Bibliotekoznawstwo z biblioterapią

bibliotekoznawstwo swpr

Bibliotekoznawstwo z biblioterapią

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo-wychowawczych, absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) posiadających uprawnienia do nauczania lub prowadzenia zajęć w placówkach oświatowo-wychowawczych, którzy ubiegają się o zdobycie kwalifikacji do pracy w bibliotekach szkolnych pedagogicznych.

Organizacja i przebieg zajęć.
 • studia trwają trzy semestry,
 • program studiów obejmuje 350 godzin dydaktycznych, plus 75 godzin praktyk.
 • zajęcia prowadzone są systemem studiów zaocznych, w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych,
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwo z Biblioterapią.
Program studiów:
 • Bibliotekoznawstwo jako nauka
 • Wiadomości z zakresu czytelnictwa i informacji naukowej
 • Dzieje książek i mediów
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Współczesne instytucje wydawnicze i księgarskie
 • Prawo biblioteczne i autorskie
 • Organizacja, zarządzanie, marketing w bibliotekach
 • Opracowanie bibliograficzne i rzeczowe dokumentów
 • Gromadzenie i udostępnianie zbiorów w bibliotece
 • Warsztat informacyjny bibliotekarza
 • Konserwacja zbiorów
 • Dokumentacja pracy biblioteki
 • Komputeryzacja bibliotek
 • Internet i multimedia w informacji i edukacji
 • Tendencje w pedagogice i edukacji
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Metodyka pracy z czytelnikiem dziecięcym
 • Edukacja czytelnicza i medialna
 • Biblioterapia
Profil absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych jest przygotowany do pracy w różnego typu bibliotekach oraz instytucjach gromadzących właściwą dla swojej działalności dokumentację.
Posiada kompendium wiedzy teoretycznej oraz umiejętności niezbędne w pracy bibliotekarskiej. Zna organizację działalności bibliotek; zasady i sposoby opracowywania zbiorów; metody pracy z użytkownikami bibliotek. Jest przygotowany do pełnienia funkcji pracownika stosującego nowoczesne technologie informacyjne, potrafi tworzyć bazy danych. Absolwent zostaje zapoznany z problematyką edytorstwa, edukacji medialnej i edukacji regionalnej a także ochrony i konserwacji zbiorów.

Warunki ukończenia studiów.
 • uczestnictwo w zajęciach,
 • zaliczenie wszystkich zajęć
 • prowadzenie dokumentacji praktyki
 • złożenie pisemnego opisu przebiegu własnej praktyki
 • zdanie jednego egzaminu końcowego po 3 semestrze – obejmującego obowiązkowo bloki tematyczne – (dydaktyka szczegółowa informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz jeden dodatkowy blok – do wyboru przez każdego słuchacza)
Praktyki

Słuchacze, którzy nigdy nie pracowali w bibliotekach, odbywają obowiązkową 75- godzinną praktykę zawodową w bibliotekach różnych typów. Zadaniem praktycznym zajęć w bibliotece szkolnej, podczas trwania kursu, jest nabycie umiejętności w opracowaniu i udostępnianiu zbiorów, tworzeniu warsztatu informacyjnego biblioteki oraz organizacji podstawowych form pracy z czytelnikiem uczniem i czytelnikiem nauczycielem.

Uprawnienia studiów

Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-bibliotekarza w bibliotekach szkolnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ? (Dz.U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1288). a także, uzyskuje wykształcenie w zakresie dodatkowej specjalności nauczycielskiej, tzn. jest merytorycznie przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych związanych z edukacją w zakresie czytelniczym, informacyjnym i medialnym – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2009 nr 4 poz. 17).

Ponadto, ukończenie kursu podstawowego z zakresu biblioterapii uprawnia do wprowadzenia elementów biblioterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami chorymi, niepełnosprawnymi i będącymi w „niekorzystnej sytuacji życiowej”.

Koszt studium: 1350 zł za semestr

Opiekun kierunku: dr Teresa Stankiewicz
Email: tstankiewicz@swpr.pl