Efekty kształcenia

Efekty kształcenia

Po zakończeniu studiów na kierunku Geografia w SWPR studenci nabywają następującą wiedzę:

 • znają przedmiot badań, strukturę i miejsce geografii w systemie nauk oraz podstawowe fakty z historii geografii;
 • znają i rozumieją kluczowe pojęcia geografii
 • znają podstawy geologii, astronomii, ekonomii i socjologii w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia przestrzennego zróżnicowania zjawisk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na Ziemi
 • znają metody i narzędzia pozyskiwania danych o środowisku oraz techniki i narzędzia badawcze stosowane w naukach geograficznych pozwalające opisać procesy i zachodzące między nimi relacje
 • mają podstawową wiedzę o analizie i wizualizacji danych geograficznych; znają  podstawowe technologie służące do ich udostępniania
 • znają i rozumieją zależności zachodzące pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a życiem i działalnością człowieka; rozumieją w jaki sposób kształtują się te zależności w różnych skalach przestrzennych i czasowych
 • znają przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne, prawne i technologiczne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
 • znają i rozumieją podstawowe koncepcje rozwoju lokalnego i regionalnego w kontekście procesów globalizacji oraz integracji gospodarczej i politycznej
 • mają pogłębioną wiedzę na temat przestrzennego zróżnicowania środowiska przyrodniczego Polski oraz działalności człowieka na jej obszarze z uwzględnieniem historii rozwoju oraz współczesnego miejsca w Europie i na świecie

potrafią:

 • przygotować typowe prace pisemne oraz wystąpienia ustne w języku polskim i obcym, dotyczące zagadnień szczegółowych z zakresu nauk geograficznych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych
 • wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne oraz pozyskać dane w celu analizowania konkretnych procesów i zjawisk, wykazując umiejętność poprawnego wnioskowania
 • stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk geograficznych
 • rozumieją literaturę z zakresu nauk geograficznych w języku polskim
 • wykorzystywać dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne
 • wykonywać proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego
 • przeprowadzać obserwacje oraz wykonywać w terenie lub laboratorium proste pomiary z zakresu nauk geograficznych
 • wykorzystać język naukowy w podejmowanych dyskursach ze specjalistami z wybranej dyscypliny nauk geograficznych
 • prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne
 • właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych, kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych
 • prognozować procesy i zjawiska społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi
 • prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu nauk geograficznych
 • umiejętnie analizować zjawiska społeczne i gospodarcze
 • współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
 • prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu
 • docenić wartość badań naukowych we współczesnym świecie; wykazują krytycyzm w przyjmowaniu informacji pochodzących z różnych źródeł
 • docenić wartość środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego; ponosić odpowiedzialność za ich ochronę