Filologia polska

filologia polska

Filologia polska

(ponad 120 absolwentów w edycjach 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014)

Studia podyplomowe Filologia polska powołane zostały w celu kształcenia przyszłych nauczycieli języka polskiego.

Adresowane są do absolwentów, co najmniej ze stopniem licencjata kierunków humanistycznych różnych typów szkół wyższych i chętnych do poszerzenia i pogłębienia wiedzy w proponowanym kierunku.

Dla chętnych, w przypadku odpowiedniej liczby zgłoszeń, istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych zajęć z zakresu Historii i uzyskania uprawnień do nauczania także tego przedmiotu.

Program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty:
 • Historia literatury polskiej
 • Literatura powszechna
 • Tradycje biblijne i antyczne w literaturze polskiej
 • Gramatyka opisowa języka polskiego
 • Kultura języka polskiego
 • Elementy poetyki i stylistyki
 • Literatura a inne dziedziny sztuki
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Literatura fantastyczno – naukowa
 • Analiza dzieła literackiego
 • Warsztaty metodyczne
 • Elementy zabawy w procesie dydaktycznym
 • Historia i literatura biblijna
 • Historia Polski
 • Historia sztuki
Zajęcia prowadzą:

dr hab. Radosław Pawelec, dr Agnieszka Pilichowska, dr Marta Kacprzak, dr Anna Pięcińska, dr Joanna Rabiega – Wiśniewski, dr Marcin Jędrzejczak, dr Marek Stawski, dr Dariusz Skorupa, , mgr Natalia Lipszyc, mgr Jacek Konik,

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów – łącznie ponad 350 godzin dydaktycznych. W tym przewidziano 50 godzin, w ramach których słuchacze będą przygotowywać własne prace, a także konsultować prace dyplomowe.

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w dwudniowych sesjach – w soboty i niedziele, co dwa tygodnie (7 zjazdów w semestrze)

W przypadku zainteresowania również studiami historycznymi, studia podyplomowe w zakresie drugiego przedmiotu trwają cztery semestry, a liczba godzin wzrasta odpowiednio do wymogów uzyskania kwalifikacji w zakresie nauczania historii (co wiąże się z dodatkowymi, niewielkimi, kosztami).

Formy zaliczenia studiów

Zaliczenie poszczególnych przedmiotów – ćwiczeń i wykładów, w formie ustalonej przez prowadzącego. Całość studiów kończy się przedstawieniem pracy dyplomowej z metodyki.

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie wyższych studiów humanistycznych (posiadanie co najmniej stopnia licencjata).

Koszt studiów to 1300 zł za semestr.