Historia

historia

Historia

Kierunek : HISTORIA
  • Studia historyczne w SWPR prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowych: doktorów i doktorów habilitowanych.
  • Studenci mają możliwość nauki w niewielkich grupach, mając osobisty kontakt z prowadzących zajęcia.
  • Program studiów, oprócz przedmiotów dotyczących poszczególnych epok historycznych (ćwiczeń i wykładów) zawiera również przedmioty ogólnohumanistyczne.
  • Duży nacisk w programie położono na zajęcia praktyczne: prace pisemne, objazdy i praktyki.

Historia. Studia I stopnia – profil praktyczny

Studia historyczne o profilu praktycznym, to wielka szansa dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani historią, pragną ją poznawać i głębiej studiować, ale nie zawsze mają pomysł  jak konkretnie wykorzystać pozyskaną wiedzę. Dobrze przygotowane i przemyślane studia historyczne, dają szansę słuchaczowi na ukształtowanie samego siebie jako historyka, który nie tylko potrafi być badaczem analizującym źródła, ale wie również jak zdobytą wiedzę i umiejętności spożytkować na rynku pracy,  w dziedzinach  nie zawsze związanych bezpośrednio z nauką.

Takie są  studia historyczne w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin. W ramach cyklu kształcenia proponujemy następujące specjalizacje:

 –  Specjalizacja: nauczycielska

  1. jednoprzedmiotowa : historia
  2. dwuprzedmiotowa: historia i wiedza o społeczeństwie

Skierowana jest do osób, które są zainteresowane uzyskaniem umiejętności i uprawnień pedagogicznych dających prawo do nauczania w szkołach podstawowych, ale także do tych, którzy pragną zająć się edukacją historyczną także poza strukturami szkolnymi, wszędzie tam gdzie edukacja historyczna młodzieży wymaga umiejętności lub uprawnień  nauczycielskich.

Osoby prowadzące zajęcia w większości mają duże doświadczenie w  edukacji. Mogą podzielić się ze studentami nie tylko wiedzą merytoryczną, ale także wieloma praktycznymi wskazówkami dotyczącymi wyzwań i problemów z jakimi styka się nauczyciel w codziennej pracy.

Nowością jest ścieżka dwuprzedmiotowa : historia i wiedza o społeczeństwie, która pozwala uzyskać uprawnienia do nauczania obu tych przedmiotów. Program studiów został tak ułożony aby zajęcia z obu bloków przedmiotowych uzupełniały się, co pozwala studentom znacząco poszerzyć bazę wiedzy i przydatnych umiejętności.

 – Specjalizacja: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Jest to, obok specjalności nauczycielskiej, jedna z klasycznych specjalizacji na studiach historycznych. To właśnie na tej specjalności najbardziej kształtują się umiejętności niezbędne historykowi – badaczowi, który ma do czynienia z archiwami oraz ich zbiorami. Umiejętność obchodzenia się ze źródłem historycznym i jego poprawna interpretacja jest jedną z podstawowych kompetencji każdego historyka. Jednak oprócz przygotowania do pracy badawczej, na tym kierunku bardzo mocno zwracamy uwagę na problematykę związaną z zarządzaniem archiwami i gromadzoną w nich dokumentacją. Dotyczy to zarówno samego funkcjonowania archiwum jak i podstaw prawnych działalności tego rodzaju instytucji. Umiejętności te są bardzo przydatne  nie tylko w sferze aktywności zawiązanej z historią, ale też na szeroko rozumianym rynku pracy, na którym w różnych branżach funkcjonuje wiele podmiotów, które zgodnie z prawem zobowiązane są do posiadania archiwum, w którym muszą być zatrudnione osoby z odpowiednim przygotowaniem.

–  Specjalizacja: kulturowo – medialna

Specjalizacja ta adresowana jest gównie do tych osób, które interesując się historią, swoją przyszłą aktywność wiążą z branżą medialno-promocyjną, oraz z szeroko pojętymi instytucjami kultury (ośrodki kultury, muzea itp..), które w obszar swojej działalności  włączają także krzewienie zainteresowań historycznych. Studenci tej specjalności zdobywają umiejętności z zakresu  funkcjonowania placówek  kultury, kreowania własnej aktywności w branży medialnej, oraz podstaw archeologii i konserwacji zabytków. Pozwoli im to inicjować działania mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także tworzyć odpowiednie kampanie promocyjne. Studenci dowiadują się również jak rozmawiać ze świadkami historii, jak gromadzić relacje i w jaki sposób można je potem wykorzystać czy to do promocji dziedzictwa kulturowego, czy do pisania artykułów prasowych, oraz szerszych opracowań historycznych.

Specjalizacja: regionalistyczna i dziedzictwa kulturowego:

Specjalizacja ta adresowana jest głównie do tych osób, którzy są pasjonatami historii lokalnej, a  swoją przyszłą aktywność wiążą z ochroną dziedzictwa kulturalnego  swojego regionu i jego promocją oraz branżą turystyczną.  Specjalizacja ta może się okazać bardzo przydatna dla osób, które działają w  regionalnych stowarzyszeniach kultywujących lokalne tradycje oraz w   samorządach. Program  został tak  ułożony, aby student nabył umiejętności  związane z  badaniami nad historią regionu, oraz  nauczył się wyszukiwać  w swoim regionie takie elementów kultury materialnej, tradycji i obyczajów, które z jednej strony warto zachować, a z  drugiej stanowią o jego specyfice i wyjątkowości i mogą stanowić podstawę do tworzenia kampanii promocyjnych regionu , oraz konstruowania atrakcyjnej oferty turystycznej.