Filologia polska

filologia polska

Filologia polska

(ponad 120 absolwentów w edycjach 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014)

Studia podyplomowe Filologia polska powołane zostały w celu kształcenia przyszłych nauczycieli języka polskiego.

Adresowane są do absolwentów kierunków humanistycznych różnych typów szkół wyższych, co najmniej ze stopniem licencjata z przygotowaniem pedagogicznym, chętnych do poszerzenia i pogłębienia wiedzy w proponowanym kierunku.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia organizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów – łącznie ponad 350 godzin dydaktycznych oraz osobno praktyki studenckie (w wymiarze 60 godzin, student ma prawo wyboru miejsca odbywania praktyk). Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w dwudniowych sesjach – w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu (zwykle 9-10 zjazdów w semestrze). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

PROGRAM STUDIÓW 

Program jest dostosowany do podstawy programowej w szkole podstawowej (nowej) i w liceum. Składa się z przedmiotów  kierunkowych, fakultatywnych i z zakresu dydaktyki języka polskiego. Obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • Historia literatury polskiej poszczególnych epok
 • Literatura powszechna
 • Tradycje biblijne i antyczne w literaturze polskiej
 • Gramatyka opisowa języka polskiego
 • Kultura języka polskiego
 • Elementy poetyki i stylistyki
 • Elementy komparatystyki
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Analiza dzieła literackiego
 • Dydaktyka języka polskiego
 • Warsztaty metodyczne i psychologiczne
 • Elementy zabawy w procesie dydaktycznym
 • Historia i literatura biblijna
 • Historia Polski
 • Historia sztuki
 • Retoryka
 • Warsztat pisarski nauczyciela

 

Zajęcia dostosowane są do potrzeb przyszłego nauczyciela języka polskiego i prowadzone z uwzględnieniem specyfiki pracy w szkole. Znaczna część zajęć będzie miała charakter warsztatowy, aby praktycznie przygotować studenta do wykonywanego zawodu. Małe grupy ułatwiają kontakt z wykładowcą i zdobywanie wiedzy w przyjaznych warunkach.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Uczestnictwo w zajęciach
 • Uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń
 • Pozytywna ocena praktyk pedagogicznych
 • Praktyczny egzamin końcowy w formie ustnej
 • Wniesienie wszystkich wymaganych opłat

ZAPISY:

 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego, poprzez e-mail na adres podany na formularzu:
  pobierz formularz>>>
 • dostarczenie formularza listownie, faksem lub osobiście:
  Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin ul. M. Grzegorzewskiej 10,
  02-778 Warszawa  tel. 22 644 07 97, 22 644 04 55, fax: 22 644 07 97
 • po zakwalifikowaniu, dostarczenie dokumentów – według informacji podanych w zakładce: http://www.swpr.edu.pl/informacje/

Opłatę wpisową (300 zł na poczet czesnego) i opłaty za studia należy wnosić na konto: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 93160011270003012283881001; Fortis Bank Polska SA; [z dopiskiem: Filologia polska]

 

KOSZT STUDIÓW to 1800 zł za semestr.

DODATKOWE WARIANTY STUDIÓW

 1. Dla zainteresowanych istnieje możliwość łączenia studiów ze studiami podyplomowymi na kierunku historia (trwają również trzy semestry) w ramach studiów Język polski z historią . Dogodnie ułożone plany umożliwiają uczestnictwo w zajęciach obu kierunków: filologii polskiej i historii. Po ich ukończeniu absolwenci uzyskują dwa odrębne świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Koszt studiów w tym wariancie to 2700 zł za semestr.

 

Kierownik studiów:
dr Dariusz Skorupa
mail : skorupad@poczta.onet.pl