Geografia

geografia swpr

Geografia

Studia podyplomowe Geografia powołane zostały głównie w celu kształcenia przyszłych nauczycieli tego przedmiotu.

Adresowane są w pierwszej kolejności do absolwentów kierunków przyrodniczych różnych typów szkół wyższych, co najmniej ze stopniem licencjata z przygotowaniem pedagogicznym, chętnych do poszerzenia i pogłębienia wiedzy w proponowanym kierunku.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia organizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów – łącznie ponad 350 godzin dydaktycznych (w tym ćwiczenia terenowe) oraz osobno praktyki studenckie (w wymiarze 90 godzin, student ma prawo wyboru miejsca odbywania praktyk). Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w dwudniowych sesjach – w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu (zwykle 9 zjazdów w semestrze). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

PROGRAM STUDIÓW 

Program jest dostosowany do podstawy programowej w szkole podstawowej (nowej) i w liceum. Składa się z przedmiotów  kierunkowych, fakultatywnych i z zakresu dydaktyki geografii. Obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • Wstęp do geografii
 • Kartografia z elementami teledetekcji
 • Technologia informatyczna i GIS
 • Podstawy geologii
 • Geomorfologia
 • Hydrologia
 • Klimatologia
 • Geografia fizyczna Polski
 • Geografia społeczno – gospodarcza Polski
 • Geografia regionalna świata
 • Dydaktyka geografii
 • Ćwiczenia terenowe

 

Zajęcia dostosowane są do potrzeb przyszłego nauczyciela geografii i prowadzone z uwzględnieniem specyfiki pracy w szkole. Znaczna część zajęć będzie miała charakter warsztatowy, aby praktycznie przygotować studenta do wykonywanego zawodu. Małe grupy ułatwiają kontakt z wykładowcą i zdobywanie wiedzy w przyjaznych warunkach.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Uczestnictwo w zajęciach
 • Uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń
 • Pozytywna ocena praktyk pedagogicznych
 • Praktyczny egzamin końcowy w formie ustnej
 • Wniesienie wszystkich wymaganych opłat

ZAPISY:

 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego, poprzez e-mail na adres podany na formularzu:
  http://www.swpr.edu.pl/informacje-rekrutacji/
 • dostarczenie formularza listownie, faksem lub osobiście:
  Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin ul. M. Grzegorzewskiej 10,
  02-778 Warszawa  tel. 22 644 07 97, 22 644 04 55, fax: 22 644 07 97
 • po zakwalifikowaniu, dostarczenie dokumentów – według informacji podanych w zakładce: http://www.swpr.edu.pl/informacje/

Opłatę wpisową i opłaty za studia należy wnosić na konto: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 93160011270003012283881001; Fortis Bank Polska SA; [z dopiskiem: Geografia]

 

KOSZT STUDIÓW to 1800 zł za semestr.

 

DODATKOWE WARIANTY STUDIÓW

 1. Dla zainteresowanych istnieje możliwość łączenia studiów ze studiami podyplomowymi na kierunku historia (trwają również trzy semestry) w ramach studiów Historia z geografia (nowość).

Koszt studiów w tym wariancie to 2700 PLN