Historia

historia

Historia

Kierunek : HISTORIA
  • Studia historyczne w SWPR prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowych: doktorów i doktorów habilitowanych.
  • Studenci mają możliwość nauki w niewielkich grupach, mając osobisty kontakt z prowadzących zajęcia.
  • Program studiów, oprócz przedmiotów dotyczących poszczególnych epok historycznych (ćwiczeń i wykładów) zawiera również przedmioty ogólnohumanistyczne.
  • Duży nacisk w programie położono na zajęcia praktyczne: prace pisemne, objazdy i praktyki.

Program obu kierunków umożliwia zdobycie różnych specjalizacji zawodowych.

Studenci mają do wyboru cztery specjalności:

  • nauczycielska
  • kulturowo-medialna
  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • regionalistyczna i dziedzictwa kulturowego

Kończąc studia humanistyczne I stopnia w SWPR studenci uzyskują pełne przygotowanie umożliwiające pracę w szkole, urzędach, archiwach i innych instytucjach. Są również znakomicie przygotowani do kontynuacji nauki na studiach II stopnia.

Studiom w SWPR sprzyjają dobre warunki lokalowe, kameralne warunki studiów, bliski kontakt z kadrą naukową różnych specjalności. Sprzyja to rozwojowi intelektualnemu i ułatwia zdobywanie i przyswajanie wiedzy.

Zapraszamy na stronę Wydziału Humanistycznego