Edukacja włączająca

Mikroszkoła - rusza pierwsza z sieci szkół

Edukacja włączająca

Studia podyplomowe Edukacja włączająca

Wychodząc naprzeciw potrzebom polskich szkół i przedszkoli dążących do pełnego wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przygotowaliśmy ofertę studiów podyplomowych dedykowanych nauczycielom, pedagogom, psychologom, dyrektorom oraz innym specjalistom z zakresu edukacji włączającej.

Studia podyplomowe Edukacja włączająca trwają 3 semestry: 450 godzin dydaktycznych oraz 120 godzin praktyk.

Na studiach podyplomowych Edukacja włączająca realizowane są następujące moduły przedmiotów:

 • pedagogika i dydaktyka specjalna;
 • wybrane zagadnienia z andragogiki specjalnej;
 • teoria edukacji inkluzyjnej i integracyjnej;
 • strategie pro-inkluzyjne w edukacji;
 • organizacja edukacji włączającej;
 • programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej;
 • psychologia rozwojowa, kliniczna i psychopatologia w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • diagnostyka psychopedagogiczna;
 • metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • metodyka pracy w grupach zróżnicowanych;
 • projektowanie indywidualnych programów edukacyjnych;
 • współpraca z rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • komunikacja interpersonalna;
 • mediacje w edukacji;
 • podstawy zarządzania placówką oświatową;
 • wybrane zagadnienia z prawa oświatowego.

Absolwent uzyskuje tytuł Specjalista edukacji włączającej, który daje kompetencje do organizowania, koordynowania i ewaluowania działań pro-inkluzyjnych w placówce oświatowej oraz w środowisku lokalnym na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent będzie przygotowany do diagnozowania sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ich rodzin oraz nauczycieli pracujących ze wskazaną grupą dzieci.

Absolwent będzie przygotowany do koordynowania działań zespołów nauczycielskich w obszarze projektowania indywidualnych programów edukacyjnych  oraz właściwego doboru metod i form pracy w procesie indywidualizacji procesu kształcenia i wychowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent będzie przygotowany do podejmowania działań pro-inkluzyjnych w środowisku lokalnym na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzin.

Absolwent będzie przygotowany do ewaluacji działań placówki na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent może ubiegać się o zatrudnienie:

 • w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych jako zewnętrzny specjalista koordynujący placówki oświatowe ogólnodostępne
 • oraz w innych instytucjach wpierających i nadzorujących edukację włączającą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
 • uczestnictwo w zajęciach programowych i sesjach egzaminacyjnych
 • zaliczenie praktyk pedagogicznych
 • zaliczenie egzaminu dyplomowego
ZAPISY:

nadesłanie formularza zgłoszeniowego, poprzez e-mail na adres podany na formularzu:

Informacje Rekrutacji

dostarczenie formularza listownie, faksem lub osobiście:

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin ul. M. Grzegorzewskiej 10,

02-778 Warszawa  tel. 22 644 07 97, 22 644 04 55, fax: 22 644 07 97

po zakwalifikowaniu, dostarczenie dokumentów – według informacji podanych w zakładce: http://www.swpr.edu.pl/informacje/

Opłatę wpisową i opłaty za studia należy wnosić na konto: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 93160011270003012283881001; Fortis Bank Polska SA; [z dopiskiem: Edukacja włączająca]

KOSZT STUDIÓW: 1500 ZŁ ZA SEMESTR