Język polski z historią

polski z historią swpr

Język polski z historią

(ponad 130 absolwentów w edycjach 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014)

Międzykierunkowe studia powołane dla kształcenia przyszłych nauczycieli języka polskiego i historii w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.

Adresowane są do absolwentów kierunków humanistycznych różnych typów szkół wyższych, posiadających co najmniej stopień licencjata i chętnych do poszerzenia i pogłębienia wiedzy w proponowanych kierunkach.

W toku studiów studenci realizują ujednolicony program studiów podyplomowych w zakresie Filologii polskiej i Historii.

Studia trwają cztery semestry (po trzecim semestrze studenci otrzymują dyplom w zakresie jednego z realizowanych kierunków). Zajęcia odbywają się w dwudniowych sesjach – w soboty i niedziele, co dwa tygodnie (7 zjazdów w semestrze)

Formy zaliczenia studiów:

Zaliczenie poszczególnych przedmiotów – ćwiczeń i wykładów, w formie ustalonej przez prowadzącego. Całość studiów kończy się przedstawieniem prac dyplomowych z metodyki.

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie wyższych studiów humanistycznych (posiadanie co najmniej stopnia licencjata).

Koszt studiów to 1300 zł za semestr. (od naboru 2016/2017)