Historia

historia

Historia

(ponad 100 absolwentów w edycjach 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016)

Studia podyplomowe Historia powołane zostały głównie w celu kształcenia przyszłych nauczycieli tego przedmiotu oraz dla osób zainteresowanych historią.

Adresowane są do absolwentów kierunków humanistycznych różnych typów szkół wyższych, co najmniej ze stopniem licencjata z przygotowaniem pedagogicznym (możliwe także studiowanie dla osób chcących uzyskać to przygotowanie – patrz niżej), chętnych do poszerzenia i pogłębienia wiedzy w proponowanym kierunku.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia organizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów – łącznie ponad 350 godzin dydaktycznych oraz osobno praktyki zawodowe (w wymiarze 90 godzin, student ma prawo wyboru miejsca odbywania praktyk). Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w dwudniowych sesjach – w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu (zwykle 9 zjazdów w semestrze). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

PROGRAM STUDIÓW 

Program jest dostosowany do podstawy programowej w szkole podstawowej (nowej) i w liceum. Składa się z przedmiotów  kierunkowych, fakultatywnych i z zakresu dydaktyki historii. Obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • Historia starożytna
 • Historia średniowieczna
 • Historia nowożytna
 • Historia XIX w.
 • Historia XX w.
 • Archeologia
 • Prehistoria
 • Warsztat historyka
 • Nauki pomocnicze historii
 • Historia wojskowości
 • Historia sztuki
 • Kultura języka polskiego
 • Historia i kultura Żydów
 • Jak nauczać o holokauście?
 • Dydaktyka historii i warsztaty metodyczne
 • Warsztaty psychologiczne
 • Retoryka

 

Zajęcia dostosowane są do potrzeb przyszłego nauczyciela historii i prowadzone z uwzględnieniem specyfiki pracy w szkole. Znaczna część zajęć będzie miała charakter warsztatowy, aby praktycznie przygotować studenta do wykonywanego zawodu. Małe grupy ułatwiają kontakt z wykładowcą i zdobywanie wiedzy w przyjaznych warunkach.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Uczestnictwo w zajęciach
 • Uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń
 • Pozytywna ocena praktyk pedagogicznych
 • Praktyczny egzamin końcowy w formie ustnej
 • Wniesienie wszystkich wymaganych opłat

ZAPISY:

 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego, poprzez e-mail na adres podany na formularzu: http://www.swpr.edu.pl/informacje-rekrutacji/
 • dostarczenie formularza listownie, faksem lub osobiście:
  Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin ul. M. Grzegorzewskiej 10,
  02-778 Warszawa  tel. 22 644 07 97, 22 644 04 55, fax: 22 644 07 97
 • po zakwalifikowaniu, dostarczenie dokumentów – według informacji podanych w zakładce: http://www.swpr.edu.pl/informacje/

Opłatę wpisową (300 zł na poczet czesnego)  i opłaty za studia należy wnosić na konto: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie93160011270003012283881001; Fortis Bank Polska SA; [z dopiskiem: Historia]

 

KOSZT STUDIÓW to 1800 zł za semestr.

 

DODATKOWE WARIANTY STUDIÓW

 1. Dla zainteresowanych istnieje możliwość łączenia studiów ze studiami podyplomowymi na kierunkach filologia polska, wiedza o społeczeństwie lub geografia (we wszystkich przypadkach trwają również trzy semestry) w ramach studiów Język polski z historia, Historia z wos-em lub Historia z geografią (dwa ostatnie to nowość).

Koszt studiów w tym wariancie to 2700 PLN za semestr.

 

 

Kierownik studiów:
dr Dariusz Skorupa
mail : skorupad@poczta.onet.pl