Neurologopedia

neurologopedia swpr

Neurologopedia

Opis studiów:

Podyplomowe Studium Neurologopedyczne przygotowuje logopedów do pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi oraz osobami dorosłymi  z zaburzeniami mowy (trudnościami w komunikacji). Celem studiów jest uzyskanie specjalizacji w zakresie neurologopedii oraz kwalifikacji neurologopedy.

Studia są przeznaczone dla logopedów, którzy ukończyli czterosemestralne pomagisterskie studia logopedyczne lub pięcioletnie studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną (posiadają tytuł logopedy) i są zainteresowani  poszerzeniem wiedzy dotyczącej  zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego.

Przebieg i organizacja studiów

Program studiów obejmuje 370  godzin zajęć (w tym 80 godzin praktyk)
Zajęcia realizowane są w trybie zaocznym, w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. Trwają trzy semestry.
Praktyki dla słuchaczy odbywać się będą w tygodniu (poniedziałek-piątek), o czym słuchacze zostaną powiadomieni w trakcie studiów.
Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych z Neurologopedii.

 Program studiów

Studia neurologopedii dzielą się na bloki tematyczne. Na początku słuchacze zostaną zapoznani z wiedzą medyczną, przekazywaną przez lekarza neurologa, pediatrę i gienekologa, uzupełnioną o najnowsze wiadomości z zakresu wiedzy o funkcjonowaniu mózgu, ze szczególnym uwzględnieniem struktur ważnych dla funkcjonowania mowy.

Kolejny blok tematyczny obejmuje: afazję, dyzartrię, jąkanie, zaburzenia komunikacji na tle autyzmu.  Wiadomości z  przedmiotów uzupełnione zostaną o wiedzę z zakresu niedokształceń mowy towarzyszących niepełnosprawności intelektualnej.

Powyższe zajęcia mają na celu przygotowanie słuchaczy do szczegółowej diagnostyki neurologopedycznej. Kolejny blok tematyczny obejmuje terapię neurologopedyczną, wzbogaconą o rehabilitację fizjoterapeutyczną.

W trakcie studiów realizowane będą następujące przedmioty:

Afazja, Dyzartria, Zespoły genetyczne, Metoda SI – wprowadzenie, Wczesna interwencja logopedyczna, Jąkanie, Neurologia, Pediatria, Psychiatria, Ginekologia, Autyzm, Rehabilitacja dziecięca,(Alternatywne metody Komuniikacji AAC), Psychologia, Dysfagia, Surdologopedia (ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki wad słuchu), Język migany, ORM, Logorytmika, Psychomotoryka, Narzędzia diagnostyczne w neurologopedii, Pomoce dydaktyczne w Neurologopedii, Laryngektomia, Diagnozowanie neurologopedyczne

Profil absolwenta

Neurologopeda ma uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w placówkach specjalnych (z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, z mózgowym porażeniem dziecięcym), jak również do posługiwania się tytułem zawodowym „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

Warunki ukończenia

Uczestnictwo w zajęciach programowych
Zdanie przewidzianych programem egzaminów
Zaliczenie praktyk zawodowych
Przygotowanie i obrona pracy końcowej

Studia trwają trzy semestry.

Koszt studiów 1750 złotych za semestr

Absolwenci Logopedii SWPR – 10 % zniżki

REKRUTACJA http://www.swpr.edu.pl/rekrutacja

Rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca predyspozycje kandydata do podjęcia zawodu neurologopedy odbędzie się w ostatnim tygodniu września od godz.10. Kandydaci zostaną poinformowani o godzinie i terminie rozmowy.

Kontakt:

Katarzyna Świątkowska, k.swiatkowska@cognitus. pl, tel. 513 198 892