Historia

historia

Historia

(ponad 80 absolwentów w edycjach 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014)

Studia podyplomowe Historia powołane zostały w celu kształcenia przyszłych nauczycieli historii. Adresowane są do absolwentów, co najmniej ze stopniem licencjata, kierunków humanistycznych różnych typów szkół wyższych. Dla chętnych, w przypadku odpowiedniej liczby zgłoszeń, istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych zajęć z zakresu Filologii polskiej i uzyskania uprawnień do nauczania języka polskiego.

Program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty:
 • Historia starożytna
 • Historia średniowieczna
 • Historia nowożytna
 • Historia XIX w.
 • Historia XX w.
 • Archeologia
 • Wstęp do badań historycznych
 • Nauki pomocnicze historii
 • Historia wojskowości
 • Historia sztuki
 • Historia filozofii
 • Kultura języka polskiego
 • Historia i kultura Żydów
 • Jak nauczać o holokauście?
 • Warsztaty metodyczne
Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów – łącznie min. 350 godzin dydaktycznych. W tym przewidziano do 50 godzin, w ramach, których słuchacze będą przygotowywać własne prace, a także konsultować prace dyplomowe.

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w dwudniowych sesjach – w soboty i niedziele, co dwa tygodnie (7 zjazdów w semestrze).

W przypadku zainteresowania również studiami polonistycznymi, studia podyplomowe w zakresie drugiego przedmiotu trwają cztery semestry, a liczba godzin wzrasta odpowiednio do wymogów uzyskania kwalifikacji w zakresie nauczania języka polskiego (co wiąże się z dodatkowymi, niewielkimi, kosztami).

Formy zaliczenia studiów

Zaliczenie poszczególnych przedmiotów – ćwiczeń i wykładów, w formie ustalonej przez prowadzącego. Całość studiów kończy się przedstawieniem pracy dyplomowej z metodyki.

Całość studiów kończy się przedstawieniem pracy dyplomowej z metodyki.

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie wyższych studiów humanistycznych (posiadanie co najmniej stopnia licencjata).

Koszt studiów: 1300 zł za semestr