjna w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
 • edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • podstawy terapii integracji sensorycznej
 • współpraca z rodziną dziecka niepełnosprawnego
Profil absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kompetencje umożliwiające im diagnozowanie i samodzielne rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie związanych z ich funkcjonowaniem w sytuacjach zadaniowych o charakterze edukacyjnym i interpersonalnym.

Podyplomowe studia Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika nadają kwalifikacje zawodowe Oligofrenopedagoga oraz dają mozliwość zatrudnienia jako nauczyciel wspomagający.

Warunki ukończenia studiów
 • uczestnictwo w zajęciach programowych i sesjach egzaminacyjnych
 • zaliczenie praktyk pedagogicznych
 • zaliczenie egzaminu końcowego
 • korzystanie z platformy edukacyjnej w wybranym zakresie
Dodatkowym atutem

studiów jest możliwość uczestniczenia w kursach alternatywnych metod pracy terapeutycznej*.

 • terapia ręki
 • czytanie globalne – metoda Domanów
 • ruch rozwijający Weroniki Sherborne
 • Metoda Dobrego Startu
 • techniki terapii behawioralnej
 • masaż twarzy wg Castillo-Moralesa.
 • metoda M. Ch. Knillów
 • growing with play
 • papieroplastyka
 • alternatywne metody komunikacji (AAC)

* koszt kursów uzależniony jest od liczby chętnych i czasu trwania.

Koszt studiów

1400 zł za semestr – cena najlepsza na rynku edukacyjnym!, brak opłaty wpisowej

+48 22 644 04 55 / email: swpr@swpr.edu.pl